037_archeologie_obsah_014_low 038_archeologie_obsah__014_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 14 (2017)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
235
Prodejní cena: 255 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH

SÍDLIŠTĚ KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU V DOLNÍM PŘÍMU (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ THE LINEAR POTERRY CULTURE SETTLEMENT IN DOLNÍ PŘÍM (HRADEC KRÁLOVÉ DIST.)
Mgr. Marek Pacák 
STRATUM – archeologické služby s.r.o.
Roudnice 181, 503 27
marek.pacak@seznam.cz

Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
petr-cechak@post.cz
 
V květnu a červenci 2015 proběhly dva záchranné archeologické výzkumy (ZAV) sousedících parcel na katastru obce Dolní Přím. Během těchto akcí byly zachyceny zahloubené objekty obsahující keramiku, mazanici, štípanou a broušenou industrii. Nalezené artefakty jsou datovatelné do období neolitu a je mezi nimi i zajímavý keramický fragment z prostředí vzdálené kultury želiezovské. Následující text obsahuje popis a hodnocení tohoto materiálu.
 
Východní Čechy – kultura s lineární keramikou – želiezovská kultura – šárecký stupeň
 
/ During May and July 2015, two rescue excavations have taken place on two adjoining parcels in the area of Dolní Přím. During these, sunken objects containing pottery, daub, chipped industry and polished industry dated to the Neolithic period, have been found, including the pottery fragment imported from distant Želiezovce Culture. Following text contains description and evaluation of this material.
/ East Bohemia – Linear Pottery Culture – Želiezovce Culture – Šárka Phase

SOLITÉRNÍ BRONZOVÉ SEKERY ZE SBÍRKY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

/ SOLITARY BRONZE AXES FROM THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN HRADEC KRÁLOVÉ
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz
 
Z fondu bronzových seker uloženého ve sbírce královéhradeckého muzea, který čítá 138 exemplářů, byly dosud publikovány zejména kusy pocházející z hromadných nálezů. Stranou zájmu doposud zůstávaly solitérní nálezy seker, jejichž individuální historická výpověď není tak významná, ovšem v celkovém pohledu přinášejí zajímavé poznatky. Soubor 37 solitérních nálezů koreluje svým geografickým rozšířením s vývojem soudobého osídlení a s klimatickými změnami. Zatímco ploché sekery s postranními lištami datovatelné převážně do starší doby bronzové nalézáme převážně v hromadných nálezech a nelze vyloučit ani jejich funkci ingotu či dokonce předmincovního platidla, vystupují sekery se srdčitým schůdkem a středovými laloky do vyšších exponovaných poloh mimo staré sídelní území. Přinejmenším
u části z nich můžeme předpokládat záměrné uložení se symbolickým významem. Doklady přítomnosti člověka ve vyšších polohách mohou souviset také s klimatickým optimem střední až mladší doby bronzové. Naopak s ochlazením v průběhu pozdní doby bronzové může souviset ústup rozšíření seker s tulejí do nižších poloh do blízkosti soudobého osídlení.
 
Sekera – doba bronzová – ojedinělý nález – východní Čechy – muzeum – sbírka
 
/ The collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové contains 138 bronze axes. Out of this number, mainly specimens originating from hoards have been scholarly evaluated and published. Thus, solitary finds of axes have remained unnoticed. Their individual historical evidential value is perhaps not very important, but, viewed from a general perspective, they still provide interesting information. The set of 37 solitary finds with their geographical distribution correlates with the development of contemporary settlement and climatic changes. Whereas flat flanged axes, dating predominantly from the Early Bronze Age, are mainly found in hoards and might have served as ingots or even premonetary means of payment, axes with heart-shaped elevated edges and central lobes also occur at more elevated, exposed locations outside the old settlement area. At least some of them might have been intentionally deposited for a symbolic reason. Evidence for the presence of humans in more elevated locations can also be connected with the climatic optimum of the Middle and Late Bronze Age. On the contrary, the drop in temperatures in the course of the Final Bronze Age could be possibly linked to the shrinking of the area of distribution of socketed axes which are found in lower-lying regions, closer to contemporary settlement.
/ Axe – Bronze Age – isolated find – Eastern Bohemia – museum – collection
 

NÁLEZ DELFÍNOVITÉ ATAŠE VĚDRA TYPU EGGERS 18 Z DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM (OKR. TRUTNOV)

/ A FIND OF A DOLPHIN-SHAPED HANDLE ATTACHMENT FROM AN EGGERS TYPE 18 BUCKET AT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (TRUTNOV DISTRICT)
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie, 
Filozofická fakulta Masarykova univerzita 
Arna Nováka 1
602 00 Brno
 
Článek se věnuje bronzové delfínovité ataši vědra Eggers 18 nalezené detektorem kovu na severním okraji k. ú. města Dvůr Králové nad Labem. Snaží se ataši zasadit do kontextu doby laténské a časné doby římské ve východních Čechách i do širšího prostoru Čech. 
 
Vědro typu Eggers 18 – delfínovitá ataše – bronzové nádoby – pozdní doba laténská – časná doba římská – východní Čechy – Dvůr Králové nad Labem
 
/ The article deals with a bronze dolphin-shaped handle attachment from an Eggers type 18 bucket which was found with the help of a metal detector on the eastern edge of the town of Dvůr Králové nad Labem. It tries to put the handle attachment in context of the La Tène and early Roman period in eastern Bohemia as well as within wider Bohemia.
/ Eggers type 18 bucket – dolphin-shaped handle attachment – bronze vessels – late La Tène period – early Roman period – eastern Bohemia – Dvůr Králové nad Labem.

POČÁTKY MĚSTA CHLUMCE NAD CIDLINOU VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

/ THE BEGINNINGS OF THE TOWN OF CHLUMEC NAD CIDLINOU IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDS
Bc. Martina Žohová 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
martinazohova@gmail.com
 
Tento článek se zabývá vznikem Chlumce nad Cidlinou a jeho následujícím vývojem do 1. čtvrtiny 16. století. Soustředí se zejména na vztah Chlumce nad Cidlinou a Nového Města, ale přihlíží také k okolním katastrálním územím ve vymezené oblasti pro bližší pochopení možných souvislostí středověkého vývoje osídlení Chlumecka. Výsledky práce vycházejí z rozboru archeologických a písemných pramenů. Pro období středověku ve sledované oblasti je zpracován soupis archeologických pramenů po jednotlivých akcích, resp. lokalitách. Ve výsledcích práce je předložena hypotéza o vývoji Chlumce nad Cidlinou a Nového Města v rámci sledovaného území a období.
 
Čechy východní – Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Cidlinou – středověk – město – hrad
 
/ This paper deals with the emergence of the town of Chlumec nad Cidlinou and its later development until the first quarter of the 16th century. It especially focuses on the relationship between Chlumec nad Cidlinou and Nově Město, but it also considers neighbouring cadastral areas in the selected territory, in order to understand the context of development of medieval settlement in the Chlumec region. The results are based on analysis of archaeological and written sources. The medieval situation is illustrated by a list of archaeological sources arranged according to individual excavations, or more precisely sites. The results of this work also include a hypothesis about the development of Chumec and Cidlinou and Nové Město within the given territory and period of time.
/ Eastern Bohemia – Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Cidlinou – Middle Ages – town, – castle.
 

DROBNÉ MATERIÁLOVÉ PRÁCE

 

SOLITÉRNÍ NÁLEZ BRONZOVÉHO KROUŽKU S NÁLITKY Z BÝŠTI, OKR. PARDUBICE

/ A SOLITARY FIND OF A BRONZE SMALL RING WITH BOSSES FROM BÝŠŤ, PARDUBICE DISTRICT
Bc. Tomáš Záruba 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
zaruba@vcm.cz
 
Článek pojednává o novém nálezu bronzového kroužku s nálitky na katastru obce Býšť, okr. Pardubice, získaného při detektorové prospekci v létě 2017. Nález, datovaný pravděpodobně do pozdní doby laténské, je zasazen jak do souvislosti s dalšími kroužky
 
Doba laténská – protohistorie – východní Čechy – drobné kovové nálezy – detektorová prospekce
 
/ The paper deals with a recent find of a bronze small ring with bosses in the cadastral area of Býšť, Pardubice District, which was recovered during a metal detector survey in the summer of 2017. The object, probably dating from the late La Tène period, is put in context of other rings with bosses known from eastern Bohemia, as well as a general central European context.
/ La Tène period, protohistory, eastern Bohemia, small metal finds, metal detector survey

OBJEKT ZE STARŠÍ DOBY ŘÍMSKÉ V RUSEKU (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ A FEATURE FROM THE EARLY ROMAN PERIOD AT RUSEK (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz
 
V červenci 2016 proběhl v souvislosti s výstavbou přípojky elektřiny drobný archeologický výzkum, který zdokumentoval část suterénu chaty datované nevelkým počtem keramických střepů do starší doby římské.
 
