24_AVC (1) 24_AVC (2) 24_AVC (3) 24_AVC (4)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 24

Kód zboží: P116 - 0728 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 156 mm
Počet stran
160
Prodejní cena: 340 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:
STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / REVIEWED ARTICLES

„JDU NA SEVER… A JDU NA JIH!“ NEBO NE? CHYBY ORIENTACE SEVERKY PŘI UŽITÍ KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ V ARCHEOLOGII
/„GOING NORTH… AND GOING SOUTH!“ OR NOT? MISTAKES IN THE ORIENTATION OF NORTH-ARROW WHEN USING THE KŘOVÁK’S PROJECTION IN ARCHAEOLOGY
Petr Čechák
Článek se zaobírá jednou z nejčastějších chyb vyskytujících se v archeologických mapách a plánech – špatnou orientací mapového výstupu k severu. Při použití některých kartografických zobrazení totiž severka nemá ukazovat „nahoru“, ale je nutné počítat s určitou odchylkou. Následující text předsta¬vuje důvody této odchylky a také možnosti, jak mapy správně orientovat.
Archeologie – kartografie – metodika – mapy
/The paper deals with one of the most frequent mistakes that can be found in archaeological maps and plans – a wrong orientation to the north. In some of the cartographical projections, north-arrow should not be aimed „up“ but it must be calculated with some deviation. Following text introduces causes of this deviation and possibilities of right orientation of maps.
/Archaeology – cartography – methodology – maps
Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.cechak@muzeumhk.cz

DALŠÍ KOVOVÉ NÁLEZY ZE SÍDLIŠTĚ DOBY ŘÍMSKÉ VE VELEŠICÍCH (OKR. JIČÍN)
/OTHER METAL FINDS FROM THE ROMAN PERIOD SETTLEMENT OF VELEŠICE (JIČÍN DISTRICT)
Pavel Horník – Dominika Schmidtová
V roce 2021 byl poprvé souhrnně publikován soubor nálezů ze sídliště doby římské ve Velešicích. Tyto nálezy pocházely z drobných archeologických výzkumů Regionálního muzea a galerie v Jičíně a z prospekcí s detektorem kovů. Kovové předměty pocházejí ze sbírek Regionálního muzea a galerie v Jičíně a z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Na následujících řádcích zveřejňujeme další metalic¬ké nálezy získané v posledních letech z prospekcí s detektorem kovu.
Východní Čechy – Velešice – doba římská – spony – kování opasku – jehlice – bronzové nádoby
/In 2021, a find assemblage from the Roman period settlement of Velešice was published for the first time. These finds came from small-scale archaeological excavations of the Regional Museum and Gallery in Jičín and from metal detector prospecting. The metal finds are kept in the collections of the Jičín Museum and the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. The following lines contain information about other metal finds obtained through metal detector prospecting.
/Eastern Bohemia – Velešice – Roman period – fibulae – belt fittings – pins – bronze vessels
Mgr. Pavel Horník
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.hornik@muzeumhk.cz

Mgr. Dominika Schmidtová
Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie
FF Masarykova univerzita

Archeologické oddělení
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
dominika.schmidtova@seznam.cz

NĚKOLIK POZNÁMEK K TVRZIŠTI KOTEL V LESNÍ POLOZE NA HRADECH U ROHOZNICE (OKRES PARDUBICE)
/SEVERAL NOTES ON THE RUINED FORTIFIED MANOR HOUSE OF KOTEL AT THE FOREST LOCATION OF NA HRADECH NEAR ROHOZNICE (PARDUBICE DISTRICT)
Vlastimil Málek
Článek shrnuje poznatky o terénních pozůstatcích vrcholně středověké fortifikace v lese mezi obcemi Rohoznice (okres Pardubice) a Dobřenice (okres Hradec Králové) publikované archeology, kastelology, historiky, folkloristy i amatérskými zájemci od první poloviny 19. století do současnosti. Dokládá, že se jedná o tvrziště nazývané místními obyvateli tradičně Kotel nebo Hrady, ze kterého měly být v minulosti získány amatérskými hledači zajímavé nálezy, které odtud zatím profesionální archeologie postrádá. Upozorňuje též na indicie, že se poblíž může nacházet zaniklá středověká osada.
Vrcholný středověk – fortifikace – kastelologie – toponomastika – folkloristika – Rohoznice (okres Pardubice)
/The article summarizes findings about the field remains of a high medieval fortification in a forest between the villages of Rohoznice (Pardubice district) and Dobřenice (Hradec Králové district) which have been published by archaeologists, castellologists, historians, folklorists and amateurs from the first half of the 19th century until the present day. It proves that this really is a ruined fortified manor house which local residents traditionally call Kotel or Hrady, and where interesting finds should allegedly have been made by amateur treasure hunters in the past, which are not available to professional archaeologist anymore. It also draws attention to indications that an abandoned medieval settlement could be located nearby.
/High Middle Ages – fortification – castellology – toponomastics – folklore studies – Rohoznice (Pardubice district)
PhDr. Vlastimil Málek
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
malek@muzeumtrutnov.cz

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ FORTIFIKACE U ŠÁROVCOVY LHOTY (OKR. JIČÍN). VYHODNOCENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU OPEVNĚNÉHO SÍDLA Z DRUHÉ POLOVINY 13. STOLETÍ
/A HIGH MEDIEVAL FORTIFICATION NEAR ŠÁROVCOVA LHOTA (JIČÍN DISTRICT). THE EVALUATION OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF A FORTIFIED RESIDENCE FROM THE SECOND HALF OF THE 13TH CENTURY.
Radek Bláha – Pavel Drnovský
Článek vyhodnocuje výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké fortifikace u Šárovcovy Lhoty, okr. Jičín. Lokalita, známá již badatelům 19. století, byla částečně zkoumána v letech 1974 a 1982 z důvodu jejího postupného ničení způsobeného těžbou písku. Lokalita byla vymezena dvojicí valů, z nichž se dodnes dochovaly pouze nepatrné relikty jednoho z nich. Na severozápadní straně akropole byl situován (umělý?) pahorek, na kterém stála věžová stavba. Objekt byl tvořen zejména dřevohliněnou konstrukcí a zanikl patrně požárem. Po této události došlo v rámci jádra hrádku k další stavební aktivi-tě. Z lokality pochází nálezový fond tvořený zejména keramikou. Provoz fortifikace lze datovat do druhé poloviny 13. století, přičemž k jejímu definitivnímu zániku došlo patrně na počátku následují¬cího věku.
Vrcholný středověk – fortifikace – hrádek – výzkum – východní Čechy – keramika – kolonizace – šlechta
/The article evaluates the so far results of investigations into a high medieval fortification near Šárovcova Lhota, Jičín district. The site was already known to 19th century scholars. Due to its gradual destruction caused by sand mining, it was partially surveyed in 1974 and 1982. The site was delimited by a pair of ramparts, however, only tiny remains of one of them have survived to this day. On the northwestern side of the acropolis, there was situated an (artificial?) hill on which a tower-like structure used to stand. This building consisted mainly of wood and clay and was probably destroyed by fire. After this unfortunate event, construction activities continued within the castle core. The local archaeological record mainly consists of pottery fragments. The existence of this fortification can be dated to the second half of the 13th century, while its final demise probably occurred at the beginning of the 14th century.
/High Middle Ages – fortification – small castle – excavation – eastern Bohemia – pottery – colonization – nobility
Mgr. Radek Bláha
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
pavel.drnovsky@uhk.cz

NEZNÁMÁ STŘEDOVĚKÁ FORTIFIKACE U ŠONOVA NA BROUMOVSKU (ČECHY).
ZASAZENÍ LOKALITY DO SÍDELNÍHO VÝVOJE OBLASTI VE 13. A 14. STOLETÍ A ÚVAHY NAD JEJÍ ÚLOHOU
/AN UNKNOWN MEDIEVAL FORTIFICATION NEAR ŠONOV IN THE BROUMOV REGION (BOHEMIA, THE CZECH REPUBLIC).
THE PLACEMENT OF THE SITE INTO THE FRAMEWORK OF SETTLEMENT DEVELOPMENT IN THE AREA DURING THE 13TH AND 14TH CENTURIES AND SOME REFLECTIONS ON ITS ROLE
Pavel Drnovský
Text se věnuje vrcholně středověké fortifikaci nad vsí Šonov na Broumovsku (Česká republika). Lokalita doposud nebyla popsána ani zkoumána. Fortifikace je tvořena obvodovým příkopem a do čela umís¬těným valem. Uskutečněný detektorový průzkum přinesl kolekci kovových předmětů obecně středo¬věkého a novověkého stáří. Na základě rešerše písemných pramenů lze budování fortifikace spojit s benediktinským řádem se sídlem v Broumově. Vznik lokality může souviset s utvářením klášterního dominia. V úvahu připadá i možnost založení v souvislosti s prospekční snahou těžby zlata. Vzhledem k celkovému charakteru lokality, chudé kolekci nálezů a skromným stopám po montánní činnosti v okolí lokality je pravděpodobné, že výstavba fortifikace nebyla plně dokončena.
Vrcholný středověk – fortifikace – detektorový průzkum – těžba – kolonizace – benediktinský řád
/The text deals with a high medieval fortification above the village of Šonov in the Broumov region (Czech Republic). The site has yet not been described or investigated. The fortification consists of a perimeter ditch and an earthwork embankment placed in its front. A metal detector survey yielded an assemblage of metal objects of medieval and modern date. Based on research into available written sources, the construction of the fortification can be associated with the Benedictine Order residing in Broumov. The origins of the site might be related to the establishment of the monastery’s domain. Its foundation in connection with gold prospecting operations cannot be ruled out either. When we consider the site’s general nature, the scanty assemblage of finds and limited traces of mining activities in the site’s vicinity, the fortification was probably never fully completed.
/High Middle Ages – fortification – metal detector survey – mining – colonization – Benedictine Order

Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
pavel.drnovsky@uhk.cz

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM STARÉHO HŘBITOVA U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
/A RESCUE EXCAVATION OF THE OLD GRAVEYARDAT THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF VIRGIN MARYIN ÚSTÍ NAD ORLICÍ
David Vích – Tomáš Bek
V roce 2017 proběhl záchranný archeologický výzkum realizovaný formou sond na ploše starého hřbito¬va v Ústí nad Orlicí, městě poprvé připomínaném v roce 1292. Výzkum přinesl ojedinělou mezolitickou štípanou industrii a prokázal úpravy terénu a pohřbívání na lokalitě ve vrcholném středověku a novověku.
Hroby – pohřbívání – vrcholný středověk – novověk – mezolit
/In 2017, a rescue excavation was carried out in the form of test pits dug in the area of the old graveyard in Ústí nad Orlicí, a town first mentioned in 1292. The excavation yielded unique Mesolithic chipped stone tools and demonstrated ground modifications and burials on the site during the High Middle Ages and the Modern era.
/graves – burying – High Middle Ages – Modern era – Mesolithic
Mgr. Tomáš Bek
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
bek@arup.cas.cz

PhDr. David Vích
Regionální museum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2021
/SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS CONDUCTED BY THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2021
David Vích
Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy realizované Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě v okrese Ústí nad Orlicí v roce 2021.
Záchranný archeologický výzkum – vrcholný středověk – novověk – doba popelnicových polí
/The article presents small-scale rescue excavations conducted by the Regional Museum in Vysoké Mýto in the district of Ústí nad Orlicí in 2021.
/rescue excavation – High Middle Ages – Modern era – Urnfield period
PhDr. David Vích
Regionální museum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

Knihy