AVČ 22 2 AVČ 22 3 AVČ 22 4 AVČ 22 5 AVČ 22 6

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 22 (2021)

Kód zboží: P116 - 0682 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 156 mm
Počet stran
179
Prodejní cena: 410 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

Zemřel Jiří Zeman (28. 11. 1929 – 27. 12. 2021)

400 LET OD NAROZENÍ BOHUSLAVA BALBÍNA / 400 YEARS SINCE THE BIRTH OF BOHUSLAV BALBÍN

Radek Bláha

V roce 2021 uplynulo 400 let od narození královéhradeckého rodáka Bohuslava Balbína. Tento význam-ný barokní historik ve svém díle uvádí údaje využitelné i pro dnešní archeologické a historické bádání.

Bohuslav Balbín – Hradec Králové – historiografie – archeologie – místopis

/ In 2021, 400 years passed since the birth of Bohuslav Balbín, a native of Hradec Králové. In his writings, this eminent baroque historian described facts that are exploitable for research in archaeology and history even nowadays.

/ Bohuslav Balbín – Hradec Králové – Historiography – Archaeology – Toponymy

Mgr. Radek Bláha

Archeologické oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

r.blaha@muzeumhk.cz

 

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / REVIEWED ARTICLES

 

DVA PŮDORYSY DOMŮ ZE STARŠÍ DOBY BRONZOVÉ ZE SEMONIC (OKR. NÁCHOD)/ TWO FLOOR PLANS OF EARLY BRONZE AGE HOUSESFROM SEMONICE (NÁCHOD DISTRICT)

Eva Schimerová

V tomto článku jsou popsány dva půdorysy ze starší doby bronzové odkryté v rámci záchranného vý-zkumu při stavbě dálnice D11 v Semonicích. Oba půdorysy byly pomocí radiokarbonového datování přiřazeny ke starší době bronzové. V případě Semonic se jedná o první nález z tohoto období.

Starší doba bronzová – únětická kultura – sídliště – půdorysy domů – radiokarbonové datování

/ In this article, there are described two ground plans of houses from the Early Bronze Age that were uncovered during D11 motorway construction in Semonice. Both ground plans were dated to the Early Bronze Age by radiocarbon dating. In case of Semonice it is the first find from this period.

/ Early Bronze Age – Únětice culture – settlement – ground plans – radiocarbon dating

Mgr. Eva Schimerová

Katedra archeologie

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové

eva.schimerova@uhk.cz

 

Archeologické nálezy z prostoru tzv. starého hradu v areálu hradu Košumberk z let 1922–1924/ Archaeological finds from the area of the so-called old castle within Košumberk Castle from 1922–1924

Martin Lacina – Jan Musil

V letech 1922–1924 se zříceniny hradu Košumberka (okr. Chrudim) dotkly rekonstrukční práce prováděné Družstvem na záchranu hradu Košumberka. Při odstraňování suťových násypů byla z hradního areálu získána obrovská kolekce nestratifikovaných archeologických nálezů dokládající život obyvatel hradní výšiny od mladohradištního období do 17. století. Příspěvek se snaží vyhodnotit část tohoto souboru pocházejícího z areálu tzv. starého hradu.

Středověk – novověk – hrad – Košumberk – hmotná kultura – keramika

/ In 1922–1924 the ruin of Košumberk Castle (Chrudim District) was affected by renovation works carried out by the Cooperative for the Rescue of Košumberk Castle. During the removal of debris from the castle grounds, a huge assemblage of non-stratified archaeological finds was recovered which illustrates the life of inhabitants of the castle hill from the Late Hillfort period to the 17th century. The contribution tries to evaluate a part of this assemblage originating from the grounds of the so-called old castle.