Starší doba římská – sídliště – keramika
 
/ In July 2016, a small-scale archaeological excavation was conducted in connection with the establishment of a new electricity connection. In its course, the incomplete subterranean part of a hut was documented which could be dated to the early Roman period, thanks to a limited number of potsherds.
/ Early Roman period – settlement – pottery
 

VÝZKUM VE DVOŘE DOMU ČP. 143–144 NA VELKÉM NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

/ AN EXCAVATION IN THE COURTYARD OF HOUSE NO. 143-144 IN VELKÉ SQUARE IN HRADEC KRÁLOVÉ
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz
 
Příspěvek informuje o výsledcích výzkumu při stavbě zpevněných ploch na dvoře parcel domů čp. 143 a 144. Výzkum zachytil pozůstatky zástavby datovatelné do 13.–14. století, ale zachytil i hranice výzkumu, který zde proběhl v roce 1971.
 
Hradec Králové – vrcholný středověk – archeologický výzkum – město
 
/ The paper informs about the results of an excavation carried out in connection with the construction of hard surfaces in the courtyard of houses nos. 143 and 144. The excavation not only unearthed remains of buildings datable to the 13th-14th centuries, but it also revealed the edges of an earlier excavation which took place at the same site in 1971.
/ Hradec Králové – High Middle Ages – archaeological excavation – town
 

NEZNÁMÝ HRAD MEZI KOPIDLNEM A ROŽĎALOVICEMI

/ AN UNKNOWN CASTLE BETWEEN KOPIDLNO AND ROŽĎALOVICE
PhDr. Eva Ulrychová
Jičín
lion.ev@centrum.cz
autor bez příslušnosti k instituci
 
V krajině, kterou výrazně ovlivňuje řeka Mrlina, byla v okraji bloku několika kopců valem a příkopem opevněna část vrcholové plošiny. K objektu se nezachovaly písemné zprávy, při terénní prospekci byly objeveny nemnohé movité nálezy. Mezi městy Rožďalovice a Kopidlno, vzdálenými mezi sebou sedm kilometrů, existuje pouze jediná vesnice, další zaniklá včetně tvrze byla s jistotou lokalizována do nivy Mrliny. Spíše absence údajů vede autorku k přibližné dataci objevené opevněné polohy do 13. století a její funkce jako centra neúspěšné kolonizace krajiny mezi oběma uvedenými městy.
Vrcholný středověk – 13. století – neznámý hrad u Rožďalovic
 
/ In a landscape which is strongly influenced by the riverbed of the Mrlina, there is a part of a raised plateau situated on the edge of a block of hills, which was fortified with a rampart and a ditch. No written records about this site have survived, but a few movable objects were discovered during field survey. There is only one village between the towns of Rožďalovice and Kopidlno, which are 7 km apart. Another deserted village where a fortified house used to stand was certainly located in the floodplain of the Mrlina River. The limited amount of data leads the author of this paper to the conclusion that the fortified site dates back to the 13th century and probably functioned as a centre of an unsuccessful colonization attempt aiming at the landscape between the two mentioned towns.
/ High Middle Ages – 13 th century – unknown castle near Rožďalovice
 

ZPRÁVY ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH

 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2016

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2016
Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
bek@muzeum.myto.cz

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz
 
V roce 2016 provedlo archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě řadu archeologických akcí, ať již v rámci povrchové prospekce či v rámci záchranných archeologických výzkumů. V nálezovém spektru je zastoupen pravěk, raný i vrcholný středověk a novověk.
 
Regionální muzeum – povrchová prospekce – záchranný archeologický výzkum – východní Čechy
 
/ In 2016 the archaeological department of the Regional museum in Vysoké Mýto conducted a number of archaeological investigations, both within the framework of surface prospecting and rescue excavations. The find spectrum includes prehistory, Early and High Middle Ages, and the modern period.
/ Regional museum – surface prospecting – rescue excavation – eastern Bohemia
 
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 14 (2017) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 14 (2017) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 48 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové 
as volume 48
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

Náklad / Number of pieces: 300 výtisků 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, autoři
Fotografie na titulní straně / Cover photo: džbánek z lužického žárového hrobu VIII v Pouchově, inv. č. A3938 (foto M. Beneš, MVČ)

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: avc@muzeumhk.cz" style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0);">avc@muzeumhk.cz 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 30. září 2017 / Closing this volume: 30. September 2017
Uzávěrka příštího čísla bude 31. března 2018 / Closing next volume: 31. March 2018
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Knihy