ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 21 (2021)

Kód zboží: ISSN: 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
206
Prodejní cena: 390 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

Jaroslav Prokop
16. 11. 1939, Hlušičky u Nového Bydžova – 1. 12. 2018, Městec Králové

Za Janem Bočkem (12. 12. 1947 – 17. 5. 2021)

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / REVIEWED ARTICLES

 

NOVÉ NÁLEZY LATÉNSKÝCH HRNČÍŘSKÝCH PECÍ A DALŠÍCH DOKLADŮ HRNČÍŘSKÉ VÝROBY Z OSTROMĚŘE, OKR. JIČÍN
/ NEW FINDS OF LA TÈNE POTTERY KILNS AND OTHER EVIDENCE OF POTTERY PRODUCTION FROM OSTROMĚŘ, DISTRICT JIČÍN
Tomáš Mangel – Radek Novák – Jan Novák

Článek představuje výsledky záchranného archeologického výzkumu realizovaného v roce 2018 v Ostro¬měři, okr. Jičín, jehož prostřednictvím došlo k zachycení dalších dokladů hrnčířské výroby z doby la¬ténské. V rámci zkoumaného prostoru byly spolu s pozůstatky laténské kulturní vrstvy dokumentovány relikty dvou chronologicky nesoučasných dvoukomorových vertikálních pecí a dalšího rozsáhlého zahlou¬beného objektu se stopami působení vysokých teplot. Zjištěné laténské situace náležejí do fáze LT C1 či na přelom LT C1 a LT C2. V rámci získaného nálezového souboru se podařilo vedle běžného sídlišt¬ního odpadu identifikovat též skupinu keramických nálezů, která reprezentuje odpad z místní hrnčířské výroby. Jeho formální analýza dovolila předběžně definovat některé charakteristické rysy typické právě pro ostroměřskou produkci.
Doba laténská – Ostroměř – dvoukomorová vertikální pec – výrobní odpad
/ The article presents the results of archaeological rescue excavation carried out in 2018 in Ostroměř, Jičín district, through which new evidence of pottery production from the La Tène period was registered. Within the excavated area, together with the remains of the La Tène cultural layer, the relics of two chronologically non-simultaneous two-chamber vertical pottery kilns and an another large sunken feature with traces of high temperatures were documented. The identified La Tène situations belong to the LT C1 or at the turn of LT C1 and LT C2 periods. As part of the obtained assemblage, in addition to common settlement waste, a group of ceramic finds was also identified, which represents waste from local pottery production. Its formal analysis made it possible to pre-define some of the characteristic features typical for the production of Ostroměř workshop.

/La Téne period – Ostroměř – two-chamber vertical pottery kiln – production waste

Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.
Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
tomas.mangel@uhk.cz

Mgr. Radek Novák
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
rad.novak@hotmail.com

RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita
prourou@gmail.com

 

SÍDLIŠTĚ Z DOBY ŘÍMSKÉ VE VELEŠICÍCH (OKR. JIČÍN)
/ ROMAN PERIOD SETTLEMENT AT VELEŠICE (JIČÍN DISTRICT)
Pavel Horník – Dominika Schmidtová – Ludmila Kaňáková – Jiří Kmošek – Jiří Militký – Jan Jílek

Během posledních let došlo při prospekcích s detektorem kovu na k. ú. Velešice, okr. Jičín, k objevu sídliště s doklady osídlení od časné až do pozdní doby římské. Kolekce keramických a metalických nálezů umož¬ňuje sídliště datovat od mladší fáze časné doby římské až do samotného závěru tohoto období. Některé spony naznačují možnost existence sídliště ještě na samém počátku doby stěhování národů. Mezi nálezy se nachází několik spon, které nebyly v Čechách doposud evidovány. Sídliště zapadá do pásu osídlení, které se váže na tok řeky Cidliny a je důležitým dokladem o osídlení Jičínska v době římské.
Doba římská – barbarské spony – kování opasku – ostruha – nákončí opasku – radélkovaná keramika – mince – sídliště – východní Čechy
/ In recent years, prospecting with a metal detector at the cadastral territory of Velešice, Jičín district, was discovered a settlement with evidence of habitation from the early to late Roman period. The collection of pottery and metallic finds allows to date the settlement to a younger phase of the early Roman period to the very end of this period. Some fibulae suggest the possibility of the existence of settlement even at the early Great Migration Period. Among the finds are several fibulae that have not been registered in the Czech Republic so far. The settlement fits into the zone of settlements, which is connected to the flow of the river Cidlina and is an important evidence of the habitation of Jičín region in Roman period.

