028_archeologie_obsah_011_low 029_archeologie_obsah__011_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 11 (2016)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
255
Prodejní cena: 230 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

ANTIQUITY POTTERY IN THE COLLECTION OF CHATEAU ČASTOLOVICE

/ ANTICKÁ KERAMIKA ZE SBÍRKY ZÁMKU V ČASTOLOVICÍCH
PhDr. Martin Trefný, Ph.D. 
Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Thákurova 3
160 00 Praha 6
TrefnyMartin@seznam.cz
 
Příspěvek přináší chronologické a typologické vyhodnocení deseti antických váz. Vázy jsou součástí zámecké kolekce v Častolovicích. Údaje o akvizici nejsou známy. Do sbírky se tyto vázy dostaly pravděpodobně někdy během 19. století.
 
Častolovice – východní Čechy – messapijská keramika – apulská červenofigurová keramika – keramika typu Gnathia – černě glazovaná keramika
 
/ Contribution presents chronological and typological classifcation of ten antiquity vases. The vases are a part of the chateau collection in Častolovice. The acquisition data are unknown. The vases have been gained for the chateau collection probably during the 19th century.
 
/ Častolovice – Eastern Bohemia – Messapian pottery – Apulian red figured pottery –Gnathia pottery – black glazed ware
 

SOUBOR LATÉNSKÝCH MILITARIÍ Z CHOTĚLIC A OTÁZKA JEHO INTERPRETACE

/ AN ASSEMBLAGE OF LA TÈNE MILITARIA FROM CHOTĚLICE AND THE ISSUE OF ITS INTERPRETATION
Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tomas.mangel@uhk.cz
 
Článek se zabývá vyhodnocením souboru militarií získaných v roce 2011 na k. ú. Chotělice, okr. Hra­dec Králové. Na základě typologicko-chronologické analýzy lze soubor datovat do širšího časového úseku od LT B1/B2 do LT B2/C1. Ačkoli se jedná o náhodný nález, který nebyl získán v rámci standardního výzkumu, zachycené nálezové souvislosti dovolují uvažovat o příslušnosti uvedeného soubo­ru do kategorie votivních depotů a spojovat jej s rituálními manipulacemi se zbraněmi. Východočeská archeologie tak získává dosud zcela nerozpoznanou nálezovou kategorii, která je jinak, jak v českém, tak i středoevropském měřítku, registrována jen poměrně zřídka.
 
Doba laténská – Chotělice – militaria – depot
 
/ The article deals with the evaluation of an assemblage of militaria recovered in the cadastral area of Chotělice, Hradec Králové District, in 2011. Based on typological-chronological analysis, the assemblage can be dated to the broader chronological span between LT B1/B2 and LT B2/C1. Even though it is a random find, which was not recovered during a standard survey, the recorded find circumstances allow us to speculate about the affiliation of the aforementioned assemblage with the category of votive hoards and perhaps even with ritual manipulations with weapons. Thus, eastern Bohemian archaeology gains a so far unnoticed category of finds which is otherwise only rarely registered, both on the Bohemian and Central European scale.
/ La Tène period – Chotělice – militaria – hord
 

SÍDLIŠTNÍ OBJEKT LATÉNSKÉ KULTURY Z ČISTĚVSI (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ SETTLEMENT FEATURE OF LA TÈNE CULTURE FROM ČISTĚVES (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Mgr. Miroslav Pleska  
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
M.Pleska@seznam.cz
 
Předkládaný článek přináší informace o záchranném výzkumu, který se uskutečnil v září 2015 pod vedením pracovníků Muzea východních Čech v Hradci Králové na katastru obce Čistěves. Provedená skrývka odhalila sídlištní objekt obsahující keramiku z mladší doby laténské.
 
Archeologie – Čistěves – sídliště – doba laténská – keramika
 
/ The article provides information about the rescue research, which took place in September 2015 under the guidance of staff of the Museum of East Bohemia in Hradec Králové in Čistěves. Excavation revealed a settlement feature containing pottery from the late La Tène period.
 
/ Archaeology – Čistěves – settlement – La Tène period – pottery
 

PROSTOROVÁ ANALÝZA LATÉNSKÉ KERAMIKY NA SÍDLIŠTI VE SLEPOTISCÍCH

/ SPATIAL ANALYSIS OF THE LA TÉNE POTTERY FROM THE SETTLEMENT IN SLEPOTICE
Mgr. Kateřina Suchopárová 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
suchoparova.katerina@gmail.com
 
Cílem tohoto článku je přiblížit výsledky zpracování laténského keramického materiálu pocházejícího z výzkumů lokality Slepotice, okres Pardubice, sezony 2002 a 2003. Byla sledována prostorová distri­buce keramického materiálu na skupině vybraných objektů, které poskytly statisticky významné množ­ství fragmentů. Byl proveden formalizovaný popis technologických a formálních znaků keramických jedinců z vybraných objektů a také jejich kresebná dokumentace. Následně byly definovány komplexy znaků na základě jejich vzájemné korelace a byla provedena analýza distribuce komplexů znaků v rámci výplně objektů.
 
