KUNĚTICKÁ HORA – SOPEČNÝ OSTROV V POLABÍ

24. 10. 2014 - 15. 3. 2015 | Výstava přiblíží přírodní hodnoty této významné dominanty Polabí formou originálních exponátů z geologických, botanických a zoologických sbírek muzea a fotografiemi biotopů a dalších pozoruhodných rostlin a živočichů.

VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA

do 15. března 2015. Otevřeno denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Kunětická hora. Pohled na jižní úpatí vrchu se skalními biotopy vytvořenými těžbou kamene, nyní již zčásti zarostlé dřevinami.

JEDINEČNÁ PŘÍRODA ZNÁMÉ KRAJINNÉ DOMINANTY

Ve východní části Polabské nížiny mezi Hradcem Králové a Pardubicemi vystupuje z rovinaté krajiny impozantní vrchol Kunětické hory s charakteristickou siluetou pozdně středověkého hradu.

Z výstavy Kunětická hora - sopečný ostrov v Polabí
Díky geologickému podkladu i své konfiguraci se Kunětická hora značně odlišuje od okolního rovinatého terénu. Této odlišnosti odpovídají jedinečné přírodní poměry a druhová skladba rostlin a živočichů.

Z výstavy Kunětická hora - sopečný ostrov v Polabí
Původní příroda Kunětické hory byla již od pravěku značně ovlivňována lidskou činností a některé druhy odtud již vymizely. Přesto patří k významným lokalitám, kde se dochovala vzácná teplomilná flóra a fauna v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Z výstavy Kunětická hora - sopečný ostrov v Polabí
Výstava přibližuje návštěvníkům přírodní hodnoty této významné dominanty Polabí formou originálních exponátů z geologických, botanických a zoologických sbírek muzea, doplněných fotografiemi biotopů a dalších pozoruhodných rostlin a živočichů.

Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule).  Typický druh rostoucí v xerotermních loukách byl nalezen napodledy na Kunětické hoře v roce 1995, později se výskyt  nepodařilo ověřit.
K výstavě bude vydána informační brožurka, zabývající se vývojem přírody, charakteristikou přírodních prvků, geologií, botanikou, entomologií a výskytem obratlovců.

Užovka hladká (Coronella austriaca).  Vzácný, zákonem chráněný had, vyhledávající výslunné stráně s řídkou vegetací.
Výstava je finančně podpořena a.s. Elektrárny Opatovice.
EOP