Organizační struktura

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Obrázek kontaktu

ředitel muzea


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 512 391

Odborná specializace: české a čsl. hospodářské a správní dějiny 19. a 20. století, historická geografie, digitální technologie v historických vědách.

 

 

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové obor Učitelství dějepis – občanská výchova – zeměpis (Mgr.), obor České a československé dějiny (Ph.D.). Habilitační řízení v oboru České a československé dějiny na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.

V minulosti působil jako archivář ve Státním okresním archivu Hradec Králové, průvodce NPÚ, ředitel Archivu Univerzity Hradec Králové, středoškolský učitel a zejména jako vysokoškolský učitel na Pedagogické fakultě a Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde v omezené míře působí i nadále. V létech 2006–2012 byl historicky prvním a druhým řádným děkanem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a následně do roku 2016 prorektorem univerzity.

Je členem vědecké rady Národního muzea v přírodě – Muzea v přírodě Vysočina, vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, rady pro výstavní činnost Národního muzea v Praze a Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Z titulu ředitele předsedá Radě Muzea východních Čech v Hradci Králové. V minulosti byl dlouholetým členem řady vědeckých rad některých veřejných i soukromých vysokých škol a vědeckých časopisů. Aktuálně působí v redakčních radách časopisů Historia Aperta, Královéhradecko a Památky.

Dále je členem kolegia odborníků programu SIGMA, Technologické agentury ČR v Praze a hodnotitelem dalších grantových programů aplikovaného výzkumu. též členem panelu hodnotitelů Historické vědy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ČR a členem řady odborných komisí a institucí v oblasti vysokého i regionálního školství, výzkumu a vývoje a kultury.
Externě spolupracuje s několika vysokými školami v ČR.
V minulosti byl řešitelem celé řady vědeckých i rozvojových grantových projektů.
V minulosti byl řešitelem řady grantových projektů, včetně projektů GAČR, NAKI II, OP VK, OP VVV a jiných. Aktuálně je řešitelem projektu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury ČR NAKI III. s názvem Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén.

Publikační činnost

A. Knižní monografie – autor

GRULICH, P.: Obchodní a živnostenská komora Hradec Králové 1910–1949. (Protektor hospodářských a nacionálně politických zájmů českých podnikatelů na severovýchodě Čech.) Praha, Scriptorium 2005, 213 s., ISBN 80-86197-64-6.

GRULICH, P.: Obchodní a živnostenské komory 1918–1938. (Nepodařená reforma československé hospodářské správy a samosprávy.) Dissertationes Historicae 10/2004. Hradec Králové, Gaudeamus 2004, 253 s., ISBN 80-7041-858-3.

 

B. Knižní monografie – spoluautor/kapitoly v knižních monografiích

BERAN, Z. – GRULICH, P. – MUSIL, F. – POLEHLA, P. – SEMOTANOVÁ, E. – ŠANDERA, M. – VOJTÍŠEK, J. –VOJTÍŠKOVÁ, J. – ŽEMLIČKA, J.: Věnná města českých královen. Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 437. s., ISBN 978-80-7286-393-8

­BLÁHA, R. - BERAN, Z. – GRULICH, P. – MUSIL, F. – POLEHLA, P. – SEMOTANOVÁ, E. – ŠANDERA, M. – VOJTÍŠEK, J. –VOJTÍŠKOVÁ, J. – ŽEMLIČKA, J.: Atlas of the Dowry Towns of Bohemian Queens. Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 114 s., 978-80-7286-407-2

HORKÝ, R. – GRULICH, P. – POSPÍŠILOVÁ, J.: Meziválečný salon republiky (1918–1938). Str. 441–502. In: kolektiv autorů: Hradec Králové. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 919 s., ISBN 978-80-7422-504-8.

GRULICH, P.: Hospodářský vývoj Skutče 1860–1948. Str. 195–218. In: Voráček, E. a kol: Dějiny Skutče. Pardubice, R. Drahný 2011, 433 s., ISBN 978-80-903734-6-4.

GRULICH, P.: Nasavrcko. Str. 99–117. In: kol.: Historie a současnost podnikání na Chrudimsku. Žehušice, 2004, 213 str., ISBN 80-86699-17-X. 

GRULICH, P.: Část Vysokomýtska, Třemošnicko, Prachovisko, Ronovsko. Str. 137–146. In: kol.: Historie a současnost podnikání na Chrudimsku. Žehušice, 2004, 213 str., ISBN 80-86699-17-X.

Kol.: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 13, Chrudim. Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 26 s. A3, 39 map s popisem, ISBN 80-7286-046-1.

 

C. Studie a články v odborných časopisech, sbornících a sbornících z konferencí

GRULICH, P.: České Pojizeří. Příběh velké regionální nacionálně‑ekonomické myšlenky nebo lokální řevnivosti mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví na konci 19. a poč. 20. století? Východočeské listy historické 44/2020, s. 39 – 60.

GRULICH, P.: Titul královské věnné město a jeho užívání na konci 19. a na počátku 20. století. In: Královéhradecko 10/2019, s. 35–60.

GRULICH, P.: Příběh jedné pamětní desky aneb sídlo hradecké četnické pátračky. In: Královéhradecko 9/2017, s. 161-177.

GRULICH, P.: Кибер-архивист - специфическая часть будущего в архивистике и образовании архивистов. In: Historical and cultural heritage: preservation, access, use. The collection of scientific papers. Kyjev 2017, s. 75-80.

HORÁČKOVÁ, K. – HRSTKA, Z. – GRULICH, P. – HLAVÁČKOVÁ, E.: Infekční choroby a laboratorní diagnostika v podmínkách židovského ghetta Terezín. In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1/2017, s. 8-14, ISSN 1210-7913.

GRULICH, P. – Borkovcová, M.: Web applications security in the field of archiving.In: Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, Madrid, 2015, s. 2746-2754, ISBN 978-0-9860419-5-2.

GRULICH, P. – Borkovcová, M.: Continuous Care of a Digital Archive – Theses. In.: 25th conference International Business Information Management Association (IBIMA), Conference proceedings, Amsterodam, 2015, s. 2868–2876, ISBN 978-0-9860419-4-5.

GRULICH, P. – Borkovcová, M.: Digitizing and Electronic Documents in Archiving. In.: 25th conference International Business Information Management Association (IBIMA), Conference proceedings, Amsterodam, 2015, s. 2837–2844, ISBN 978-0-9860419-4-5.

GRULICH, P.: Četnictvo v Hradci Králové: Úvod do jeho struktury ve třicátých letech 20. století. In: Theatrum historiae 15/2014. Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, s. 135–162; ISSN 1802-2502.

GRULICH, P.: Vysokoškolské vzdělávání archivářů (nejen) v Hradci Králové včera, dnes a zítra. In: Ad honorem VN. Hradec Králové, Česká archivní společnost – Pavel Mervart 2015, s. 35-40, ISBN 978-80-904688-7-0.

GRULICH, P.: Výpočetní technika ve výuce archivnictví. In: Archivní časopis. Supplementum. Praha, MV ČR 2014, s. 210–215, ISSN 0004-0398.

GRULICH, P.: František Ulrich a podnikatelé východních Čech. In: Královéhradecko 7–2010. Hradec Králové, SOA Zámrsk 2010, s. 99–107, ISBN 978-80-85031-86-7, ISSN 1214-5211.

GRULICH, P.: Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové – oříšek česko-německých vztahů? In.: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1/2005. Praha, Karolinum 2009, s. 189–193, ISBN 978-80-246-1391-8, ISSN 0567-8293.

GRULICH, P.: Digitální archiválie a dnešní společnost. In.: Mezi Hradcem Králové a Plzní. Východočech na českých univerzitách. Ústí n. O., Oftis 2007, s. 55–60, ISBN 80-86845-62-1.

GRULICH, P.: Československé obchodní a živnostenské komory v době hospodářské krize 30. let. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. 2, 2007. Ústí nad Orlicí, Oftis, 2007 s. 52–57, ISBN 978-80-86845-81-4.

BUDÍNSKÝ, L. - KRKOŠKOVÁ, J. - SKLENÁŘOVÁ, S. - GRULICH, P.: Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence. In: Digitální knihovny: provoz a budování. Sborník konference EUNIS-CZ. Hradec Králové, Gaudeamus, 2006, s. 13-21, ISBN 80-7041-200-3.

GRULICH, P.: Vysokoškolské kvalifikační práce jako specifický typ archiválie a jejich digitalizace na Univerzitě Hradec Králové. In: Sborník z 11. celostátní konference archivářů ČR, Chrudim 2005. Praha, Národní archiv 2006, ISBN 8086712419.

GRULICH, P.: Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové a její budova. In: Královéhradecko 1–2004. Hradec Králové, SOkA 2004, str. 61–70, ISBN 80-85031-51-5, ISSN1214-5211.

GRULICH, P.: Zámečnictví Rudolf Beer a jeho majitel. (Zapomenutý střípek do mozaiky renomovaných královéhradeckých podnikatelů doby první republiky.) In: Dissertationes historicae 7/2002. Vladimír Wolf et Opera Corcontica, UHK 2002, s. 140–144, ISBN 80-239-3863-0.

GRULICH, P.: Postátnění Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředny v Hradci Králové. In: Podnikání a podnikatelé v dějinách východních Čech. Sborník z vědecké konference. Hradec Králové 2002, s. 133–142, ISSN 1211-8176.

GRULICH, P.: K základním problémům reformy československých obchodních a živnostenských komor za první (a druhé) republiky. In: Východočeské listy historické č. 17–18. Hradec Králové 2001, s. 387–392, ISSN 1211-8184.

GRULICH, P.: Rudolf Machač – ředitel Agrární záložny v Hradci Králové. In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha, Karolinum 2001, s. 237–241, ISBN 80-246-0179-6.

GRULICH, P.: Reforma systému obchodních a živnostenských komor v ČSR 1918–1938. In: Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Sv. 1. Praha, AV ČR 1999, s. 359–362, ISBN 80-85268-99-X.  

GRULICH, P.: Československý legionář plukovník Bohumil Jan Šrámek. In: Východočeské listy historické, 13–14.  Hradec Králové 1998, s. 87–107, ISSN 1211-8184.

GRULICH, P.: Obchodní a živnostenská komora pro Podkarpatskou Rus. In: Podkarpatská Rus a Československo 1919–1938. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 1997, s. 29–34, ISSN 1211-8184.

GRULICH, P.: Město Chrudim a sídlo obchodní a živnostenské komory. In: Chrudimský vlastivědný sborník.  Chrudim, Okresní muzeum 1997, s. 75–94, ISSN 1214-6048.  

 

D. Certifikovaná specializovaná mapa s odborným obsahem

­SEMOTANOVÁ, E. – VOJTÍŠKOVÁ, J. – GRULICH, P. – BERAN, Z. – BORKOVCOVÁ, M. – VOJTÍŠEK, J. – BLÁHA, R.: Soubor specializovaných, rekonstrukčních map královských věnných měst. Královská věnná města, komparace současné topografie se stavem před rokem 1420 a ve druhé polovině 19. století. Hradec Králové 2022

 

E. Software

CHLUDIL, J. – RICHTR, R. – VAVŘINKA, B. -  GRULICH, P. – BLÁHA, R. – SLAVÍK, J. – VOJTÍŠKOVÁ, J.: 3D cesta časem po Hradci Králové (Aplikace pro rozšířenou realitu v mobilním prostředí). Praha, Hradec Králové 2022.

­CHLUDIL, J. – PAUŠ, P. – VAVŘINKA, B. -  GRULICH, P. – BLÁHA, R. – SLAVÍK, J. – VOJTÍŠKOVÁ, J.: 3D cesta časem po Hradci Králové (Aplikace pro virtuální realitu). Praha, Hradec Králové 2022.

Jméno

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Kontaktní formulář

Poslat email