Doba laténská – sídliště – prostorová analýza – makroskopická a technologická analýza – Pardubicko – keramika – Slepotice
 
/ The aim of this study is to examine the La Téne pottery from Slepotice settlement in Pardubice region, excavation seasons 2002 a 2003. The spatial distribution of pottery was being observed on group of chosen objects with statistically important amount of pottery. Formalized description of technological and formal characteristics of ceramic specimens of selected objects was done, as well as the drawing documentation. Then complexes of characters based on their mutual correlation were defined and then analysis of the distribution of complex characters within the object‘s fill.
 
/ La Tène period – settlement site – spatial analysis – macroscopic and technological analysis – Pardubice region – pottery – Slepotice
 

NOVÉ SÍDLIŠTĚ Z ČASNÉ DOBY ŘÍMSKÉ VE VŠESTARECH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ A NEW EARLY ROMAN PERIOD SETTLEMENT AT VŠESTARY (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz
 
Na jaře 2016 proběhl menší archeologický výzkum na stavbě rodinného domu ve Všestarech. Během výzkumu byly částečně prozkoumány dva objekty. Nevýrazný soubor keramického materiálu umožňu­je sídliště rámcově datovat do časné doby římské. Zajímavé jsou zlomky mazanice opatřené vrstvou bílé omítky.
 
Sídliště – časná doba římská – keramika – mazanice – východní Čechy
 
/ In the spring of 2016, a small-scale archaeological excavation at the construction site of a family house took place at Všestary. During the excavation, two features were partly investigated. An unremarkable ceramic assemblage allows to roughly date the settlement to the early Roman period. Fragments of daub covered with white plaster are quite interesting.
 
/ Settlement – early Roman period – pottery – daub – eastern Bohemia
 

NORICKO-PANONSKÉ SPONY S KŘIDÉLKY NA LUČÍKU VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH A NA ČESKOMORAVSKÉM POMEZÍ

/ NORICAN-PANNONIAN WINGED FIBULAE IN EASTERN BOHEMIA AND IN THE BOHEMIAN-MORAVIAN BORDERLAND
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
 
Příspěvek hodnotí dva nové nálezy spon typu A238 z prostoru východních Čech, a to včetně dvou nedávno publikovaných nálezů z českomoravského pomezí, a dává je do souvislosti s dalšími dříve publik­ovanými exempláři z našeho území. Autoři se také zamýšlejí nad datací nejstarších variant spon A238.
 
Východní Čechy – českomoravské pomezí – starší doba římská – spony s křidélky na lučíku A238 – římský import
 
/ The contribution evaluates two new finds of Almgren 238 type fibulae from the area of eastern Bohemia, including two recently published finds from the Bohemian-Moravian borderland. It places them into the context of other earlier published finds from our territory. The authors also speculate about the dating of the earliest variants of Almgren 238 type fibulae.
 
/ Eastern Bohemia – Bohemian-Moravian borderland – early Roman period – Almgren 238 winged fibulae – Roman import
 

NOVÉ STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKACE V POVODÍ ŘÍČKY TŘEBŮVKY NA BOUZOVSKU

/ NEW MEDIEVAL FORTIFICATIONS IN THE DRAINAGE BASIN OF THE TŘEBŮVKA RIVER IN THE BOUZOV REGION
Karel Faltýnek 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci 
Horní náměstí 25
779 00  Olomouc
faltynek.karel@npu.cz
 
Mgr. Pavel Šlézar, Ph.D. 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci 
Horní náměstí 25
779 00  Olomouc
slezar.pavel@npu.cz
 
Během archeologické prospekce v souvislosti se studiem historických komunikací byla v prostoru Bou­zovska věnována pozornost dvěma ideálním přechodům říčky Třebůvky. Jak v prostoru kolem obce Jeřmaně, tak u přechodu ve Vranové Lhotě byly objeveny středověké fortifikace, a to v trati „Břenův­ka“ u Podolí a v trati „Kozí hrb“ u Vranové Lhoty. Fortifikaci v trati „Břenůvka“ lze označit jako drobnou středověkou fortifikaci z 15. století v přímé vazbě na komunikační systém. Druhá fortifikace v trati „Kozí hrb“ ze 13. století zřejmě souvisí s pokusem o založení hradu.
 
Středověk – fortifikace – cesty – Třebůvka – Bouzovsko
 
/ During archaeological prospecting associated with the study of historic roads, attention was paid to two ideal fords across the Třebůvka River in the Bouzov region. Both in the area around the village of Jeřmaň and near the ford at Vranová Lhota, medieval fortifications were discovered – at the site of “Břenůvka” near Podolí and at the site of “Kozí hrb” near Vranová Lhota. The fortification at the site of “Břenůvka” can be labeled as a small 15th-century fortification which was directly linked to the medieval transportation network. The other fortification site of “Kozí hrb” dated from the 13th century and was probably associated with an attempt to found a castle there.
 
/ Middle Ages – fortifications – roads – Třebůvka River – Bouzov region
 

PROSPEKCE VEŘEJNÉHO PROTILETECKÉHO KRYTU V KUBIŠTOVÝCH SADECH V HRADCI KRÁLOVÉ

/ THE PROSPECTION OF THE PUBLIC AIR RAID SHELTER IN THE KUBIŠTOVY SADY PARK IN HRADEC KRÁLOVÉ
Bc. Filip Šrůtek 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
filipsrutek@seznam.cz
 
Mgr. Petr Čechák
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
petr-cechak@post.cz
 
Účelem následujícího textu je seznámit s výsledky archeologické prospekce protileteckého krytu z ob­dobí druhé světové války, zkoumaného na jaře roku 2016 v Kubištových sadech v Hradci Králové. Článek rovněž představuje jednu z možností, jak k tomuto druhu objektů přistupovat v rámci prostor­ového zaměření.
 
Druhá světová válka – Hradec Králové – protiletecký kryt
 
/ The purpose of following text is to present results of archaeological prospection of the air raid shelter from the Second World War period, which has been researched in the spring of 2016 in the Kubištovy sady park in Hradec Králové. Also, the article introduces one of the possibilities approach to area surveying of these kinds of objects.
 
/ Second World War – Hradec Králové – air raid shelter
 

DROBNÉ MATERIÁLIE A ZPRÁVY

 

NEOLITICKÝ NÁLEZ V JENÍKOVICÍCH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ) V ROCE 1956

/ A NEOLITHIC FIND MADE AT JENÍKOVICE (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT) IN 1956
Mgr. Ondřej Herčík 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
hercik.ondrej@gmail.com
 
V Jeníkovicích byly roku 1956 při stavbě kanalizace pro vepřín narušeny tři archeologické situace. Z nich pocházel materiál datovatelný do období neolitu, v němž se vyskytla i keramika spadající do staršího období LNK.
 
Východní Čechy – Jeníkovice – neolit – stará LNK
 
/ In 1956, three archaeological situations were disturbed during the construction of a sewage system for a piggery at Jeníkovice. They yielded material dateable to the Neolithic period among which also pottery from the early phase of the LBK was noticed.
 
/ Eastern Bohemia – Jeníkovice – Neolithic – early LBK
 

DROBNÁ KOLEKCE ŽELEZNÝCH PŘEDMĚTŮ Z OKOLÍ SILNICE POD HŘEBČÍ U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

/ A small assemblage of iron objects from the surroundings of a road under the hill of Hřebeč near Moravská Třebová
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz
 
U Moravské Třebové pod vrchem Hřebeč (Pardubický kraj) bylo s pomocí detektoru kovů nalezeno několik vrcholně středověkých železných předmětů. Předměty spíše než s nedalekým hrádkem souvisí se zaniklými komunikacemi.
 
Českomoravské pomezí – železné předměty – vrcholný středověk
 
/ Several highly medieval objects were found with the help of a metal detector near Moravská Třebová under the hill of Hřebeč (Pardubice Region). The objects are probably associated with abandoned roads rather than with the nearby small castle.
 
/ Bohemian-Moravian borderland – iron objects – High Middle Agens
 

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2014

/ SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2014
Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
bek@muzeum.myto.cz
 
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz
 
Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy v okrese Ústí nad Orlicí. Zastoupen je raný (dle datování metodou C14) a vrcholný středověk a novověk.
 
Regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – středověk – novověk
 
/ The article presents small-scale rescue excavations in the Ústí nad Orlicí District. The Early (according to C14 dating) and High Middle Ages and the modern period are represented.
/ Regional museum – rescue excavation – Middle Ages – modern period
 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY AO MVČ ZA ROK 2015

/ NEW ACQUISITIONS OF THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN HRADEC KRÁLOVÉ FOR THE YEAR 2015
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz
 
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz
 
Článek předtavuje souhrn přírůstků archeologické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové zapsaných v roce 2015. Prezentováno je 160 jednotlivých nálezů nebo souborů, z toho 39 pocházejí­cích ze záchranné terénní činnosti muzea, 120 nálezů bylo předáno externími nálezci a 1 soubor byl předán jinou oprávněnou organizací. Chronologická škála zahrnuje většinu vývojových období od paleolitu po raný novověk.
 
Sbírka – archeologie – východní Čechy – výzkum – nález – muzeum
 
/ The contributions provides a list of acquisitions recorded by the archaeological department of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové for the year 2015. Not only finds made during our own excavations, but also objects handed over by individual finders or other organizations are listed. The objects mainly originate from the Hradec Králové District or, less frequently, also from other parts of eastern Bohemia.
 
/ Collection – acquisitions – finds – excavations – prospecting
 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 11 (2016) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 11 (2016) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 45 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 45

Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice
Mgr. Pavel Burgert, Archeologický ústav AV ČR v Praze

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Fotografie na titulní straně / Cover photo: bronzový náramek z esovitě vinutého drátu, Holohlavy, inv. č. 23027 (foto Miroslav Beneš, MVČ) 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: avc@muzeumhk.cz " style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0);">avc@muzeumhk.cz 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 30. září 2016 / Closing this volume: 30. September 2016
Uzávěrka příštího čísla bude 31. března 2017 / Closing next volume:  31. March 2017
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy