23_AVC (1) 23_AVC (2) 23_AVC (3)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 23 (2022)

Kód zboží: P116 - 0720 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 156 mm
Počet stran
282
Prodejní cena: 500 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / REVIEWED ARTICLES
NÁLEZ FRAGMENTU HLINĚNÉ ZVÍŘECÍ PLASTIKY ZE STARŠÍ DOBY BRONZOVÉ Z LOCHENIC (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)
/FINDING OF A FRAGMENT OF ANIMAL CLAY FIGURINE FROM THE EARLY BRONZE AGE FROM LOCHENICE (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Eva Schimerová – Daniel Stolz
Při rozsáhlém záchranném výzkumu dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří v letech 2017–2018 bylo na úseku 7A u Lochenic prozkoumáno rozlehlé únětické sídliště a drobnější pohřebiště. V tomto článku bychom chtěli stručně představit únětický sídelní areál, a především výjimečný nález hliněné zvířecí plastiky.
Starší doba bronzová – únětická kultura – sídliště – hliněná plastika – radiokarbonové datování
/During vast rescue excavation of the D11 motorway that took place in years 2017–2018 a large Únětice culture settlement and small burial ground was uncovered on the section 7A by Lochenice. In this article we would like to present the setllement area of the Únětice culture and mainly find of rare animal clay figurine.
/Early Bronze Age – Únětice culture – settlement – clay figurine – radiocarbon dating

Mgr. Eva Schimerová
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
eva.schimerova@uhk.cz

PhDr. Daniel Stolz, Ph.D.
Archaia z. ú.
danielstolz@seznam.cz


BRONZOVÝ DEPOT ZE SKALIČKY NAD LABEMA JEHO SOUVISLOSTI

/ THE BRONZE HOARD FROM SKALIČKA NAD LABEMAND ITS CONTEXT
Zuzana Bláhová-Sklenářová – Miroslav Novák – Pavel Horník – Petr Pokorný
Na podzim roku 2020 došlo k nálezu depotu bronzových předmětů uložených v keramické nádobě. Díky příkladnému postupu nálezců se podařilo vyjmout orbou nepoškozenou část souboru v celistvosti a v laboratorních podmínkách odebrat přírodovědné vzorky. Nález je pozoruhodný svou chronologickou pozicí na pomezí mladší a pozdní doby bronzové a pozoruhodné je rovněž jeho geografické postavení na pomezí dvou významných sídelních komor na dominantním návrší, z něhož jinak nejsou známy žádné doklady soudobé sídelní ani pohřební aktivity. Soubor celých a torzálních předmětů obsahuje mj. variantu štítkové spony, která z Čech dosud nebyla známa a naznačuje přetrvávající dálkové vztahy s Dolním Slezskem po východočeské větvi Jantarové stezky.
Depot – bronz – lužická kultura – pozdní doba bronzová – výšinná poloha – pylová analýza – osídlení – kontakty – spona
/ In the autumn of 2020, a hoard of bronze objects deposited in a ceramic vessel was discovered on the slope of the Pardědub hill near Skalička nad Labem, Hradec Králové District. Thanks to the exemplary attitude of the finders, it was possible to remove a part of the assemblage intact and take samples for scientific analysis in laboratory conditions. The find is extraordinary due to its chronological position at the turn of the Late and Final Bronze Age. Its geographical position is also remarkable, due to its placement on the edge of two important settlement areas and on a prominent hillock from which no other evidence for contemporaneous settlement or funeral activities is known. The assemblage consists of both complete and incomplete objects. It also contains, among others, a variant of the so-called shield fibula which has so far not been known from the territory of Bohemia and which indicates persisting long-distance contacts with Lower Silesia along the eastern Bohemian branch of the Amber Road.
/ Hoard – bronze – Lusatian Urnfields – Late Bronze Age – elevated location – pollen analysis – settlement pattern – contacts – fibula

PhDr. Zuzana Bláhová-Sklenářová, Ph.D.
Ústav pro archeologii
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
Zuzana.Blahova@ff.cuni.cz

Mgr. Pavel Horník
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
m.novak@muzeumhk.cz

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Centrum pro teoretická studia
Univerzita Karlova
Akademie věd ČR
pokorny@cts.cuni.cz


SÍDLIŠTNÍ AREÁL Z DOBY LATÉNSKÉ V KOSTELCI NAD ORLICÍ

ARCHEOLOGICKÁ ZJIŠTĚNÍ Z ROKU 1988 V KONTEXTU OSÍDLENÍ POVODÍ DIVOKÉ ORLICE
/ A SETTLEMENT AREA FROM THE LA TÈNE PERIOD AT KOSTELEC NAD ORLICÍ
ARCHAEOLOGICAL FINDINGS FROM 1988 IN THE CONTEXT OF SETTLEMENT OF THE WATER CATCHMENT AREA OF THE DIVOKÁ ORLICE RIVER
Petr Vrána – Tomáš Mangel – Jiří Militký
V roce 1988 byly během archeologických záchranných akcí realizovaných v prostoru cihelny v Kos¬telci nad Orlicí zachyceny relikty osídlení z doby laténské. Tyto stopy, které lze rámcově datovat do období LT C–D1, představují vůbec první novodobě získané doklady aktivit z průběhu mladší doby železné v povodí Divoké Orlice. I po více než třiceti letech představuje kostelecký sídlištní areál jednu z mála lépe prozkoumaných laténských lokalit celého podorlického regionu. Jeho vyhodnocení a za¬sazení do širšího kontextu je předmětem předkládaného článku.
Doba laténská – Kostelec nad Orlicí – Divoká Orlice – sídlištní areál – periferie – keramika
/ In 1988, remains of settlement dating back to the La Tène period were detected during archaeological excavation on the grounds of a brickyard at Kostelec nad Orlicí. These vestiges, which can generally be dated to the LT C-D1 period, represent the very first evidence of human activities during the Late Iron Age in the water catchment area of the Divoká Orlice River recovered in modern times. Even more than 30 years later, the Kostelec settlement area is still one of the better investigated La Tène sites from the whole Podorlicko region. The goal of the submitted article is to evaluate it and place it in a broader context.
/ La Tène period – Kostelec nad Orlicí – Divoká Orlice – settlement area – periphery – pottery

Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
tomas.mangel@uhk.cz

doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.
Národní muzeum – Historické muzeum
Numismatické oddělení
militky.jiri@seznam.cz

Mgr. Petr Vrána
Centrum terénní archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
petr.vrana@uhk.cz


DROBNÉ KOVOVÉ NÁLEZY Z DOBY LATÉNSKÉ ZÍSKANÉ NA PARDUBICKU V LETECH 2011–2021

/ SMALL METAL FINDS FROM THE LA TÈNE PERIOD RECOVERED IN THE PARDUBICE REGION IN 2011–2021
Tereza Jošková – Tomáš Mangel
Článek prezentuje dosud nepublikované drobné kovové nálezy z doby laténské, které pocházejí z okr. Pardubice. Vedle jednoho předmětu ze staré sbírky Východočeského muzea v Pardubicích se ve všech případech jedná o detektorové nálezy získané v letech 2011–2021. Uvedené artefakty doplňují obraz laténského osídlení na Pardubicku a rozšiřují naše znalosti o využívání jeho východních částí, kde tato problematika nebyla ještě do nedávna dostatečně poznána.
Doba laténská – Pardubicko – detektorové nálezy – drobné metalické nálezy
/ The article presents so far unpublished small metal finds dating from the La Tène period which originate from the Pardubice District. In addition to one artifact kept in the old collection of the Museum of Eastern Bohemia in Pardubice, these all are metal detector finds recovered in 2011–2021. The above artefacts complement the picture of La Tène settlement in the Pardubice region and expand our knowledge of the use of its eastern parts, where this issue was not well understood until recently.
/ La Tène period – Pardubice region – metal detector finds – small metallic finds

Mgr. Tereza Jošková
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
tereza.joskova@uhk.cz

Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
tomas.mangel@uhk.cz


KLEŠŤOVITÁ SPONA Z VYSOKÉHO VESELÍNA JIČÍNSKU

/ A PINCER FIBULA (ZANGENFIBEL) FROM VYSOKÉ VESELÍ IN THE JIČÍN REGION
Jan Jílek – Dominika Schmidtová – Markéta Havlíková
Článek má za cíl informovat o novém nálezu spony z doby stěhování národů na Jičínsku. Spínadlo bylo získáno pomocí detektorové prospekce, mimo vazbu na soudobé osídlení. Klešťovitou sponu lze připsat tzv. durynské stylové skupině, kterou můžeme datovat od sklonku 5. století do prvního desetiletí 6. věku.
Východní Čechy – Jičínsko – klešťovitá spona – doba stěhování národů – prvková analýza kovu
/ The article’s aim is to inform about a new find of the Migration period fibula in the Jičín region. The fibula was found with the help of a metal detector, without any link to contemporaneous settlement. The pincer fibula can be ascribed to the so-called Thuringian style group, which dates back to the late 5th to the first decade of the 6th centuries.
/ Eastern Bohemia – Jičín region – pincer fibula (Zangenfibel) – Migration period – elemental analysis of metal

Mgr. Markéta Havlíková
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
havlikova.marketa@mail.muni.cz

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Východočeské muzeum v Pardubicích
mitridates@post.cz

Mgr. Dominika Schmidtová
Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie,
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
dominika.schmidtova@seznam.cz


KOVOVÉ NÁLEZY Z LOUKOVA U MNICHOVA HRADIŠTĚ, OKR. MLADÁ BOLESLAV (KONEC 7.–9. STOLETÍ)

/ METAL FINDS FROM LOUKOV NEAR MNICHOVO HRADIŠTĚ, MLADÁ BOLESLAV DISTRICT (LATE 7TH–9TH CENTURY)
Naďa Profantová
Text hodnotí několik kovových ozdob ze 7.?, z konce 8. a z 9. století indikujících existenci raně středo-věkého sídliště v prostoru zázemí hradiště Hradec nad Jizerou, ale na opačném břehu Jizery. Zlacená karolínská přezka je v Čechách vzácný import.
Čechy – raný středověk – karolínský import – kování opasku – slitina olova
/ The text evaluates several metal ornaments dating back to the 7th?, late 8th and 9th centuries which are indicative of the existence of an early medieval settlement in the hinterland of the hillfort of Hradec n/Jizerou, which is, however, situated on the opposite bank of the Jizera River. The gilded Carolingian buckle is a rare import in Bohemia.
/ Bohemia – Early Middle Ages – Carolingian import – belt fitting – lead alloy

PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i
profantova@arup.cas.cz


NÁLEZ POLYFUNKČNÍ PECE Z 13. STOLETÍZ HONKEHO CIHELNY V PŘEDMĚŘICÍCH NAD LABEM

/ THE DISCOVERY OF A MULTIFUNCTIONAL 13TH CENTURY KILN IN HONKE’S BRICKYARD AT PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
Petra Rokoská
Článek se věnuje nálezu pyrotechnologického zařízení zachyceného při archeologickém výzkumu v Před-měřicích nad Labem. Přestože nebylo možné objekt prozkoumat v celém rozsahu, svým charakterem a datováním ho můžeme řadit mezi pece, které měly variabilní způsob využití. Dotčená pec stála samo-statně na okraji středověkého sídliště, které bylo lokalizováno již v první polovině 20. století staršími archeologickými výzkumy.
13. století – sídliště – pyrotechnologické zařízení – polyfunkční pec
/ The article is devoted to the discovery of a pyrotechnological facility identified during an archaeological excavation at Předměřice nad Labem. Despite the fact that the feature could not be investigated in its full extent, its nature and dating seem to indicate that this was a kiln used for multiple and varying purposes. The above kiln used to stand isolated on the edge of a medieval settlement, which was located by archaeological excavations as early as the first half of the 20th century.
/ 13th century – settlement – pyrotechnological facility – multifunctional kiln

Bc. Mgr. Petra Rokoská
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.rokoska@muzeumhk.cz


TVRZIŠTĚ V HOLICÍCH, OKRES PARDUBICE

/ A RUINED FORTIFIED HOUSE AT HOLICE, PARDUBICE DISTRICT
Miroslava Cejpová
Text se zabývá dochovanými pozůstatky tvrziště ve městě Holice. Obsahuje popis tvrziště, jeho historii, kritické zhodnocení popisů tvrziště ve vlastivědné literatuře a vyhodnocení drobného záchranného archeologického výzkumu, který zachytil konstrukci kontreskarpy příkopu.
Tvrz – tvrziště – příkop – záchranný archeologický výzkum
/ The text deals with remains of a fortified house preserved in the town of Holice. It contains a description of the ruined fortified house, its history and a critical evaluation of several descriptions of the ruined fortified house in homeland literature. Also, a small-scale archaeological excavation, which detected the structure of the moat’s counterscarp, is presented in it.
/ Fortified house – ruined fortified house – moat – rescue excavation

Mgr. Miroslava Cejpová
Archeologické oddělení
Východočeské muzeum v Pardubicích
cejpova@vcm.cz


KOVOVÉ NÁLEZY Z POLOHY HOMOLKA U POTŠTEJNA

/ METAL FINDS FROM THE LOCATION OF HOMOLKA NEAR POTŠTEJN
David Vích – Tomáš Bek
Detektorová prospekce širšího zázemí hradu Potštejn přinesla z kopce Homolka nevelké množství kovových předmětů včetně vrcholně středověkých militarií. Tyto předměty spolu se staršími nálezy keramiky dokládají jisté aktivity v této poloze ve vrcholném středověku.
Vrcholný středověk – zázemí hradu – militaria – detektorový průzkum
/ Metal detector prospecting in the wider surroundings of Potštejn Castle, on the Homolka Hill, has resulted in the retrieval of a small assemblage of metal objects, including high medieval militaria. These objects, along with earlier ceramic finds, prove certain human activities at this location during the High Middle Ages.
/ High Middle Ages – castle’s hinterland – militaria – metal detector survey

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

Mgr. Tomáš Bek
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
bek@arup.cas.cz


OZVUČNICOVÉ NÁDOBY V KOSTELE SV. HAVLA V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

/ ACOUSTIC JARS IN THE CHURCH OF ST. GALLIN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Radek Bláha – Jiří Slavík
Při průzkumu krovu gotického kostela sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou se podařilo objevit a po¬stupně zdokumentovat 20 částečně zachovaných ozvučnicových nádob vsazených při patách a ve vrcholnicích kleneb. Tento systém zlepšující akustiku sakrálního prostoru vznikl podle všeho současně s výstavbou kostela ke konci 1. čtvrtiny 14. století.
Sakrální architektura – keramika – Rychnov nad Kněžnou – středověk – akustika
/ During a survey of the roof truss of the Gothic church of St. Gall in Rychnov nad Kněžnou, we managed to discover and gradually document 20 partially preserved acoustic jars set next to the feet and tops of the vaults. This system was designed to improve the acoustics of the sacral space and, according to our current knowledge, it emerged simultaneously with the erection of the church at the close of the first quarter of the 14th century.
/ Sacral architecture – pottery – Rychnov nad Kněžnou – Middle Ages – acoustics

Mgr. Radek Bláha
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

Ing. Jiří Slavík
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Josefově
slavik.jiri@npu.cz


SOUBOR POZDNĚ STŘEDOVĚKÝCH KACHLŮ Z KATEŘINSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V CHRUDIMI (KOŽELUŽSKÁ ČP. 108/III)

/ AN ASSEMBLAGE OF LATE MEDIEVAL STOVE TILES FROM THE KATEŘINSKÉ SUBURB OF THE TOWN OF CHRUDIM (KOŽELUŽSKÁ STREET, HOUSE NO. 108/III)
Jan Musil
V roce 2010 byl ve výkopu pro elektrické vedení pro dům čp. 108/III v Koželužské ulici v Chrudimi objeven menší soubor keramických kachlů z konce 15.–16. století, který musel být uložen v období po třicetileté válce. Soubor obsahuje do té doby neznámé heraldické vyobrazení knížat z Minsterberka. To naznačuje, že domy na předměstích v období konce 15. až 16. století byly vybaveny podobně jako v městském jádru.
Město – předměstí – středověk – raný novověk – kachle – keramika
/ In 2010, a small assemblage of earthenware stove tiles dating from the late 15th-16th centuries was discovered in a trench for electric cables next to house no. 108/III in Koželužská Street in Chrudim. It must have been deposited in the period following the “Thirty Years› War. The assemblage also contains a so far unknown heraldic depiction of the House of Münsterberg. It also seems to prove that suburban houses were similarly furnished as those in town centres in the period of the late 15th-16th centuries.
/ Town – suburb – Middle Ages – early modern period – stove tiles – ceramics

PhDr. Jan Musil
Archeologické oddělení
Východočeské muzeum v Pardubicích
musiljanarche@gmail.com


VÝZKUM RYBNIČNÍ HRÁZE V PÍSKU U CHLUMCE NAD CIDLINOU

/ INVESTIGATIONS OF A POND DAM AT PÍSEK NEAR CHLUMEC NAD CIDLINOU
Radek Bláha – Miroslav Novák
Na přelomu roku 2018 a 2019 bylo severně od obce Písek u Chlumce nad Cidlinou (okr. Hradec Krá¬lové) při stavebních pracích obnaženo těleso hráze Píseckého rybníka z přelomu pozdního středověku až raného novověku. Plošná skrývka v prostoru budoucí komunikace zasáhla památkově nejcennější úsek hráze s otiskem stolice výpusti a odtokovým kanálem. Po publikaci archeologického výzkumu hráze rybníka v Černíkovicích z pera jubilantky Martiny Bekové (Beková – Kalenda 2015) se jedná teprve o druhý komplexněji zkoumaný a publikovaný případ tohoto typu stavebně technických památek v historicky velmi významné rybniční oblasti východních Čech. Při okraji zkoumané plochy bylo do-kumentováno také torzo sídliště z období středního nebo mladšího eneolitu.
Chlumecko – rybník – hráz – pozdní středověk – raný novověk – sídliště – eneolit
/ At the turn of 2018 and 2019, the body of the dam of the Písecký pond north of the village of Písek near Chlumec nad Cidlinou was exposed during construction works. The pond dates back to the Late Middle Ages to the early modern period. Areal soil stripping in the area of the future road hit the dam’s historically most valuable section with an impression of the bench of the outlet and the drain channel. This is only the second published case of this type of technical monument in this historically very important, pond-rich part of eastern Bohemia which was investigated in a more complex way, after the publication of the archaeological excavation of a pond dam at Černíkovice written by honoree Martina Beková (Beková – Kalenda 2015). Remains of a settlement dating from the Middle or Late Aeneolithic were also documented near the edge of the excavation area.
/ Chlumec region – pond – dam – Late Middle Ages – Early Middle Ages – settlement – Aeneolithic

Mgr. Radek Bláha
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
m.novak@muzeumhk.cz

ISSN: 1805-4676

Knihy