046_archeologie_obsah_017_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 17 (2019)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
160
Prodejní cena: 230 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / REVIEWED ARTICLES

 

ŠTÍPANÁ INDUSTRIE Z LOKALITY CHOTĚVICE (OKR. TRUTNOV)
/ LITHIC ARTEFACTS FROM CHOTĚVICE (TRUTNOV DIST.)

Petr Čechák – Ondřej Herčík – Kateřina Čecháková-Suchopárová – Matěj Toman

Článek popisuje soubor štípané industrie pocházející z povrchového průzkumu na lokalitě Chotěvice (okr. Trutnov). Kolekce je tvořena zejména nálezy spadajícími do období pozdního paleolitu a mezolitu. Kromě toho byly nalezeny ještě dvě šipky pocházející pravděpodobně z eneolitu.

Štípaná industrie – pozdní paleolit – mezolit – eneolit – doklady osídlení

/The article describes assemblege of lithic artefacts found during a field walking at the site of Chotěvice (Trutnov district). The collection is composed mainly by finds dated to the Late Palaeolithic and Mesolithic periods. Besides, two arrowheads were found here. They can be dated most probably into Eneolithic period.

/Lithic artefacts – Late Palaeolithic – Mesolithic – Eneolithic – Settlement evidence

 

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
p.cechak@muzeumhk.cz

Mgr. Ondřej Herčík
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
o.hercik@muzeumhk.cz

Mgr. Kateřina Suchopárová
Katedra archeologie Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové katerina.suchoparova@uhk.cz

Matěj Toman
Ústav pro pravěk Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze
matej.toman@ff.cuni.cz

TŘEBEŠOV (OKR. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU) – AKTUÁLNÍ STAV POZNÁNÍ AREÁLU POHŘEBIŠTĚ LUŽICKÝCH POPELNICOVÝCH POLÍ
/ TŘEBEŠOV (RYCHNOV NAD KNĚŽNOU DISTRICT) – THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE ABOUT THE GROUNDS OF A CEMETERY OF THE LUSATIAN URNFIELDS

Kamil Kočtúch

Pohřebiště v Třebešově je známo minimálně od počátku 20. století. V letech 1909 a 1911 na lokalitě proběhly záchranné výzkumy. V letech 2011–2017 na lokalitě probíhaly povrchové sběry a detektoro¬vé průzkumy, jejichž zpracování pomohlo upřesnit a doplnit stávající poznání pohřebiště.

Doba bronzová – lužická popelnicová pole – pohřebiště – povrchový průzkum – prostorová analýza

/ The cemetery at Třebešov has been known from at least the beginning of the 20th century. Rescue excavations were carried out at the site in 1909 and 1911. In 2011-2017, surface collecting and detector surveys took place there, which helped to specify and complete the knowledge about the cemetery.

/ Bronze Age – Lusatian Urnfields – cemetery – surface survey – spatial analysis

 

Bc. Kamil Kočtúch
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
koctuch.kamil@gmail.com

NESTANDARDNÍ POLOHY S DOKLADY LATÉNSKÝCH AKTIVIT VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
/ ATYPICAL SITES WITH LATÈNE ACTIVITIES IN EASTERN BOHEMIA

Tereza Holbová

Tento článek se zabývá vyhodnocením laténského osídlení a problematikou tzv. nestandardních po¬loh v období LT B–LT D1 v oblasti bývalého Východočeského kraje. Na základě environmentálních analýz je stanoven standard běžného tehdejšího osídlení a následně vyčleněny tzv. netypické polohy. Tyto polohy jsou pak díky archeologickému materiálu datovány a je u nich proveden pokus o možnou interpretaci.

Latén – východní Čechy – osídlení – netypické polohy

/ This article focuses on the comprehensive evaluation of La Tène settlements and the issue of the so-called atypical sites during LT B–LT D1 in the former East Bohemia region. Environmental analyzes are the basis for determining the standard of the current settlement, then the so-called atypical positions are defined. These positions are dated using archaeological material and there is an attempt to interpret them.

/ La Tène period – East Bohemia – settlement – atypical sites

 

Mgr. Tereza Holbová
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
tereza.holbova@uhk.cz

SUTERÉNNÍ PROSTORY V JIŽNÍ ČÁSTI AREÁLU BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA
/ SUBTERRANEAN AREAS IN THE SOUTHERN PART OF THE BROUMOV MONASTERY GROUNDS

Jiří Slavík

V průběhu stavebních úprav přízemí, suterénu a podkroví jižního křídla tzv. Růžového dvora na jižní straně areálu benediktinského kláštera byly na přelomu let 2017 a 2018 dokumentovány klíčové situace raně barokní stavby a jejích následných změn v průběhu 18. a 19. století. Výjimečný objekt byl stavěn jako tzv. kapitula ke schůzkám představitelů benediktinských komunit z Čech a Moravy, v průběhu 18. a 19. století však převzal správní a ubytovací úlohu, v části suterénů byla zřízena konírna, zčásti v důsledku vrcholně barokní výstavby konventu a prelatury architektem K. I. Dientzenhoferem. Pře¬stavby dále probíhaly v souvislosti s obnovou objektu po velkých požárech 18. století. Výsledkem je zásadní rozšíření znalostí o podobě dosud opomíjené raně barokní stavby a poznání jejích mladších vývojových etap. Zároveň byly získány nové podněty pro další dokumentační činnost.

Broumov – klášter – Růžový dvůr – konírny – 17. století

/ During building modifications to the ground floor, basement and loft in the southern wing of the so-called Rose Courtyard on the southern side of the Benedictine monastery grounds, key situations illuminating the appearance of the early Baroque building and its later modifications in the course of the 18th and 19th centuries were documented at the turn of 2017 and 2018. This extraordinary building was constructed as a so-called chapter intended for meetings of representatives of the Benedictine community in Bohemia and Moravia. In the 18th and 19th centuries, it was adopted for residential and administrative purposes and a stable was established in part of the basement, partly also due to the construction of the late Baroque convent and prelature by architect K. I. Dientzenhofer. Modifications also took place in connection with repairs of the building after big fires in the 18th century. The result is a substantial expansion of our knowledge about the so far neglected early Baroque building and its later development stages. At the same time, new incentives for further documentary work were gained.

/ Broumov – monastery – Rose Courtyard – stables – 17th century

 

Ing. Jiří Slavík
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
slavik.jiri@npu.cz

DROBNÉ MATERIÁLOVÉ PRÁCE / MINOR MATERIAL ARTICLES AND NEWS

SÍDLIŠTĚ Z DOBY ŘÍMSKÉ NA K.Ú. ČERNILOV (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)
/ A ROMAN PERIOD SETTLEMENT IN THE CADASTRAL AREA OF ČERNILOV ( HRADEC KRÁLOVÉ)

Pavel Horník – Filip Šrůtek

Článek popisují výsledky záchranného archeologického výzkumu, na jehož konci stál objev doposud neznámého sídliště z doby římské na k.ú. Černilov.

Východní Čechy – Černilov – doba římská – doba laténská – sídliště – keramika

/ The following lines describe the results of a rescue excavation which resulted in the discovery of a previously unknown Roman period settlement in the cadastral area of Černilov.

/ Eastern Bohemia – Černilov – Roman period – La Tène – settlement – pottery

Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.hornik@muzeumhk.cz

Bc. Filip Šrůtek
Stratum, archeologická služba, s.r.o.
srutek@estratum.cz

STŘEDOVĚKÉ A NOVOVĚKÉ KAMENNÉ LICÍ FORMY ZE STARÉ SBÍRKY MVČ HK
/ MEDIEVAL AND MODERN PERIOD STONE CASTING MOULDS FROM THE OLD COLLECTION OF THE MVČ HK

Radek Bláha

Článek seznamuje se souborem kamenných částí licích forem na odlévání drobných předmětů, především oděvních doplňků. Původ je znám pouze u jediného předmětů, který pochází z Dobřenic, ostatní ne¬jsou lokalizované. Lze však předpokládat, že mohou pocházet z Hradce Králové. Orientačně datovat lze jen kadlub na odlévání minuskulních gotických písmen, v případě předmětu z Dobřenic se snad jedná o doklad z novověkého období.
licí formy – Hradec Králové – Dobřenice – středověk

/ The article presents a collection of parts of stone moulds used for casting small objects such as cloth accessories. We only know the origin of one specimen, which comes from Dobřenice, the others are unlocalized. We may suppose that they come from Hradec Králové. Only one mould for casting minuscule Gothic letters can be roughly dated. The object from Dobřenice possibly dates from the modern period.

/ casting moulds – Hradec Králové – Dobřenice – Middle Agens

Mgr. Radek Bláha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2018
/ SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS CONDUCTED BY THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2018

David Vích

Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy realizované Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě v okrese Ústí nad Orlicí v roce 2018. Z období je zastoupen zejména vrcholný středo¬věk a novověk.

regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – vrcholný středověk – novověk

/ The article presents small-scale rescue excavations conducted by the Regional museum in Vysoké Mýto in the Ústí nad Orlicí District in 2018. When it comes to the historical periods, especially the Middle Ages and the modern period are represented.

/ Regional museum – rescue excavation – High Middle Ages – modern period

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V LETECH 2017–2018
/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2017-2018

David Vích

V letech 2017–2018 provedlo archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě řadu archeologických akcí, ať již v rámci povrchové prospekce či v rámci záchranných archeologických výzkumů. V nálezovém spektru je zastoupen pravěk, raný i vrcholný středověk a novověk.

/ regionální muzeum – povrchová prospekce – záchranný archeologický výzkum – východní Čechy

In 2017-2018 the archaeological department of the Regional museum in Vysoké Mýto conducted a number of archaeological investigations, both within the framework of surface prospecting and rescue excavations. The find spectrum includes prehistory, Early and High Middle Ages, and the modern period.

/ Regional museum – surface prospecting – rescue excavation – eastern Bohemia

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 17 (2019)
/ ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 17 (2019)

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 51
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové
as volume 51
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board:
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Filozofická fakulta MU v Brně, Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. David Vích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

Náklad / Number of pieces: 300 výtisků

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, autoři
Fotografie na titulní straně / Cover photo: bronzový spirálovitý nápažník, Hradec Králové,
střední doba bronzová (foto M. Beneš, MVČ)
Adresa redakce / Address of editorial office:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel. 495 514 624, 495 514 631
e-mail: avc@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2019 / Closing this volume: 31. March 2019
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2019/ Closing next volume: 30. September 2019
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři.
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation.

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu.
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal.

© 2019 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy