acta-34-02-obsah-low acta-34-03-obsah-low acta-34-04-screen acta-34-07-screen acta-34-08-screen acta-34-09-screen

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 34

Kód zboží: ISBN 978-80-87686-03-4 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 298 mm
Počet stran
212
Prodejní cena: 185 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis
Další číslo přírodovědeckého časopisu, který muzeum vydává je věnováno publikování výsledků přírodovědeckých průzkumů v lomu Rožmitál u Broumova. Botanický a zoologický průzkum zde probíhá od roku 2000 a je součástí dlouhodobé spolupráce přírodovědeckého oddělení Muzea a provozovatele lomu - Zemědělským družstvem Šonov u Broumova.
Biologické průzkumy realizované ve dvou etapách (2000, a 2008 -2009) a byly nejprve zpracovány v samostatných nepublikovaných zprávách, které sloužily orgánům ochrany přírody k posouzení vlivu ukončené a nově plánované těžby na flóru a faunu. Zároveň se terénní sběry staly cenným dokumentačním materiálem k floristickým a faunistickým studiím z dosud málo prozkoumané oblasti Broumovska. Souborné publikování botanických a zoologických příspěvků v tomto čísle umožňuje sumarizovat poznatky o biodiverzitě studované lokality a z širšího hlediska vyhodnotit její význam pro druhovou a územní ochranu v rámci CHKO Broumovsko.


Sborník obsahuje 14 původních článků z oborů mykologie, botaniky, entomologie a zoologie, které bezprostředně navazují na výše uvedené interní zprávy. Zařazeny jsou i příspěvky s geologickou tématikou, které vznikly v rámci samostatných projektů (Rapprich & kol., Juráček), případně mají širší zaměření a zahrnují i data ze studované lokality (Hamet & kol.).

Vydání časopisu bylo finančně podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje - 14KPG03 na podporu publikační činnosti a literatury.

OBSAH MONOTÉMATICKÉHO 34. ČÍSLA ČASOPISU:

  
Bohuslav Mocek & Miloš Simon
Ekologická obnova území po těžbě v kamenolomu Rožmitál (CHKO Broumovsko) 

Bohuslav Mocek
Přírodovědecký průzkum areálu kamenolomu Rožmitál u Broumova (Česká republika, severovýchodní Čechy, CHKO Broumovsko) v období 2000 – 2014 

Jan Juráček
Minerály z lomu Rožmitál u Broumova ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové

Vladislav Rapprich, Marek Awdankiewicz, Marcela Stárková, Honorata Awdankiewicz
Různé styly vulkanické aktivity a jejich produkty odkryté v lomu Rožmitál u Broumova (vnitrosudetská pánev)

Věra Samková & Tereza Tejklová
Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Věra Samková
Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Bohuslav Mocek
Vážky (Odonata) kamenolomu Rožmitál (CHKO Broumovsko)

Miroslav Mikát, Alois Hamet
Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu fauny brouků (Coleoptera) kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (CHKO Broumovsko)

Miroslav Mikát
Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu fauny motýlů (Lepidoptera) kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (CHKO Broumovsko)

Vladimír Zeman & Bohuslav Mocek:
Lumkovití (Ichneumonidae, Hymenoptera)  kamenolomu Rožmitál (Česká republika, severovýchodní Čechy, CHKO Broumovsko)

Petr Bogusch & Bohuslav Mocek
Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea)  kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (Česká republika, severovýchodní Čechy, CHKO Broumovsko)

Bohuslav Mocek
Příspěvek k poznání některých čeledí dvoukřídlých (Diptera) v lomu Rožmitál (CHKO Broumovsko)

Bohuslav Mocek, Jaroslav Branda & Blanka Mikátová
Obratlovci (Vertebrata) kamenolomu Rožmitál (CHKO Broumovsko) a jeho okolí

Alois Hamet, Miroslav Mikát, Zdeněk Vancl
Doplněk ke katalogu brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, Česká republika
http://www.muzeumhk.cz/acta-musei-reginaeahradecensis.html

Náklad: 350 výtisků
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

ISBN: 978-80-87686-03-4

Knihy