Program muzea v červnu 2022

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

MĚNÍCÍ SE SVĚT – POSLEDNÍ LOVCI A PRVNÍ ZEMĚDĚLCI (NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Od 17. června 2022
Přibližně před 7500 lety na našem území končila éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začala období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Nová archeologická výstava sezóny na tyto otázky odpoví. Ačkoliv je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

 

ŽIVOT JE TEĎ 2022
Od 24. června 2022
Originální výstava fotografií vznikla v unikátních prostorách Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Národní kulturní památka, ani vzácná zvířata však nejsou tím hlavním motivem, pouze krásnou kulisou, která dává vyniknout osobitosti seniorů z královédvorského Domova důchodců. Právě jejich krása a důstojnost jsou zachyceny v komponovaných fotografiích. Na projektu „Život je teď“ letos, kromě mnoha dobrovolníků, spolupracovali také studenti z kladrubské Střední školy chovu koní a jezdectví a SPŠel.it z Dobrušky. Poselství této výstavy je: „Jste krásní, máte svou důstojnost, děkujeme, že jsme pro Vás mohli něco udělat. Chceme se o tuto radost podělit, protože, ŽIVOT JE TEĎ!“

 

MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA
Do 26. června 2022
Od roku 2002 ocenila Rada Královéhradeckého kraje na padesát osobností v oblasti tradičních lidových řemesel. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby a dřívější ocenění Zlatý kolovrat získali řemeslníci dokonale ovládající tradiční technologické postupy a své mnohaleté zkušenosti předávají následovníkům. Tato výstav je koncipována jako putovní a je zároveň příležitostí k prezentaci materiálů, jako je dřevo, kov, sklo nebo pletiva, i rozmanitých oborů oceněných řemeslníků. Součástí je také edukační program.

 

MAREK ZÁKOSTELECKÝ L+
Od 1. dubna do 28. srpna 2022
Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie, určená především dětem všech věkových kategorií zmapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. Bude možné vidět průřez jeho prací, které zahrnují návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale
i užité grafiky, ilustrace a volnou tvorbu. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Výstava bude obsahovat i autorské herní prvky, které navazují na jeho koncept Labyrintu Divadla Drak.

  

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM
Do 18. září 2022
Mottem výstavy by mohlo být: „člověk mění krajinu“. To vnímáme převážně negativně. I silně narušená místa však mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava bude pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměří se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.

  

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout novou stálou expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice pojsta k pevnostiímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

 

AKCE

3. června 2022 / od 18 do 24 hodin / 15. KRÁLOVÉHRDECKÁ MUZEJNÍ NOC 
K letošní Královéhradecké Muzejní noci se připojí celkem 7 muzeí a galerií. Všechny zapojené instituce připravují pro návštěvníky pestré programy. Kromě Muzea východních Čech a Muzea války 1866 bude do pozdních večerních hodin otevřeno také v Galerii moderního umění, Labyrintu divadla Drak, Muzeu parních strojů, Museu bednářství Jaroslava Tománka a v Informačním centru Obnovitelné zdroje a malé vodní elektrárně „Hučák“. V celé historické budově Muzea východních Čech na děti i dospělé čeká interaktivní program propojený s novou stálou expozicí Cesty města. Muzeum války 1866 nabídne osvětlenou Baterii mrtvých, odborný výklad k polním fortifikacím v prusko-rakouské válce a také projekci filmových záběrů bojiště bitvy u Hradce Králové v průběhu času. Na děti čeká také tvůrčí výtvarná dílna.
Vstup zdarma

 

11. června 2022 / od 10 do 15 hodin / DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ / Gayerova kasárna - přednáškový sál 
Těšíme se na Vás v rámci akce Dny otevřených ateliérů v Gayerových kasárnách, v odborném pracovišti Muzea východních Čech v Hradci Králové, Opletalova 334. Přijďte se seznámit s prací muzejních konzervátorek-restaurátorek, které zajišťují všeobecnou konzervaci a restaurování historických a archeologických sbírkových předmětů. Jejich rukama projde ročně kolem 1000 kusů těchto předmětů. V sobotu 11. června 2022 se můžete seznámit s některými postupy a sbírkovými předměty i Vy!
Vstup zdarma

 

CYKLUS BENEFIČNÍCH PŘEDNÁŠEK
Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo sérii benefičních přednášek, jejichž společným tématem je Ukrajina.
Přednášky předních odborníků na daná témata přiblíží například dějiny ukrajinské státnosti, dějinné paralely a historické mýty současného válečného konfliktu, představí také přírodu jižní Ukrajiny, ale zaměří se i na fakenews, jejich principy a jejich rozpoznávání.

31. května 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  
KULTURA ÚZKOSTI: FÁMY, FALEŠNÉ ZPRÁVY A DEZINFORMACE
V poslední době se často hovoří o tzv. fake news. Ačkoli se tento termín používá jako by šlo o označení něčeho nového, jde o velmi starý fenomén. Šíření nepravdivých zpráv, ignorování pravdivých a ověřitelných informací, není ani nové a ani na svém vrcholu.  Tomuto tématu se bude věnovat přednáška doc. Martina Palečka z katedry filozofie a společenských věd FF UHK. Dalším tématem pak bude typizovaný vztah dezinformace a kulturně formované úzkosti. Na ukázkách z médií bude poukázáno na stereotypní formy úzkosti z ohrožení jinověrci, nákazou a zánikem civilizace jako takové. 

7. června 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  
S VÁLEČNOU REPORTÉRKOU O VÁLCE (nejen) NA UKRAJINĚ – Mgr. Lenka Klicperová
Přednáška s besedou přiblíží konkrétní lidské příběhy, které oceňovaná fotografka a válečná reportérka Lenka Klicperová posbírala při svých cestách do válkou zasažených oblastí Ukrajiny. Konfliktními oblastmi se zabývá od roku 2008, pracovala v Kongu, Afghánistánu, Somálsku, Iráku, Sýrie nebo Náhorním Karabachu. Teď monitoruje dopady války na obyčejné Ukrajince a nabídne i náhled na vývoj celého konfliktu.

14. června  2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  
FAŠISMUS: IDEOLOGICKÁ NÁLEPKA, NEBO POLITICKÝ NÁZOR? - Mgr. Jan Květina, Ph.D.
V posledních letech pozorujeme v českém mediálním prostředí výrazný nárůst užívání slova „fašismus“. I proto jsme svědky paradoxních situací, kdy se tímto pojmem mohou ohánět navzájem zcela znesvářené strany: jako fašista může být označen odpůrce i obhájce protiepidemických opatření, bojovník za ukrajinskou nezávislost či naopak podporovatel ruské agrese. Jak se v tom zorientovat? Je fašismus jen prázdnou nálepkou s cílem zdiskreditovat protivníka, anebo má svůj pevně daný obsah? Jak poznáme, co je a co není fašistické? Možný pohled nastíní přednáška věnovaná historickému rozměru i aktuálnímu propagandistickému využívání koncepce fašismu.

21. června 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  - ze zdravotních důvodů se neuskuteční!
DĚJINNÉ PARALELY A HISTORICKÉ MÝTY V KONFLIKTU NA UKRAJINĚ – ZKUŠENOST ČESKÝCH DĚJIN - doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Česká media a sociální sítě jsou plné různých prohlášení hovořících o fašismu, srovnávajících Rusko či Ukrajinu s Třetí říší. Lze srovnat např. Hitlera s Putinem? Čteme o tom, že dějiny se opakují. Existují v dějinách podobné situace, jako je dnešní válka na Ukrajině? Jaká je a není podoba např. s roky 1938, 1968, ale také například s r. 1866? Jak je to s ukrajinskou státností a jejím údajným nacionalistickým charakterem ve srovnání s ostatními národy Evropy? Přijďte dostat odpovědi na zmíněné otázky.

Vstupné na všechny přednášky je dobrovolné a je vybíráno do sbírkové pokladničky pro UNICEF.

 

Středy 1., 8., 15., 22. a 29. června 2022 / od 16 hodin 
Neděle 5., 12., 19. a 26. června 2022 / od 16 hodin
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY 
Komentovaná prohlídka budovy je spojena s exkluzivním výstupem na střešní terasu muzea otevřenou pro návštěvníky teprve v roce 2019. Příchozím se zde naskytne atraktivní výhled na část města.
Délka prohlídky je 45 – 60 minut, je určena maximálně pro 7 osob, přičemž skupinu musí tvořit minimálně 4 návštěvníci.
Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí.
Jednotné vstupné 180 Kč  - vstupné platí zároveň do všech výstav.

Rezervace termínů v červnu:
Středa    1. 6. 2022 - ZDE
Neděle   5. 6. 2022 - ZDE
Středa    8. 6. 2022 - ZDE
Neděle 12. 6. 2022 - ZDE 
Středa  15. 6. 2022 - ZDE
Neděle 19. 6. 2022 - ZDE
Středa  22. 6. 2022 - ZDE
Neděle 26. 6. 2022 - ZDE
Středa  29. 6. 2022 - ZDE

 

MUZEUM DIVADLEM / DIVADLO V MUZEU
Úterý 28. června 2022 - Program sestavený speciálně pro návštěvníky Mezinárodního divadelního festivalu REGIONY.

SPECIÁLNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY "L+" / od 10 hodin 
 - výstavou provede její autor scénograf, výtvarník a režisér Marek Zákostelecký

Vstupné: dospělí 120 Kč, děti od 6 let 70 Kč, děti do 6 let 20 Kč (v ceně je také vstup do kreativní dílny a do výstav kromě stálé expozice).

KREATIVNÍ DÍLNA / od 11 do 14 hodin 
STAŇ SE DIVADELNÍM MASKÉREM
Kreativní dílna se nechá inspirovat tvorbou Marka Zákosteleckého. Po vzoru jeho interaktivního trenažéru líčení si děti vlastnoručně vyrobí papírové doplňky, které jsou nepostradatelné pro práci maskéra. K dispozici budou ukázky vousů, vlasů a brýlí zhotovené přímo autorem výstavy. Návštěvníci mohou přicházet postupně.
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti od 6 let 70 Kč, děti do 6 let 20 Kč (v ceně je také vstup do výstav kromě stálé expozice).

SPECIÁLNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY "L+" / od 15 hodin 
 - výstavou provede její autor scénograf, výtvarník a režisér Marek Zákostelecký

Vstupné: dospělí 120 Kč, děti od 6 let 70 Kč, děti do 6 let 20 Kč (v ceně je také vstup do kreativní dílny a do výstav kromě stálé expozice).               

KREATIVNÍ DÍLNA / od 15 do 17 hodin 
STAŇ SE DIVADELNÍM MASKÉREM
Kreativní dílna se nechá inspirovat tvorbou Marka Zákosteleckého. Po vzoru jeho interaktivního trenažéru líčení si děti vlastnoručně vyrobí papírové doplňky, které jsou nepostradatelné pro práci maskéra. K dispozici budou ukázky vousů, vlasů a brýlí zhotovené přímo autorem výstavy. Návštěvníci mohou přicházet postupně.
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti od 6 let 70 Kč, děti do 6 let 20 Kč (v ceně je také vstup do výstav kromě stálé expozice a také na premiéru divadelního představení).

NÁDHERNÉ ÚTERÝ - světová premiéra divadelního představení pro děti / od 17.30 hodin 
Poetický příběh na motivy stejnojmenné knížky od oblíbené autorky obrázkových knih Daisy Mrázkové nabídne návod, co udělat, když chceme, aby byl někdo ještě lepší, než je. Je to velmi jednoduché, udělejme mu radost - a je to! ...A tak se jedno nádherné úterý rozhodne být ještě nádhernější.  Představení loutkoherečky Ivany Bílkové těží z výtvarné poetiky i režie Marka Zákosteleckého. Je určeno hlavně pro malé prostory a menší počty (nejen) dětských diváků. Slibuje jistou tajemnost díky práci se světelnými odrazy a s optikou. Hudbu k představení složil Jiří Kubát kapelník legendární hradecké kapely Spektrum. Premiéra se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu Regiony v Muzeu východních Čech za přítomnosti výtvarníka a režiséra Marka Zákosteleckého.
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti od 6 let 50 Kč, děti do 6 let zdarma Kč (v ceně je také vstup do výstav kromě stálé expozice).

 

AKCE PRO DĚTI

Čtvrtek / Вівторок 2., 9., 16., 23. a 30. 6. 2022 / od 13 do 16 hodin 
Úterý  /
 
четвер  - 7., 14., 21. a 28. 6. 2022 / od 13 do 16 hodin

KROUŽEK PRO UKRAJINSKÉ DĚTI - Український клуб в Музеї Східної Богемії в Градец-Кралове
* Odpočinek a volnočasové aktivity pro děti ze základních škol / * Відпочинок та дозвілля дітей молодшого шкільного віку
* Děti budou mluvit rodnou řečí a čekají na ně různé hry a vyrábění, seznamování se zemí, městem, historií a přírodou /  * Діти розмовлятимуть рідною мовою, чекатимуть різноманітні ігри та постановки, а також знайомство з країною, містом, історією та природою
* Pod vedením ukrajinské vychovatelky a muzejních pedagogů /   * Під керівництвом українських освітян та музейних педагогів
* Zdarma, kapacita kroužku je 25 dětí / 
Ukrajinský pedagog: Mariia Hlushmanyuk tel.: +420 774 894 305 /  * Український педагог: Марія Глушманюк. Спеціаліст, тел. : +420 774 894 305
Muzejní pedagog: Veronika Nebeská tel.: +420 604 513 643 /  *Музейний педагог: Вероніка Небеска телефон: +420 604 513 643 
Muzejní pedagog: Martin Jakoubek tel.: +420 702 292 321 /  *Музейний педагог: Мартін Якубек, телефон: +420 702 292 321 
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465 /  *У Музеї Східної Богемії в Градец-Кралове, Набережна Єлишка 465 

  

30. června 2022 / od 10 do 16 hodin / S VYSVĚDČENÍM DO MUZEA 
Muzejní hledačka vás provede naší budovou od sklepa až po vršek. Cestou se podíváte i do výstav, ve kterých budete plnit různé úkoly. Nahlédnete třeba do světa loutkového divadla, k pravěkým lovcům a zemědělcům nebo do vytěženého lomu. Na závěr hry vás čeká malá odměna.
Vstupné dospělí 90 Kč, děti zdarma po předložení vysvědčení

 

Muzeum války 1866

Provozní doba:
Pondělí                             ZAVŘENO
Úterý až neděle               09 - 17 hodin

Vyhlídková věž bude přístupná od 1. června do 31. srpna 2022 každý den kromě pondělí.

 

Muzejní kavárna

Provozní doba:
Pondělí                            ZAVŘENO
Úterý až neděle              10 - 18 hodin

 

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Gayerova kasárna, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 798, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:
Pondělí       9-12      13-17
Středa         9-12      13-17