Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > SLOVANSKÉ A GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

SLOVANSKÉ A GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ

SLOVANSKÉ A GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ
Mgr. Radek Bláha a Mgr. Pavel Horník, MVČ
Fotografie zvětšíte kliknutím do obrázku.
Pohled na dochovaný žárový pohřev ze starší doby římské uložený v keramické urně

Slovanské mohylové a germánské žárové pohřebiště na okraji Hradce Králové

V říjnu až listopadu 2014 proběhl archeologický výzkum na staveništi hal ve východní části hradecké čtvrti Slezské předměstí, v blízkosti tzv. Parlamentu. Archeologům to nebylo místo zcela neznámé, protože ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové se nachází keramická nádoba z 10. století, která byla nalezena u čp. 48 na Slezském předměstí, tedy nedaleko zájmové plochy.
Letecký snímek raně středověkého mohylového pohřebiště
V první fázi výzkumu byly provedeny pásové sondy pomocí mechanizace. V jižní části plochy staveniště u silnice na Třebechovice se objevily do písku zahloubené objekty, ze kterých se podařilo získat zlomky keramiky zdobené vlnicí.
02 - Celkový pohled na objekt 105 po začištění povrchu, dobře je patrná tmavá výplň žlabů ohraničujících původní mohylu.
Následně se přikročilo k plošné skrývce, při které bylo postupně odkryto více než 60 zahloubených objektů z raného středověku. Nejpozoruhodnější z nich byly žlaby ve tvaru písmene C, jejichž délka činila od cca 5 m do 20 m, šířka kolem 2-3 m a hloubka do 1,5 m, a které vymezovaly plochy o průměru až kolem 15 metrů. Vstup byl ve všech případech od jihu. Ve výplni žlabů tvořené písčitou hlínou a zahliněným pískem se na dně v několika případech objevila spálená dřeva. Výplň rovněž obsahovala poměrně četné větší zlomky nádob zdobených nejčastěji vlnicí.
03 - Pohled z výšky na objekt 105 – žlaby velké mohyly – po odebrání výplně.
Tyto objekty - žlaby interpretujeme jako těžební jámy vzniklé při nasypávání mohyl. Do mohylových náspů byly ukládán popel nebožtíků spolu s různými milodary. Nádoby mohly stát na dřevěných kůlech. Vlivem eroze a později nepochybně i účinkem zemědělství se žlaby zaplnily zeminou z tělesa mohyl, kam se dostaly i dřevěné konstrukce i zlomky nádob sloužící jako schránky na popel zemřelých či jako milodary.
04 - Pohled na řez žlabem objektu 1 s částí slovanské keramické nádoby.
Na základě keramiky můžeme mohylové pohřebiště datovat do 9. až 10. století, i když některé zlomky nádob mohou být ještě o něco starší. Zjištěné mohyly, jejichž počet odhadujeme na zhruba 12-15, tvořily dvě řady, táhnoucí se v délce nejméně 100 m ve směru jihozápad – severovýchod. Podobně orientované řady mohyl známe i u některých dalších dochovaných mohylníků z tohoto období ve východní části Čech.
05 - Pohled na profil žlabu objektu 1 se zbytky dřev na dně.
Nálezy pozůstatků mohyl na Slezském Předměstí představují jedinečný doklad způsobu pohřbívání našich slovanských předků z ještě předkřesťanského období. Samotné pohřbívání pod mohylovými náspy má ve východních Čechách dlouhou tradici, která sahá nejméně do starší doby bronzové. Četné mohylníky se dochovaly v lesích například kolem Nového Bydžova, Vysokého Veselí a Opočna i jinde. Slované velmi často využívali pravěkých mohylníků, kde pohřbívali buď do starších mohylových náspů či vršili nové mohyly. Teprve v průběhu 10. století se vlivem křesťanství přecházejí východočeští Slované k pohřbívání kostrovému na řadových pohřebištích, ale ukládání zemřelých pod mohylami někde přetrvávalo až do 12. století.
Od konce listopadu 2014 až do poloviny ledna 2015 se záchranný výzkum věnoval odkryvu žárové nekropole z doby římské. Areál pohřebiště se nacházel zhruba 70 m jihovýchodním směrem od slovanského mohylníku. Pohřebiště bylo v minulosti silně poničeno orbou.
07 - Keramická nádoba porušené orbou, hrob 35.
Ve střední části plochy o rozloze nejméně 4000 m2 vznikla rozoráním hrobů kulturní vrstva s roztroušenými nálezy. Po jejím okraji se nacházely skupiny jamek představující pozůstatky po rozoraných hrobech. Místy byly prozkoumány jámové hroby s přepálenými kostmi a keramikou.
08 - Jámový hrob č. 68.
Pozoruhodné jsou větší objekty dosahující šířky až 2 m vyplněné silně uhlíkatým černým zahliněným pískem. Pravděpodobně se jedná o místa, kde byli mrtví spalováni, tzv. žároviště. I přes silné narušení lokality agrární činností se podařilo vyzvednout 8 dobře dochovaných uren a 2 částečně poničené.
10 - Urnový hrob č. 79.
Dva pohřby byly uloženy nezvykle hluboko, až 70 a 100 cm pod úrovní současného povrchu. Z pohřbů a také z kulturní vrstvy pochází rozmanitá kolekce nálezů reprezentovaná bronzovými germánskými sponami s očky, importovaným římskoprovinciálními sponami, železnými noži, nůžkami, kováními opasku, hrotem kopí, skleněnými korálky, stříbrným náramkem a keramickými přesleny.
11 - Rentgenový snímek nádoby z hrobu 79. 1.-3. bronzové spony, 4. železný nůž.
Velmi cenné jsou i dvě keramické urny vysoké umělecké hodnoty, zdobené tzv. ozubeným kolečkem. Ve sbírce našeho muzea se jedná o první dvě nádoby zdobené tímto dekorem dochované v celistvosti.
12 - Dobře dochovaná urna, hrob 85.
S celkem 67 hroby představuje pohřebiště největší soubor památek z prvního století po změně letopočtu ve východních Čechách. Doposud byl z tohoto období znám pouze bohatý pohřeb ve Zlivi (okr. Jičín) a nálezy z rozrušeného pohřebiště v Ohnišťanech (okr. Hradec Králové). Na území města Hradce Králové se jedná již o druhé prozkoumané germánské pohřebiště. Větší pohřebiště, z konce druhého až počátku pátého století, čítající 1428 hrobů, se zkoumalo v 60. letech 20. století v Plotištích nad Labem.
13 - Bohatý hrob č. 87.
15 - Nezvykle hluboce uložený hrob 153.
16 - Hrob 154, nádoba zdobená ozubeným kolečkem.
17 - Rentgenový snímek nádoby z hrobu 154. 1. železné nůžky, 2. železný nůž, 3. deformovaný hrot kopí, 4. železná břitva.
18 - Pohled na plochu výzkumu.
20 - Laboratorní zpracování hrobu.
21 - Laboratorní zpracování pohřbu, hrot kopí.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové