Numismatická podsbírka

NUMISMATIKA

Numismatická podsbírka dokumentuje dějiny platebních prostředků, kromě problematiky platidel předmincovního charakteru. Zahrnuje tak především historické mince, papírová platidla a dále příbuzný materiál jako účelové známky, medaile nebo nouzová platidla. Její součást představuje rovněž materiál faleristického charakteru.

Vývoj podsbírky

Počátky stávající numismatické podsbírky jsou spjaty se samotným vznikem muzea v Hradci Králové. Po jejím počátečním nesystematickém utváření byl od konce 19. století kladen důraz na získávání nálezových souborů jako nejdůležitějšího pramene informací pro studium dějin peněz. V tomto trendu se pokračovalo po roce 1960, kdy příslušný fond začal spravovat odborný numismatik. Jeho součástí se stala celá řada významných depotů z oblasti celého dnešního Královéhradeckého kraje. Numismatické pracoviště muzea bylo koncipováno jako hlavní pracoviště tohoto zaměření v regionu. Během 60. až 80. let tak byly do jeho sbírky zařazeny početné kolekce z dalších muzeí (např. Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Nové Město nad Metují nebo Chlumec nad Cidlinou), čímž docházelo ke skokovému nárůstu předmětů. Značné množství materiálu si vyžádalo rozdělení správy tehdejšího numismatického fondu mezi více pracovníků. Kvůli následné redukci personálního stavu fond navzdory přetrvávajícímu nárůstu předmětů však od 90. let spravoval opět pouze jeden kurátor, který měl na starost rovněž správu faleristické řady, jež byla dříve rovněž zajišťována jiným pracovníkem. Tento stav platil do roku 2017, kdy se dosavadní sbírkový fond Numismatika-faleristika jako součást historické podsbírky transformoval v samostatnou podsbírku.

Chronologické vymezení

Numismatická podsbírka zahrnuje v chronologickém smyslu předměty odrážející kromě platidel předmincovního charakteru celé dějiny peněz. V podsbírce jsou tak zastoupena platidla starověká, středověká a novověká až po současné moderní měny.

Geografické vymezení

Základ podsbírky představují platidla, která se v různých obdobích stala součástí peněžního oběhu na našem území. Nejde tedy pouze o předměty domácí provenience, ale o platidla prakticky z celé Evropy. V případě moderních měn jsou zde výběrovým způsobem zastoupeny předměty z celého světa. U sbírkové řady medailí převažují regionální ražby z Královéhradecka a ražby se vztahem k celému území dnešní České republiky. Předměty především domácí provenience a okolních států ve smyslu širšího pojetí střední Evropy zahrnuje řada vyznamenání.

Umělecko-historická hodnota

Numismatická podsbírka jako celek má značnou odbornou a kulturně-historickou hodnotu a patří k nejvýznamnějším souborům svého druhu v České republice. Její nejcennější část (cca 30 % stavu podsbírky) představuje nálezová řada (N/N), neboť každý z přechovávaných nálezových depotů představuje svébytnou sondu do dějin peněžních vztahů příslušného období. Její součástí je několik depotů, které zahrnují i v celorepublikovém či středoevropském měřítku ojedinělý studijní materiál (např. královéhradecký denárový depot z roku 1970 nebo brakteátový a grošový depot z Černožic z roku 1979). Většina ostatního materiálu má především hodnotu prezentační a vzdělávací (cca 58 % stavu podsbírky). V rámci převodů a darů však byly v minulosti získány nezřídka duplicitní předměty ve špatném stavu, které jsou bez valné výpovědní hodnoty (cca 12 % stavu podsbírky).

Vnitřní struktura podsbírky

Numismatická podsbírka je členěna v současné době do 17 sbírkových řad systematické evidence (2. stupeň evidence), které odráží chronologické, provenienční i materiálové hledisko: N/D1 (denárové mince domácí), N/D2 (denárové mince cizí), N/G1 (grošové mince domácí), N/G2 (grošové mince cizí), N/T1 (tolarové mince domácí), N/T2 (tolarové mince cizí), N/M1 (moderní mince domácí), N/M2 (moderní mince cizí), N/S (sady mincí), N/P (papírová platidla), N/M (medaile), N/Fa (vyznamenání a řády), N/Z (účelové a podobné ražby), N/O1 (písemnosti velkého formátu), N/O2 (písemnosti malého formátu), N/O4 (trojrozměrné předměty) a N/N (nálezy). Sbírková řada mincovních nálezů (N/N) kromě mincí zahrnuje další materiál související s jednotlivými depoty, např. keramické a jiné schránky, střepy a další artefakty. Vedle uvedených sbírkových řad systematické evidence je součástí podsbírky také tzv. starý fond, který zahrnuje nejrůznější materiál numismatického charakteru získaný před rokem 1960, a četné přírůstky z doby po roce 1960 vedené dosud pouze v chronologické evidenci (1. stupeň evidence), jež jsou postupně zpracovávány do příslušných sbírkových řad.

Předměty I. kategorie

K významným sbírkovým předmětům v rámci numismatické podsbírky je třeba přiřadit především celou nálezovou řadu (N/N), neboť každý z uložených depotů je jedinečným studijním materiálem pro peněžní vztahy své doby. Mezi nimi vynikají např. denáry a šperky z 10. století, k jejichž objevu došlo v obci Čistěves (1896), denáry z konce 10. a počátku 11. století z Hradce Králové (1970), zde rovněž objevený depot pražských a míšeňských grošů, k jehož ukrytí došlo na začátku 50. let 14. století (1994), nebo soubor slitkového stříbra, brakteátů a pražských grošů nalezený v Černožicích (1979). Za obzvláště cennou jednotlivinu nálezového původu musíme označit tolar Jeronýma Šlika z Nového Města nad Metují (1923). K tomu přistupují dosud do druhého stupně nezpracované mincovní nálezy (např. Hostinné 1935 nebo Vamberk 1923). Mimo nálezové soubory podsbírka zahrnuje rovněž další cenné předměty jako český dukát bez letopočtu Vladislava II. Jagellonského či nejvyšší československé/české vyznamenání Řád bílého lva (řádový odznak I. třídy a řádová hvězda k odznaku I. třídy).

Doprovodná archivní dokumentace a související databáze

V rámci numismatické podsbírky je vedena papírová kartotéka s údaji o známých mincovních nálezech z prostoru současného Královéhradeckého kraje. Jednotlivé karty obsahují podle míry znalostí základní údaje o každém nálezu, jeho celkové struktuře a odkazy na literaturu a prameny. Dále jsou vedeny v počítačové verzi dvě detailní databáze zahrnující mincovní nálezy z prostoru vlastního města Hradce Králové a okresu Hradce Králové, které zahrnují např. informace o všech známých ražbách v daném souboru. V závislosti na postupu práce bude později postupně přistoupeno k vytváření totožných databází rovněž pro okresy Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

Kurátorem podsbírky je PhDr. Vojtěch Brádle, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.