Návštěvní řád muzea

 

- Dokument ke stažení ZDE (pdf) 

 

Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové vydává příkaz ředitele č. 11/2023, kterým se stanovuje Návštěvní řád muzea

I. Obecná ustanovení

 1. Návštěvními prostorami Muzea východních Čech v Hradci Králové (dál jen MVČ) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.
 2. Otevírací doba těchto prostor pro veřejnost je časově vymezena pro každou budovu či každou akci samostatně a je zveřejněna na webu muzea. Mimořádné změny otevírací doby či informace o uzavření budov jsou s předstihem zveřejňovány ve vstupu do příslušné budovy a na webu muzea.
 3. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením návštěvních prostor a končí zpravidla 30 minut před ukončením otevírací doby. Doplňkový prodej upomínkových předmětů probíhá do konce otevírací doby.
 4. Specifickým žádostem návštěvníků o komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní práce, atp. lze vyhovět pouze na základě předchozí dohody s  MVČ.
 5. Výše vstupného do expozic, na výstavy a na další muzejní akce je stanovena Ceníkem vstupného MVČ, který je zveřejněn na pokladnách muzea a na webu MVČ. Ceny jsou uvedeny v českých korunách. V ceníku vstupného jsou také uvedeny informace o výhodách a slevách ze vstupného. Mimo výhody a slevy vymezené ceníkem může ředitel MVČ, na základě konkrétní žádosti, poskytnout jednorázové výhody a slevy.
 6. Zakoupená vstupenka platí pouze k jednorázovému vstupu. Návštěvníci jsou povinni uschovat si vstupenku po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Po opuštění objektu se vstupenka stává neplatnou.
 7. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Nárok na vrácení vstupného může návštěvník uplatnit pouze v případě vzniku mimořádných událostí.
 8. Děti ve věku do 12 let mají do výstav a expozic povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu. Výjimku tvoří akce pro děti a mládež.
 9. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z návštěv muzea v návštěvních knihách, které jsou vedeny zpravidla před vstupem do expozic či výstav nebo na pokladně. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu do návštěvní knihy mohou obrátit na pracovníka pokladny nebo písemnou formou na ředitele MVČ nebo náměstka ředitele pro výstavní činnost a provoz.

II. Pravidla chování návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících pracovníků MVČ, kteří jsou označeni uniformou nebo šátkem/kravatou muzea, popř. jmenovkou s označením muzea.
 2. Návštěvníci jsou povinni se chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům i k vystaveným exponátům, k budovám muzea a jejich zařízením. Je zakázáno jakkoli poškozovat vystavené exponáty i jiný majetek. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se vitrín a vystavených exponátů vyjma předmětů k tomu určených,
  2. psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat.

Návštěvníkům je v budovách MVČ dále zakázáno:

  1. kouřit (včetně elektronických cigaret), a manipulovat s otevřeným ohněm,
  2. vstupovat do jiných než návštěvních prostor,
  3. rušit hlukem ostatní návštěvníky či případný výklad průvodce,
  4. vstupovat do budovy se psy či jinými zvířaty vyjma vodících a asistenčních psů v doprovodu zdravotně postižené osoby,
  5. vstupovat či pohybovat se po budově na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod., výjimky tvoří kompenzační pomůcky a kočárky,
  6. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
  7. vnášet do budovy muzea veškeré palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho druhu, nebezpečné látky nebo předměty, které jsou schopny způsobit škody na majetku a lidském zdraví,
  8. vnášet do budovy muzea alkoholické nápoje, omamné látky, jedovaté látky, chemikálie a jakkoli s nimi manipulovat,
  9. jíst a pít v návštěvních prostorách.
 1. Osoby pod vlivem alkoholu či omamných látek, osoby v silně znečištěném oděvu či osoby, jež svým asociálním vystupováním ohrožují ostatní návštěvníky či exponáty, mohou být z objektu vykázány kustodskou službou, popř. příslušníky policie.
 2. Pro ochranu návštěvníků i muzea jsou venkovní i vnitřní návštěvní prostory budov MVČ nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem.

III. Fotografování a pořizování filmových či zvukových záznamů

 1. Fotografování v expozicích, výstavách a obecně v návštěvních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu. Výjimky z tohoto ustanovení povoluje ředitel MVČ.
 2. MVČ si vyhrazuje právo zákazu pořizování fotografií ve stanovených výstavách. Zákaz fotografování u těchto výstav je umístěn na viditelném místě před vstupem do výstavy.
 3. Filmování a pořizování zvukových záznamů je povoleno jen se souhlasem ředitele MVČ.

IV. Organizované prohlídky a doprovodné programy

 1. Standardní prohlídka expozic, výstav a budov MVČ je individuální.
 2. MVČ organizuje v rámci svého programu nebo na základě předchozí objednávky návštěvníků organizované prohlídky, doprovodné edukační programy pro školní i mimoškolní skupiny a jiné obdobné akce. Takovéto akce se konají výhradně pod vedením pracovníka MVČ. Skupina musí mít minimální počet 4 osob, včetně dětí do 10 let. Maximální počet návštěvníků ve skupině je z bezpečnostních důvodů 30 osob.
 3. V případě organizovaných akcí pro veřejnost je možné rezervovat určitou kapacitu akce pro předem objednané skupiny návštěvníků či jednotlivce. Rezervace musí být provedena s alespoň jednodenním předstihem písemně, e-mailem nebo telefonicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 495 512 391 pro Historickou budovu MVČ a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popřípadě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a tel. +420 495 447 058, popřípadě 731 562 419 pro Muzeum války 1866 a musí být ze strany MVČ potvrzena. Pozdějším rezervacím není možné z organizačních důvodů vyhovět. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec na pokladně alespoň 5 minut před sjednanou dobou prohlídky, rezervace propadá.
 4. Časový termín a rozmezí mezi jednotlivými organizovanými prohlídkami určuje MVČ v souladu s provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 5. Organizované prohlídky budov, expozic a výstav MVČ pořádané externími subjekty jsou zakázány. Výjimky jsou možné v případě školních skupin po předchozí dohodě s MVČ.
 6. V případě edukačních programů, prohlídek školních skupin a podobných akcí zodpovídá za chování žáků jejich pedagogický doprovod, a to i v případě akcí organizovaných MVČ.

V. Úrazy, zdravotní indispozice, požár a jiné mimořádné události

 1. Případný úraz návštěvník ohlásí na pokladně, nejbližšímu kustodovi nebo jinému označenému pracovníkovi MVČ. Ti zajistí první pomoc, případně přivolání rychlé lékařské pomoci. O úrazu sepíše pracovník pokladny protokolární záznam.
 2. V případě požáru či bezpečnostní hrozby jsou návštěvníci co nejrychleji evakuováni z budovy a jsou povinni se přitom řídit pokyny pracovníků MVČ.
 3. V celém objektu muzea jsou návštěvníci povinni dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.

VI. Zvláštní ustanovení pro Historickou budovu MVČ

 1. Před vstupem do návštěvních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm (např. deštníky, brašny, tašky, veškerá zavadla nošená na zádech, selfie tyče). Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek. Klíče od schránek jsou dostupné na recepci muzea a za zapůjčení se vybírá vratný poplatek ve výši 50 Kč. Při ztrátě klíče se poplatek za zapůjčení nevrací. Za věci odložené mimo uzamykatelné schránky MVČ nenese žádnou zodpovědnost.
 2. Bezbariérový přístup do historické budovy MVČ je umožněn pouze s pomocí službu konajících pracovníků recepce. Návštěvník nebo jeho doprovod tento požadavek ohlásí telefonicky na recepci. Bezbariérový přístup po budově je umožněn výtahem, který obsluhuje výhradně službu konající pracovník MVČ nebo kustod.

VII. Zvláštní ustanovení pro Kavárnu muzeum v Historické budově MVČ

 1. Vstup do Kavárny muzeum je zdarma a je možné ji navštívit bez souběžné návštěvy MVČ. Návštěvníci jsou v takovém případě povinni reagovat na dotaz obsluhy recepce informací o této skutečnosti.
 2. Otvírací doba Kavárny muzeum je shodná s otvírací dobou muzea, pokud není stanoveno jinak.
 3. V Kavárně muzeum platí zákaz konzumace alkoholu osobám mladším 18 let.
 4. V Kavárně muzeum platí všechna ustanovení v bodě II., V. a IX.

VIII. Zvláštní ustanovení pro Muzeum války 1866

 1. Návštěvník, který se vzhledem k turistickému charakteru lokality, ve které se Muzeum války 1866 nachází, pohybuje na jízdním kole, je povinen toto kolo umístit do připravených stojanů a za jeho bezpečnost Muzeum války 1866 neodpovídá.
 2. Návštěvník není oprávněn ke vstupu na střechu budovy Muzea války 1866, resp. je povinen dodržovat nařízení o zákazu vstupu instalované personálem Muzea války 1866.
 1. Návštěvník navštěvující bojiště bitvy u Hradce Králové respektuje status tohoto území a personál Muzea války 1866 v tomto bodě apeluje na dodržování mantinelů chování vážících se k udržování piety tak, jak ji zmiňuje zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech. Tedy není možno zde stanovat a nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat odpadky, pohybovat se po náhrobcích hrobů či po povrchu pomníků.
 1. Návštěvníci, kteří se rozhodnou navštívit přilehlou rozhlednu činí výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí.
 2. V areálu rozhledny je zakázáno: poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení, vstupovat na rozhlednu jinak než po přístupovém schodišti – výjimku má Hasičský záchranný sbor pro výcvik v pohybu na laně, avšak po přímé předchozí individuální domluvě s vedoucím Muzea války 1866 - kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky, manipulovat v areálu s hořlavými látkami nebo výbušninami, volné pobíhání psů a jiných zvířat, házení věcí z rozhledny.
 3. Na rozhlednu je zakázán vstup: osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobám se sníženou mírou stability, dětem do 12ti let bez doprovodu osoby starší 18ti let, s alkoholickými nápoji, se zvířaty, za nepříznivého počasí, zejména při silném nebo nárazovém větru nad 20 m/s, za bouřky, sněhu a námrazy.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. MVČ nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu MVČ.
 2. Ředitel MVČ je oprávněn vydávat ad hoc výjimky z tohoto řádu.
 3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele MVČ.

 

V Hradci Králové, dne 3. dubna 2023.

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                      doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                                                   ředitel muzea