/ Roman period – barbarian fibulae – belt fiting – spur – strap ends – pottery – coins – settlement – Eastern Bohemia

Mgr. Pavel Horník
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie
FF Masarykova univerzita
Východočeské muzeum v Pardubicích
mitridates@post.cz

Mgr. Ludmila Kaňáková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie
FF Masarykova univerzita
ludmilakanakova@mail.muni.cz

Ing. Jiří Kmošek
The Institute for Natural Sciences and Technology in Art
Academy of Fine Arts Vienna
kmosekj@gmail.com

Doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.
Národní muzeum, numismatické odd., Praha
Univerzita Palackého, Olomouc
militky.jiri@seznam.cz

Mgr. Dominika Schmidtová
Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie
FF Masarykova univerzita
dominika.schmidtova@seznam.cz

 

NOVÉ POZNATKY K VNĚJŠÍMU OPEVNĚNÍ HRADU OHEBU (K. Ú. PROSEČ U SEČE, OKR. CHRUDIM) A KOMENTÁŘ K JEHO VNITŘNÍ ZÁSTAVBĚ
/ NEW FINDINGS ON THE OUTER FORTIFICATION OF OHEB CASTLE (CADASTRAL TERRITORY OF PROSEČ U SEČE, CHRUDIM DISTRICT) AND COMMENTARY ON ITS INTERNAL LAYOUT
Miroslav Kovář – Jan Musil – Martin Musílek – Milan Sýkora

Příspěvek se zabývá vnějším východním opevněním hradu, ve kterém byly nově zaregistrovány dvě sta¬vební etapy a změna původní koncepce výstavby opevnění, jehož první etapa spadá hypoteticky snad již do rozmezí třicátých až čtyřicátých let 15. století, tedy do doby, kdy hrad patřil čáslavskému krajskému hejtmanovi Janu Hertvíkovi z Rušinova († 1455), a činí opevnění jedním z nejstarších tohoto druhu v Čechách.
Čechy – hrady – Oheb – Vildštejn – pozdně gotické opevnění – stavební vývoj – Hertvíkové z Ruši¬nova – Trčkové z Lípy
/ The paper deals with the outer eastern fortification of the castle, in which two construction stages and a change in the original construction concept of the fortification were now recognized, the first stage of which may hypothetically fall between the 30s and 40s of 15th century, when the castle belonged to the Jan Hertvík from Rušinov († 1455) and makes the fortification one of the oldest of its kind in Bohemia.

/Bohemia – castles – Oheb – Vildštejn – late gothic fortification – building development – Hertvíkové of Rušinov – Trčkové of Lípa

Mgr. Miroslav Kovář, Ph.D.
stavební historik
OSVČ a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze
kovismirek@seznam.cz

PhDr. Jan Musil
Archeologické oddělení
Východočeské muzeum v Pardubicích
musil@vcm.cz

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Centrum medievistických studií
martin_musilek@centrum.cz

Mgr. Milan Sýkora
Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i.
sykora277@gmail.com

 

SCHRÁNKA NA SVATÉ OLEJE Z CHRUDIMI, HRADEBNÍ ULICE
/ A CHRISMATORIUM FROM CHRUDIM, HRADEBNÍ STREET
Radek Bláha – Jan Frolík – Jan Musil – Petra Sehnoutková

