PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Obrázek kontaktu

vedoucí archeologického oddělení, kurátor, archeolog


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 544 996
Mobil: 603 188 845

Odborná specializace: doba bronzová a halštatská, terénní archeologická památková péče, kurátor archeologické sbírky, granty a projekty. Odpovědný redaktor odborného periodika „Archeologie východních Čech“.

V letech 1999 – 2005 vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kombinaci oborů archeologie – klasická archeologie. Studium zakončil diplomovou prací „Pohřebiště lidu lužických popelnicových polí v Jaroměři – Čáslavkách“. Dizertační práci zpracoval na téma „Sociální struktura obyvatelstva východočeské skupiny lidu lužických popelnicových polí ve světle kontaktů se Středomořím“. 
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové působil jako archeolog v letech 2004 – 2007 v souvislosti se záchranných archeologickým výzkumem na stavbě dálnice D11 a znovu pak od září 2009.

Publikační činnost

Recenzované studie

NOVÁK, Miroslav – MAZÁČ, Martin 2018: Nové žárové hroby z Jaroměře – příspěvek k pohřebnímu ritu doby bronzové. Archeologie východních Čech 12 (2016), s. 5–39.

HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2017: Nové sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové) . Archeologie východních Čech 11 (2016), s. 112–128.

PACÁK, Marek – NOVÁK, Miroslav 2016: Nález plochých měděných seker v okolí Červeného Kostelce (okr. Náchod). Archeologie východních Čech 10 (2015), s. 22–33.

HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2016: Sídliště ze starší doby halštatské v Lužanech (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 9 (2015), s. 95–139.

NOVÁK, Miroslav 2016: Vývoj osídlení Jaroměřska v době popelnicových polí Archeologie východních Čech 9 (2015), s. 52–94.

HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2015: Nezvykle bohatý hromadný nález z pozdní doby bronzové v Michnovce na Královéhradecku. Archeologie východních Čech 8 (2014), s. 5–53.

NOVÁK, Miroslav 2015: Pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové v Jaroměři – Čáslavkách. Archeologie východních Čech 7 (2014), s. 15–151.

NOVÁK, Miroslav 2012: Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské v Jaroměři. Archeologie východních Čech 2 (2011), s. 41-87.

NOVÁK, Miroslav 2011:. K otázce reparací pravěké keramiky. Studia archaeologica Brunensia 1–2, s. 377-388.

NOVÁK, Miroslav 2011: Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, 2011, Suppl. II, 8 str .109-116

NOVÁK, Miroslav – František KAŠPÁREK – Pavel BURGERT 2010: Sídliště únětické kultury z katastru Starých Jesenčan (okr. Pardubice). Východočeský sborník historický 17, s. 1– 6 .

NOVÁK, Miroslav 2008: Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách. In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2008. s. 107-122.

 

Sborníky z konferencí
NOVÁK, Miroslav – BLÁHOVÁ, Zuzana 2014.: Materiální náplň horizontu Hvozdnice. Sborník z konference Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. 2. Díl, Opava, s. 30 – 49. Opava.
NOVÁK, Miroslav 2011: Kultur der Lausitzer Urnenfelder in den böhmischen Ländern. In: Faszinozum Lausitzer Kultur. Blick über die Grenzen: von Deutschland nach Polen und Tchechien. Schriftenreihe der Spreewälder Kulturstiftung Burg-Müschen, Heft 2, s. 37-48.
NOVÁK, Miroslav 2010: Jaký pán, takový hrob? - Doklady sociální stratifikace na pohřebištích východočeské  skupiny lužických popelnicových polí. In Popolnicové polia a doba halštatská. Bratislava, s. 249-268.
NOVÁK, Miroslav 2010: Časně laténský dětský pohřeb v sídlištním objektu z Předměřic (okr. Hradec Králové). Živá archeologie - (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové, Suppl. 2, s. 145-146.
NOVÁK, Miroslav 2005: Dosavadní poznatky o pohřebišti kultury lužických popelnicových polí v Jaroměři - Čáslavkách. In Popelnicová pole a doba halštatská. České Budějovice, s. 389 - 392.

 

Kapitola v knize
THÉR, Richard – NOVÁK, Miroslav 2009: Mladší doba bronzová a starší doba železná ve východních Čechách. In Dějiny východních Čech. Praha, s. 79-91.

 

Materiálové příspěvky
NOVÁK, Miroslav 2014: Anabáze jednoho lužického hrobu z Třebešova. In: Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, Archeologie východních Čech – Supplementum 1, s. 226–230.
HORNIK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2014: Nové únětické sídliště v Mokrovousech (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 5 (2013), s. 240–250.
NOVÁK, Miroslav 2014: Sídlištní jáma z pozdní doby bronzové v Bylanech u Chrudimi. Archeologie východních Čech 4 (2012), s. 131–137.
NOVÁK, Miroslav 2010: Pravěké osídlení Chrudimi - Hradební ulice. In Chrudimský vlastivědný sborník, s. 29-68.
NOVÁK, Miroslav 2008: Drobné nálezy z doby bronzové z Prosiměřic. Jižní Morava, s. 205-207.
NOVÁK, Miroslav 2006: K poznání periferie osídlení kultury popelnicových polí v severovýchodních Čechách. In VITA ARCHAEOLOGICA. Hradec Králové – Pardubice, s. 225 - 229.
NOVÁK, Miroslav 2006: Traplice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 47, s. 149-149.
NOVÁK, Miroslav - Jan HORÁK 2005: Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice - Holohlavy. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31, s. 141-157.
NOVÁK, Miroslav 2005: Halštatský soubor z Jaroměře - Na Cihelnách. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31, s. 208-211.
NOVÁK, Miroslav 2004: Nejstarší prameny k dějinám polického újezdu. Zpravodaj Muzea východních Čech 30, s. 159-175.
NOVÁK, Miroslav 2003: Pozdně halštatské sídliště v Neznášově, okres Náchod. Zpravodaj Muzea východních Čech 29, s. 142-182.

 

Zprávy a soupisy

Radek Bláha – HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2018: Přírůstky archeologické sbírky AO MVČ v roce 2016 Archeologie východních Čech 12 (2016), s. 113–133.

HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav – PACÁK, Marek 2017: Archeologické výzkumy při stavbě vodovodu v Benátkách (okr. Hradec Králové). Zprávy ČAS – Supplément 105, Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, s. 20.

BLÁHA, Radek – HORNÍK, Pavel – NOVÁK 2017: Laténské sídliště ve Hvozdnici (okr. Hradec Králové). Zprávy ČAS – Supplément 105, Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, s. 21.

HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2017: Záchranný archeologický výzkum sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové). Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy ČAS – Supplément 105, , Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, s. 21.

BLÁHA, Radek – HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2017: Přírůstky archeologické sbírky AO MVČ za rok 2015.  Archeologie východních Čech 11 (2016), s. 220-251.

HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav 2016: Výzkum sídliště a rondelu kultury s vypíchanou keramikou v Předměřicích nad Labem. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 101, Archeologické výzkumy v Čechách 2015, s. 15.

NOVÁK, Miroslav – HEJHAL, Petr 2016: Záchranný archeologický výzkum v trase dálnice D11 v roce 2015 – sídelní a pohřebn reály z doby bronzové. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 101, Archeologické výzkumy v Čechách 2015, s. 16.

BLÁHA, Radek – NOVÁK, Miroslav 2016: Přírůstky archeologické sbírky AO MVČ za rok 2013. Archeologie východních Čech 8 (2014), s. 180–203.

Radek Bláha – NOVÁK, Miroslav 2016: Přírůstky archeologické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014. Archeologie východních Čech 9 (2015), s. 223–242.

BLÁHA, Radek – ČECHÁK, Petr – HORNÍK, Pavel – NOVÁK, Miroslav – ŠRŮTEK, Filip 2015: Pokračování archeologického výzkumu únětického sídliště ve Stěžírkách (okr. Hradec Králové). Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 97, Archeologické výzkumy v Čechách 2014, s. 28.

NOVÁK, Miroslav 2015: Nové laténské sídliště ve Hvozdnici (okr. Hradec Králové). Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 97, Archeologické výzkumy v Čechách 2014, s. 34.

NOVÁK, Miroslav – HEJHAL, Petr 2015: Výzkum sídelní aglomerace únětické kultury a pohřebiště lužické kultur v trase dálnice D11 v roce 2014. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 97, Archeologické výzkumy v Čechách 2014, s. 30.

NOVÁK, Miroslav 2015: Přírůstky Archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 2012. Archeologie východních Čech 7 (2014), s. 206–228.

BLÁHA, Radek – NOVÁK, Miroslav 2014: Přírůstky archeologické sbírky AO MVČ za rok 2011. Archeologie východních Čech 4 (2012), s. 207–226.

HORNÍK, Pavel – BLÁHA, Radek – NOVÁK, Miroslav 2014: Archeologické výzkumy AO MVČ v letech 2007–2012. Archeologie východních Čech 4 (2012), s. 68–97.

NOVÁK, Miroslav 2014: Výzkum pohřebiště ze střední doby bronzové a mladší doby hradištní ve Hvozdnici. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 93, Archeologické výzkumy v Čechách 2013, s. 9.

NOVÁK, Miroslav 2014: Záchranný archeologický výzkum v trase dálnice D11 v Plačicích a Stěžerách. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 93, Archeologické výzkumy v Čechách 2013, s. 9.

BLÁHA, Radek – HORNÍK, Pavel – NACAROVÁ, Jana – PACÁK, Marek – PLESKA, Miroslav – SYBR, Pavel 2013: Archeologické výzkumy Muzea východních Čech v Královéhradeckém kraji v roce 2012. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 89, Archeologické výzkumy v Čechách 2012, s. 17-21.

NOVÁK, Miroslav – HORNIK, Pavel 2011: Záchranný archeologický výzkum při stavbě fotovoltaické elektrárny ve Smiřicích – Zderazi v roce 2010. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 81, Archeologické výzkumy v Čechách 2010, s. 10.

NOVÁK, Miroslav – HORNIK, Pavel 2011: Záchranný archeologický výzkum při výstavbě polní cesty v Plotištích nad Labem na přelomu roku 2010 a 2011. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 81, Archeologické výzkumy v Čechách 2010, s. 11.

NOVÁK, Miroslav – HORNIK, Pavel 2011: Záchranný archeologický výzkum při stavbě fotovoltaické elektrárny ve Smiřicích – Zderazi v roce 2010. Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 81, Archeologické výzkumy v Čechách 2010, s. 10.

NOVÁK, Miroslav a Jiří SIGL 2007: Předstihový archeologický výzkum na trase dálnice D11 v letech 2005 a 2006. Archeologické výzkumy v Čechách, Supplément 68, Archeologické výzkumy v Čechách 2006, s. 27-28.

NOVÁK, Miroslav - Jiří SIGL 2007: Výsledky záchranného archeologického výzkumu na stavbě dálnice D11 v úseku Osice – Hradec Králové. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33, s. 78-112.

NOVÁK, Miroslav - Jiří SIGL 2006: Archeologický výzkum na trase dálnice D11 v roce 2005. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32, s. 63 - 66.

Jméno

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

Kontaktní formulář

Poslat email