Konference o česko - slovenských dějinách 20. století

XVI. ročník konference se uskuteční 10. a 11. května 2021 on-line.

Termín konání: 10. – 11. května 2021
Platforma:         
Google Meet (pro přihlášení je nazbytné mít účet Google)
                           https://meet.google.com/zpp-tmtt-eqv
Pořadatelé:
       Filozofická fakulta UHK – Historický ústav a Muzeum východních Čech Hradec Králové 

 

PROGRAM 

1. Konferenční den - 10. května 2021

Slavnostní zahájení 9:00

úvodní slovo:  doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D., Historický ústav FF UHK
                          doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
                          Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D., Proděkan FF UHK pro vědu a výzkum
                          doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., ředitel Historického ústavu FF UHK 

Blok 1   9:30 – 12:00      

komentující: doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.

Mgr. Daniel Miček, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzeológie
Název příspěvku: Umenie vo verejnom priestore v období socializmu

Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Univerzita Hradec Králová, Filozofická fakulta, Historický ústav
Název příspěvku: Knoflíky jako objekt vědeckého zkoumání na příkladu činnosti Waldesova muzea

Mgr. Pavel Jonák, DiS., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd
Název příspěvku: České tvůrčí psaní: nová akademická disciplína v konfrontaci se stávající literární kulturou

PhDr. Matúš Martinák, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzeológie
Název příspěvku: Sakrálna architektúra vrcholného stredoveku na území dolného Pohronia – príspevok k bádaniu v 20. storočí

Mgr. Jitka Močičková, Historický ústav AV ČR   
Název příspěvku: Český historický atlas – mapování dějin 20. století

Mgr. Tereza Jenšíková, Univerzita J. E. Purkyně, Filozofická fakulta, Katedra historie
Název příspěvku: Publicistický obraz světa Erazima Koháka v české exilové tvorbě po roce 1968

Blok 2   12:30 – 14:10   

komentující: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Mgr. Dominika Kleinová, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd
název příspěvku: Historické pohľady na štúdium prostitúcie v Československu 

Mgr. Michala Mikolášíková, Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury
název příspěvku: Emancipace českých spisovatelek a zobrazení ženské otázky v jejich tvorbě 

Mgr. Viktória Rigová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra histórie 
název příspěvku: Význam starostlivosti o deti a rodinu v Slovenskom štáte cez optiku slávnosti Dňa slovenskej rodiny 

Mgr. Mária Rímešová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenských dejín
název příspěvku: Návrhy na změnu interrupčních zákonů v 20. letech 20. století v Československu z pohledu Slovenska 

Blok 3   14:30 – 16:10    

komentující: PhDr. Zdeněk Doskočil, PhD.

Mgr. Ondřej Bakeš, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav
téma: Na vlastní nebezpečí! K problematice spolupráce Opus bonum s Ackermann-Gemeinde.

Mgr. Pavlína Parchanská, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav
téma: Vzestup a pád skautské lilie 1968-1970

Mgr. Monika Soukupová, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd
téma: Zápas o duše v šedé zóně – evangelizace letničních skupin na Těšínsku v období normalizace

Mgr. Igor Zavorotchenko, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd
téma: Rok 1968 v české a ruské kolektivní paměti. Varianta interpretace rozdílů

 

2. Konferenční den - 11. května 2021

Blok 1   9:00 – 11:30      

komentující: doc. Mgr. Petr Grulich, PhD.

Mgr. Jan Jiráň, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
název příspěvku: Co Čech, to Sokol. Co Sokol, to skaut?

Mgr. Jakub Seiner, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav
název příspěvku: Vegetariánství v první Československé republice 1918-1938

Mgr. Tomáš Rell, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury
téma: Fenomén italských legií v české literatuře

Mgr. Martin Lokaj, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra historie
název příspěvku: Četníci s lipovou ratolestí: Generalita četnictva meziválečného Československa

PhDr. Adam Bielesz, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra historie
název příspěvku: Nemecká armáda v Ochrannej zóne a život civilního obyvateľstva

Mgr. Vlastimil Ondrák, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
název příspěvku: Archiv bezpečnostních složek: Ukrajinská emigrace v ČSR-politické a bezpečnostní aspekty

Blok 2   12:00 – 14:30   

komentující: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Mgr. Tomáš Schejbal, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav
název příspěvku: Rozkol sociální demokracie a vznik KSČ jako kulturní válka

Mgr. PhDr. Vychytil Martin, České vysoké učení technické v Praze, Rektorát ČVUT, Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost
název příspěvku: Školní rok v 50. letech 20. století na příkladu odborného učiliště firmy OEZ Letohrad

Mgr. Sára Černíková, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd 
název příspěvku: Ohlas na proces s protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským v Rudém právu

Mgr. et Mgr. Josef Novák, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav
název příspěvku: Spravedlnost podle dekretu. Krátká sonda do činnosti MLS Brno.

Mgr. Lenka Hrdinová, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin
název příspěvku: Šlechta v hledáčku Státní bezpečnosti

Mgr. Marek Skála, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd       
název příspěvku: Individuální poskytování služeb v období hospodářské přestavby: podnikání nebo jeho imitace?

Závěrečný panel    14:35 – 15:00

Zhodnocení, význam a perspektivy doktorandské konference             

Zakončení