/ Middle Ages – modern history – castle – Košumberk – material culture – pottery

Mgr. Martin Lacina

Ústav historických věd

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice

latreking@seznam.cz

PhDr. Jan Musil

Východočeské muzeum v Pardubicích

musil@vcm.cz

 

NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKACE U ROHOZNICE (OKRES PARDUBICE, ČESKÁ REPUBLIKA) / A NON-DESTRUCTIVE SURVEY OF A HIGH MEDIEVAL FORTIFICATION NEAR ROHOZNICE (PARDUBICE DISTRICT, CZECH REPUBLIC)

Pavel Drnovský – Petr Hejhal – Ladislav Rytíř

V červenci a září 2021 proběhl nedestruktivní výzkum opevněné lokality na katastru Rohoznice (Česká republika). Byla provedena terénní prospekce, magnetometrické měření a sondy pedologickým vrtákem. Na základě zjištění pedologických sond a magnetometrického měření se zdá, že původní podoba opevnění byl sypaný val bez vnitřní konstrukce, snad s dřevěnou palisádou na koruně. Na základě kombinace výpovědi písemných pramenů, analogických typů fortifikací a nečetných keramických fragmentů nalezených na lokalitě se domníváme, že opevnění bylo vybudováno v průběhu 14. století nám neznámým stavebníkem z řad nižší šlechty.

Vrcholný středověk – fortifikace – nedestruktivní průzkum – geofyzikální měření – valová zemní fortifikace

/ In July and September of 2021, a non-destructive survey of a fortified site in the cadastral area of Rohoznice (Czech Republic) was carried out. Field prospecting, magnetometry measurements and sampling with a soil sampling auger were conducted. Judging from the findings achieved by soil sampling and magnetometry measurements, it seems that the original form of the fortification was an earthen rampart without any internal structure, perhaps with a wooden palisade on the top. On the basis of a combination of the testimony of written sources, analogical types of fortifications and scant ceramic fragments found at the site, we believe that the fortification was built by an unknown builder from among the ranks of the lower nobility during the 14th century.

/ High Middle Ages – fortification – non-destructive survey – geophysical measurements – earthen rampart fortification

Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.

Katedra archeologie

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové

pavel.drnovsky@uhk.cz

Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.

Katedra archeologie

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové

petr.hejhal@uhk.cz

Mgr. Ladislav Rytíř

Katedra archeologie

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové

ladislav.rytir@uhk.cz

 

RUDOLTICE U LANŠKROUNA V ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU/ RUDOLTICE NEAR THE TOWN OF LANŠKROUN IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM THE HIGH MIDDLE AGES

David Vích

V letech 2005–2021 provádělo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě standardní archeologické dohledy při stavbě rodinných domů. Ze třiceti akcí čtyři přinesly doklady o osídlení obce Rudoltice u Lanškrouna ve 14.–15. století, přičemž se obec poprvé v písemných pramenech objevuje v roce 1304. Výzkumy přes četná omezení přináší informace zjistitelné jinými metodami jenom velmi obtížně.

Vesnice – vrcholný středověk – záchranné výzkumy

/ In 2005–2021, the Regional Museum in Vysoké Mýto carried out standard archaeological supervisions during construction of single-family houses. Four out of thirty interventions provided evidence of settlement in the village of Rudoltice near Lanškroun in the 14th–15th centuries. The village first appeared in written sources in 1304. Despite numerous limitations, archaeological investigations provided information which could only be obtained by other methods with difficulty.

/ village – High Middle Ages – rescue excavations

PhDr. David Vích

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

dvich@centrum.cz

 

NÁLEZ VÁLEČNÉHO HROBU Z ROKU 1866 U ROZBĚŘIC NA BOJIŠTI U HRADCE KRÁLOVÉ / THE DISCOVERY OF A WAR GRAVE FROM 1866 NEAR ROZBĚŘICE, ON THE BATTLEFIELD NEAR HRADEC KRÁLOVÉ

Matouš Holas

Článek pojednává o nálezu neoznačeného válečného hrobu z prusko-rakouské války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové nedaleko Všestar na katastru obce Rozběřice. Hrob byl nalezen při hloubení úzkého výkopu pro kanalizaci a díky provedenému archeologickému dohledu nedošlo k jeho úplnému zničení. V odkryté části hrobové jámy bylo identifikováno uložení minimálně 8 jedinců, kteří byli pohřbeni na jejím povrchu. Zásah do hrobu byl archeologicky zdokumentován a celý prostor byl opě-tovně zakryt zeminou, jelikož ho stavební práce dál neohrožovaly. Hrobovou situaci následně zapsal příslušný úřad do Centrální evidence válečných hrobů České republiky, kterou spravuje Ministerstvo

obrany. Příspěvek proto přináší vyčerpávající informace o nově nalezeném válečném hrobě na největ-ším bojišti této války. Současně i definuje možnosti celkového vyhodnocení podobného nálezu ve chvíli, kdy není možné ho prozkoumat v celém jeho rozsahu.

Hromadný hrob – lidské ostatky – prusko-rakouská válka z roku 1866 – archeologie bojišť

/ The article deals with the discovery of an unmarked war grave from the Prussian-Austrian war of 1866 on the battlefield near Hradec Králové, which was made near the village of Všestary, in the cadastral area of Rozběřice. The grave was discovered during excavation of a narrow trench for sewage pipes and it was fortunately not completely destroyed thanks to archaeological supervision. In the unearthed part of the grave pit, there were identified at least 8 individuals who had been buried on its surface. The intervention into the grave was archaeologically documented and the whole area was subsequently covered with earth again, as construction work did not endanger the grave’s other parts. The grave situation was subsequently registered by the relevant authority in the Central Register of War Graves of the Czech Republic, which is administered by the Ministry of Defense. The contribution provides exhausting information about a war grave which was newly discovered on the largest battlefield of that war. At the same time, it also defines possibilities for general analysis of a similar find in a situation when it is not possible to investigate the grave at its full extent.

/ Mass grave – human remains – Prussian-Austrian war of 1866 – battlefield archaeology

Mgr. Matouš Holas, Ph.D.

Archeologické oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

m.holas@muzeumhk.cz

Nerecenzované příspěvky

 

DOMNĚLÁ MLADOPALEOLITICKÁ KOST S DOKLADEM UMĚNÍ Z DOBŘENIC: JEJÍ DATOVÁNÍ A KONTEXT1 / SUPPOSED UPPER PALAEOLITHIC BONE WITH AN EVIDENCE OF ART FROM DOBŘENICE: ITS DATING AND CONTEXT

Petr Čechák

Článek popisuje výsledky C14 datování domnělých mladopaleolitických rytin na kosti z lokality Dob-řenice. Kromě kosti z naleziště pochází ještě soubor štípané industrie a šídlo, obojí rovněž původně kladené do mladého paleolitu.

Mladý paleolit – neolit – novověk – umění – C14 datování – štípaná industrie – kostěná industrie

/ The paper describes results of C14 dating of supposed Upper Palaeolithic bone with engravings from Dobřenice. Besides the bone, an assemblage of lithic artefacts and awl, both formerly dated into the Upper Palaeolithic, were also found.

/ Upper Palaeolithic – Neolithic – Modern Period – art – C14 dating – lithic artefacts – bone artefacts

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Archeologické oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

p.cechak@muzeumhk.cz

 

OBJEKT Z ČASNÉ DOBY ŘÍMSKÉ V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ) / AN EARLY ROMAN PERIOD FEATURE FROM PLOTIŠTĚ NAD LABEM (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)

Pavel Horník – Miroslav Novák

V závěru roku 2019 proběhl v Plotištích nad Labem drobný záchranný výzkum. Během něj byl částečně prozkoumán jeden objekt, datovaný nepočetným keramickým souborem do plaňanského stupně časné doby římské.

Sídliště – časná doba římská – keramika – zásobní jáma

/ In late 2019, a small-scale rescue excavation was carried out in Plotiště nad Labem. In its course, a feature dated by a scanty ceramic assemblage to the Plaňany stage of the early Roman period was partly investigated.

/ Settlement – early Roman period – pottery – storage pit

Mgr. Pavel Horník

Archeologické oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

Archeologické oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

m.novak@muzeumhk.cz

 

RANĚ STŘEDOVĚKÁ SEKERA ZE SMRČKU (OKRES CHRUDIM, PARDUBICKÝ KRAJ) / AN EARLY MEDIEVAL AXE FROM SMRČEK (CHRUDIM DISTRICT, PARDUBICE REGION)

Nikola Janovská – Jan Musil

Při preventivním předstihovém detektorovém průzkumu byla v roce 2020 nalezena v lese nedaleko Smrčku (okres Chrudim, Pardubický kraj) štíhlá železná sekera Poulíkova druhého typu. Tyto sekery je možno datovat od druhé poloviny 8. až do druhé třetiny 9. století, s možným přesahem do první poloviny 10. století. Na základě plošné distribuce známých situací datovatelných do středohradištního období je zřejmé, že se jedná o ojedinělý nález bez zjevné vazby na soudobou sídlištní síť.

Sekera – raný středověk – středohradištní období – ojedinělý nález – militaria

/ In 2020, during a preventive rescue metal detector survey, a narrow iron axe belonging to Poulík’s second type was found in a wood not far from the village of Smrček (Chrudim District, Pardubice Region). These axes are dateable to the second half of the 8th to the second third of the 9th centuries, with a possible overlap into the first half of the 10th century. Judging from the spatial distribution of known situations dateable to the Middle Hillfort period, it is apparent that this is an isolated find without any links to the contemporaneous settlement network.

/ Axe – Early Middle Ages – Middle Hillfort period – isolated find – militaria

Mgr. Nikola Janovská

Regionální muzeum v Chrudimi

janovska@muzeumcr.cz

PhDr. Jan Musil

Archeologické oddělení

Východočeské muzeum v Pardubicích

musil@vcm.cz

 

ZLOMEK KACHLE S NEOBVYKLÝM RELIÉFEM Z VELKÉHO NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ /A STOVE TILE FRAGMENT WITH AN UNUSUAL RELIEF FROM GREAT SQUARE (VELKÉ NÁMĚSTÍ) IN HRADEC KRÁLOVÉ

Petra Sehnoutková

Na jaře roku 2021 přinesl archeologickému oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové pan Morávek zlomek kachle, který nalezl ve 2. polovině osmdesátých let 20. století na hromadě suti umís-těné na dvoře mezi domy čp. 26 a čp. 27 na Velkém náměstí (Obr. 1).

Kachle – vrcholný středověk – Hradec Králové

/ In the spring of 2021, Mr. Morávek handed over to the Archaeological Department of the Museum of Eastern Bohemia a stove tile fragment which he had found on a pile of debris placed in the courtyard between houses nos. 26 and 27 in Great Square in the late 1980s (Fig. 1).

/ Stove tiles – High Middle Ages – Hradec Králové

Bc. Mgr. Petra Sehnoutková

Archeologické oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

p.sehnoutkova@muzeumhk.cz

 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 22 (2021)

Navazuje na Zpravodaj muzea v Hradci Králové jako svazek 56

Vydává Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Recenzovaný časopis, zařazený v European Reference Index for the Humanities (ERIH)

ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník, technická spolupráce: Mgr. Radek Bláha, Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Mgr. Petra Sehnoutková

Redakční rada/ Editorial Board:

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK

PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze

PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, VČM v Pardubicích

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově

PhDr. David Vích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze

PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

 

Náklad / Number of pieces:: 300 výtisků

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec

Vytiskla tiskárna / Published by: H. R. G. spol. s r. o. Litomyšl

Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, sazba obálky: Jiří Šinták

Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, autoři

Fotografie na titulní straně / Cover photo: Máslojedy, rakouský čepicový odznak 1866,

př. č. 112/2022 (foto M. Beneš, MVČ)

 

Adresa redakce:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

tel.: +420 495 544 996, e-mail: avc@muzeumhk.cz

www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html

Časopis vychází dvakrát ročně.

Uzávěrka tohoto čísla: 30. září 2021

Uzávěrka příštího čísla: 31. března 2022

Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku /Basic informations for authors and peer rewiew process are published in Archeologie východních Čech 20 (2020), s. 366-380 a na internetových stránkách časopisu.

© 2022 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy