Evidence území s archeologickými nálezy v Královéhradeckém kraji

Evidence území s archeologickými nálezy v Královéhradeckém kraji

Archeologické památky jsou nenahraditelným zdrojem poznání o vývoji lidské společnosti v minulosti. Mohou být i nesmírně cenným zdrojem informací o vývoji krajiny, změnách přírodního prostředí, klimatu i o způsobech, jakými se člověk s těmito změnami vyrovnával. Na druhou stranu může nečekaný archeologický nález znamenat významnou časovou i finanční komplikaci některých staveb. Těmto konfliktům lze ve většině případů předejít. Jen málokterý takový nález je totiž skutečně nepředvídaný. Pak i sebelépe provedený archeologický výzkum znamená nevratný zánik archeologické památky Je proto v zájmu všech stran, aby všude tam, kde to není nezbytně nutné, zůstaly archeologické památky zachovány pod zemí pro budoucí generace. Nejúčinnějším nástrojem je v tomto směru zodpovědně vedené územní plánování.


Muzeum východních Čech v Hradci Králové shromažďuje už od počátků své existence informace o archeologických nálezech. Počet evidovaných archeologických nalezišť v Královéhradeckém kraji v současnosti přesahuje 4500 položek. Pro účinnější plánování a lepší orientaci byla vymezena:

  • naleziště mimořádného významu, která kromě velké památkové hodnoty znamenají závažnější zásah do případných stavebních projektů a výrazně vyšší finanční i časové nároky na s tím spojený záchranný archeologický výzkum. V těchto případech lze konstatovat významný veřejný zájem na zachování těchto nalezišť pod zemí v neporušeném stavu
  • ostatní archeologická naleziště, kde je přítomnost archeologických nálezů jistá nebo vysoce pravděpodobná
  • území, kde doposud nebyly archeologické nálezy učiněny, ale lze je zde důvodně předpokládat. Do této kategorie patří zejména všechny historické intravilány obcí středověkého původu. V tomto smyslu lze chápat také celé území památkové zóny bojiště 1866 mimo známá naleziště
  • ostatní území, kde nejsou archeologické nálezy předpokládány, ale nelze je předem vyloučit

 

Vodítko, jak nakládat s informací o přítomnosti archeologických nálezů, obsahuje „Metodika uplatňování hledisek péče o archeologické dědictví v územním plánování“.
Ke stažení ve formátu .doc zde.

 

Novinky

Známá archeologická naleziště byla doposud v územním plánování zohledňována obvykle pouze odkazem na povinnost zajištění záchranného archeologického výzkumu podle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „památkový zákon“). To je však v současnosti třeba považovat za zcela nedostatečné.