Při rozsáhlém archeologickém výzkumu v Hradební ulici v Chrudimi byla v jímce 973 v sektoru C1 objevena bohoslužebná nádobka – tzv. chrismatorium, schránka na uchovávání svatých olejů. Tento předmět by se v sekulárním prostředí neměl objevit. Schránka zřejmě patřila nedalekému dominikán¬skému klášteru, který zanikl v dubnu roku 1421. Z ruin kláštera se předmět patrně dostal do držení některého z majitelů předchůdce domu č. p. 10/I, který schránku využil jako pokladničku. Ta byla spolu se svým obsahem 24 pražských grošů Václava IV. vhozena do fekální jímky 973.
východní Čechy – Chrudim – jímka – schránka na svaté oleje – chrismatorium
/ During extensive archaeological excavations in Hradební Street in Chrudim, a sacramental- the so-called chrismatorium - a box for storing chrism oil was discovered in a cess-pit 973 in sector C1. This object should not appear in a secular environment. The box probably belonged to a nearby Dominican monastery, which was destroyed in April 1421. From the ruins of the monastery, the object probably came into the possession of one of the owners of the predecessor of house No. 10 / I, who used the box as a moneybox. It was thrown into the cess-pit 973 together with its content of 24 Prague groschen of Wenceslas IV.

/ Eastern Bohemia – Chrudim – cess-pit – jar for chrism oil – chrismatorium

Mgr. Radek Bláha
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Oddělení záchranných výzkumů
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
frolik@arup.cas.cz

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
musil@muzeumcr.cz

Mgr. Petra Sehnoutková
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.sehnoutková@muzeumhk.cz

 

Nerecenzované příspěvky

 

PALEOLITICKÁ ŠTÍPANÁ INDUSTRIE Z LOKALITY PŘEDMOSTÍ U PŘEROVA ULOŽENÁ V MUZEU VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
/ PALEOLITHIC LITHIC ARTIFACTS FROM THE PŘEDMOSTÍ NEAR PŘEROV LOCALITY STORED IN THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN HRADEC KRÁLOVÉ
Petr Čechák

Článek pojednává o nevelké kolekci 13 artefaktů pocházejících ze známé moravské lokality Předmostí u Přerova. Nálezy se počátkem minulého století dostaly do sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde jsou uloženy i v současné době.
Gravettien – štípaná industrie – sbírka Muzea východních Čech

/ The paper discuses a small assemblage of 13 artifacts from well-known Moravian site of Předmostí near Přerov. At the beginning of the last century, the assemblage was deposited in the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové, where it is present up today.

/ Gravettian – lithic artifacts – collection of the Museum of Eastern Bohemia

Mgr. Petr Čechák, PhD.
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.cechak@muzeumhk.cz

 

NÁLEZ RONDELU V HRADCI KRÁLOVÉ – KUKLENÁCH
/ FINDING OF A NEOLITHIC RONDEL IN HRADEC KRÁLOVÉ – KUKLENY
Milan Kuchařík – Tereza Blažková

V r. 2011 jsme při letecké prospekci identifikovali na k. ú. Kukleny v Hradci Králové dosud neznámý rondel (Obr. 1). Objekt je vzhledem k rozsáhlé erozi viditelný především na Z straně; na V straně je identifikovatelný hůře. Objekt se skládá ze dvou příkopů, vnější je užší, vnitřní je širší. Na S a Z stra¬ně jsou patrné dva vchody. Orientace delší osy objektu je přibližně SSZ–JJV. Vnější rozměr objektu je 133 × 125 m (vnější příkop), rozměr vnitřní příkopem ohrazené plochy je 112 × 107 m. Zdá se však, že vnější příkop má šířku 1–1,5 m a vnitřní příkop 2–3 m. Na základě pořízené dokumentace lze v sou¬časné době rondel zařadit jako objekt se dvěma příkopy a jednoduchými vchody. Předběžně jej můžeme datovat do období kultury s vypíchanou keramikou.
Neolit – rondel – Východní Čechy – Kukleny
/ In 2011, during the aerial prospection, we identified a hitherto unknown rondel in the cadastral territory of Kukleny, the city of Hradec Králové. The feature is visible mainly on the W side due to extensive erosion. On the E side it is less identifiable. The feature consists of two ditches, the outer is narrower, the inner is wider. There are two entrances on the N and W sides. The orientation of the longer axis of the object is approximately NNW – SSE. The external dimension of the feature is 133 × 125 m (the outer ditch), the size of the inner ditch of the enclosed area is 112 × 107 m. However, it seems that the outer ditch has a width of 1–1.5 m and the inner ditch 2–3 m. Based on the acquired documentation the rondel is currently classified as an feature with two ditches and simple entrances. Preliminarily, we can date it to the period of stroke-ornamented ware culture.

/ Neolithic – rondel – Eastern Bohemia – Kukleny

Mgr. Milan Kuchařík
Labrys o.p.s.
kucharik@labrys.cz

Mgr. et. Mgr. Tereza Blažková
Labrys o.p.s.
blazkova@labrys.cz

 

NÁLEZ NOVÉHO RONDELU NA K. Ú. VESTEC U JAROMĚŘE (OKR. NÁCHOD)
/ FINDING OF A NEW RONDEL ON CADASTRAL AREA VESTEC NEAR JAROMEŘ (NÁCHOD DISTRICT)
Milan Kuchařík – Tereza Blažková

V r. 2019 jsme při procházení kolmých leteckých snímkování narazili na dosud neznámý kruhový objekt v západní části k. ú. Vestec u Jaroměře, obec Zaloňov (Obr. 1). Objekt se nachází na zlomu mírného jižního svahu do prudšího klesání jižním směrem k potoku Jordán. Objekt je poměrně špatně čitelný. Plocha je rozdělen hranicí polí, což interpretaci jednotlivých částí ještě ztěžuje. Západní část je čitel¬nější. Zdá se, že objekt má přibližně kruhový tvar, nejspíše s rozšířením ve směru V–Z, a tvoří jej čtyři příkopy. Vnější rozměry objektu jsou přibližně na ose ve směru SSV–JJZ 107 m. Osa ve směru ZSZ–VJV je dlouhá 111 m. Rozměry vnitřní plochy na stejných osách jsou přibližně 48 × 35 m. Na SZ straně je pravděpodobně identifikovatelný vstup. Zdá se, že u vstupu, jsou vnější příkop s druhým vnějším příkopem spojeny, což by byla podobná konstrukce jako v případě rondelu v Lochenicích I. nebo Milovicích ad. Zdá se, že se další nejistý vstup rýsuje na JZ straně. Objekt se nachází v území se známým intenzivním neolitickým osídlením kultury s vypíchanou keramikou.
Neolit – rondel – východní Čechy – Vestec u Jaroměře
/ In 2019, while going through vertical aerial photographs, we came across a hitherto unknown circular feature in the western part of cadastral territory of Vestec u Jaroměře, village Zaloňov. The feature is located at the break of a slight southern slope to a steeper descent south towards the Jordánstream. The feature is relatively difficult to read. The area is divided by the boundaries of the fields, which makes the interpretation of individual parts even more difficult. The western part is more readable. The feature appears to have an approximately circular shape, most likely with an extension in the E - W direction and it is formed by four ditches. The external dimensions of the feature are approximately on the axis in the direction NNE - SSW 107 m. The axis in the direction WNW - ESE is 111 m long. The dimensions of the inner surface on the same axes are approximately 48 x 35 m. There is probably an identifiable input on the NW side. At the entrance, it seems that the outer ditch is connected to the second outer ditch, which would be a similar construction as in the case of the rondel in Lochenice I. or in Milovice. Another uncertain entry appears to be on the SW side. The feature is located in an area with a well-known intensive Neolithic settlement of stroke-ornamented ware culture.

/ Neolithic – rondel – Eastern Bohemia – Vestec u Jaroměře

Mgr. Milan Kuchařík
Labrys o.p.s.
kucharik@labrys.cz

Mgr. et. Mgr. Tereza Blažková
Labrys o.p.s.
blazkova@labrys.cz

 

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V ULICI KARLA TOMANA V HRADCI KRÁLOVÉ
/ RESCUE EXCAVATION RESEARCH IN KAREL TOMAN STREET IN HRADEC KRÁLOVÉ
Petra Sehnoutková

Na základě dochovaných historických vyobrazení i dat získaných staršími archeologickými výzkumy se předpokládá, že plocha při vyústění ulice Karla Tomana u katedrály sv. Ducha na Velkém náměstí sloužila od založení města již jako veřejný prostor, a nebyla tedy od vrcholného středověku zastavěna. Výzkum při stavbě teplovodu u čp. 42 zachytil v těchto místech pozůstatky mladohradištního osídlení se stopami po požáru, čímž přispěl nejen k potvrzení správnosti předpokladu, ale i k dalšímu poznání vývoje královéhradeckého návrší na přelomu raného a vrcholného středověku.
Hradec Králové – mladohradištní období – zemnice – keramika
/ Based on the preserved historical images and data obtained by older archaeological excavations, it is assumed that the area at the ending of Karel Toman Street near the Cathedral of St. Spirit on Velké náměstí has served as a public space since the founding of the city and has therefore not been built up since the High Middle Ages. Rescue excavation during the construction of the heat pipeline at No. 42 captured the remains of the late period settlement with traces of fire in these places, which contributed not only to confirming the correctness of the assumption, but also to further understanding the development of the Hradec Králové hill at the turn of the early and high Middle Ages./ Hradec Králové – late hillford period – pithouses – ceramics

Mgr. Petra Sehnoutková
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.sehnoutkova@seznam.cz

 

NÁLEZ RENESANČNÍHO ODZNAKU Z KRÁLOVÉHRADECKA
/ FINDING OF A RENAISSANCE BADGE FROM HRADEC KRÁLOVÉ
Radek Bláha

Článek stručně informuje o nálezu renesančního odznaku s mytologickým námětem, který byl původně připevněn na pokrývce hlavy. Předmět má přesné analogie v oblasti Německa.
Odznak – renesance – Klášter nad Dědinou

/ The article briefly informs about the finding of a Renaissance badge with a mythological theme, which was originally attached to the headdress. The subject has exact analogies in the area of Germany.

/ Badge – renaissance – Klášter nad Dědinou

Mgr. Radek Bláha
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY AO MVČ V ROCE 2020
/ ACCESSIONS TO THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN 2020
Radek Bláha – Pavel Horník – Miroslav Novák

V roce 2020 bylo zapsáno 52 nových přírůstků archeologické sbírky AO MVČ.
Sbírka – přírůstky – výzkumy – Královéhradecko

/In 2019, 52 new accessions to the archaeological collection of the AO MVČ were registered.

/ Collection – accessions – research – Hradec Králové

Mgr. Radek Bláha
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. Pavel Horník
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Archeologické oddělení
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
m.novak@muzeumhk.cz

 

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2020
/ MINOR RESCUE EXCAVATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2020
David Vích – Tomáš Jelínek

Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy realizované Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě v okrese Ústí nad Orlicí v roce 2020.
Regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – novověk – sakrální stavby
/ The article presents small rescue archaeological excavations carried out by the Regional Museum in Vysoké Mýto in the district of Ústí nad Orlicí in 2020.

/ Regional museum – rescue archaeological excavation – modern period – sacral buildings

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

Bc. Tomáš Jelínek
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 21 (2021)

Navazuje na Zpravodaj muzea v Hradci Králové jako svazek 55
Vydává Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Recenzovaný časopis, zařazený v European Reference Index for the Humanities (ERIH)
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor/ Editor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník, technická spolupráce/ technical cooperation: Mgr. Radek Bláha, Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Mgr. Petra Sehnoutková
Redakční rada / Editorial Board:
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, VČM v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
PhDr. David Vích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady
Náklad / Number of pieces: 300 výtisků

Tisková příprava/ Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna / Published by: H. R. G. spol. s r. o. Litomyšl
Návrh obálky / Cover design:: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky/ Cover realisation: Jiří Šinták
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: : Martina Kotová, Mgr. Dana Zapletalová,
Mgr. Kamil Kočtúch, autoři
Fotografie na titulní straně / Cover photo: dlaždice s motivem lva, Hradec Králové, 12. století,
př. č. 18/2019 (foto M. Beneš, MVČ)

Adresa redakce / Address of editorial office:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 544 996, e-mail: avc@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html
Časopis vychází dvakrát ročně
Uzávěrka tohoto čísla: 31. března 2021
Uzávěrka příštího čísla: 30. září 2021
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři.

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku/Basic informations for authors and peer rewiew
process are published in Archeologie východních Čech 20 (2020), s. 366-380 a na internetových
stránkách časopisu.
© 2021 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy