Sazebník služeb Muzea východních Čech v Hradci Králové 2020 (pdf)
Ceník služeb, vstupného, komentovaných prohlídek a služeb za zajištění akcí v prostorách budovy muzea.

 

ARCHEOLOGICKÉ SLUŽBY
KRAJSKÁ MYKOLOGICKÁ PORADNA
SLUŽBY ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ V PROSTORÁCH BUDOVY MUZEA

 

Muzeum je na základě obecně platných právních předpisů, zejména zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a platné Zřizovací listiny  oprávněno poskytovat zejména tyto služby:

1) veřejné kulturní služby ve smyslu § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů,

2) .,  o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, včetně správy sbírkových fondů, jejich odborného i badatelského využití i všestranné prezentace,

3) veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu § 4 zákona.č 257/2001 Sb., o knihovnách…., (tzv. knihovní zákon)

4) vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace,

5) na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, provádí archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy, podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy  a poskytuje na tomto úseku odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy,

6) služby zajištění akcí v prostorách budovy muzea,

7) poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen,  fotografických a reprografických pracovišť,

8) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti,

9) poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy  ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

10) zajišťuje výkon činností vyplývajících z pověření muzea funkcí Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu a odborného garanta péče tradiční lidovou kulturu na území Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady Královéhradeckého kraječ. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004.