SC22021011814540 SC22021011814541 SC22021011814550 SC22021011814560

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 19 (2020)

Kód zboží: ISSN: 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
262
Prodejní cena: 250 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:
STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / REVIEWED ARTICLES

 

STO LET OD NAROZENÍ JANA TOMSKÉHO (1920–1994)
Radek Bláha

 

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ PALEOLIT: REVIZE A PROBLEMATIKA NEJSTARŠÍCH NÁLEZŮ Z VÝCHODNÍCH ČECH
/ NO COUNTRY FOR THE OLD PALAEOLITHIC’: THE EXAMINATION AND ISSUES OF THE OLDEST FINDINGS IN EASTERN BOHEMIA
Petr Čechák

Článek se zaměřuje na problematiku staropaleolitických artefaktů na území východních Čech. Ve struč¬nosti je uveden vývoj názorů na nejstarší kamennou industrii v rámci evropské archeologie a poté jsou představeny výsledky revize východočeských artefaktů, které jsou v literatuře řazeny do starého paleolitu.

Starý paleolit – východní Čechy – štípaná industrie – geofakty

/ The article is focused on the topic of the Lower Palaeolithic artefacts in Eastern Bohemia. It shortly describes a course of opinions about the oldest lithic industry in the European archaeology. After that, results of an examination of artefacts, that are classed as the Lower Palaeolithic in Eastern Bohemia by the literature, is presented.

/ Lower Palaeolithic – Eastern Bohemia – lithic artefacts – geofacts

 

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
p.cechak@muzeumhk.cz

 

ROZORANÝ DEPOT ZE ZÁŘECKÉ LHOTY A DALŠÍ NÁLEZY KOVOVÉ INDUSTRIE DOBY BRONZOVÉ Z CHOCEŇSKA
/ A PLOUGHED-OUT HOARD FROM ZÁŘECKÁ LHOTA AND OTHER FINDS OF BRONZE AGE METALWORK FROM THE CHOCEŇ REGION
David Vích

V posledních letech se na Choceňsku podařilo získat nové kovové artefakty doby bronzové včetně minimálně jednoho orbou rozrušeného depotu. Archeologické nálezy tohoto regionu tak zřetelně uka¬zují, že okolí Chocně patřilo ke standardním sídelním regionům mladší a pozdní doby bronzové.

Doba bronzová – depot – bronzová industrie – východní Čechy – ojedinělé nálezy

/ Over the recent years, several new Bronze Age metal artefacts have been recovered from the Choceň region, including at least one hoard disturbed by ploughing. The archaeological finds made in this region convincingly prove that the vicinity of the town of Choceň was a standard settlement region during the Late ad Final Bronze Age.

/ Bronze Age – hoard – bronze industry – eastern Bohemia – isolated finds

 

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
dvich@centrum.cz

 

OSADA Z POZDNÍ DOBY ŘÍMSKÉ V CHORNICÍCH, OKR. SVITAVY
/ A LATE ROMAN PERIOD SETTLEMENT AT CHORNICE, SVITAVY DISTRICT
Jana Němcová – Pavel Kejval – Jan Jílek – Zdeňka Sůvová – Jiří Kmošek – Petr Kočár – Romana Kočárová

Pozůstatky sídliště z pozdní doby římské objevené díky několika záchranným archeologickým výzkumům přispěly k vykreslení situace v době římské na českomoravském pomezí. V zastoupeném materiálu domi¬nuje hrubá domácí keramika, avšak je zde také doloženo stolní zboží vytáčené na hrnčířském kruhu barbarského původu. Jistým překvapením je zastoupení římských importů (skleněný hrací kámen, část bronzové nádoby).

Sídliště – mladší/pozdní doba římská – importy – skleněný hrací kámen – českomoravské pomezí – medvěd hnědý

/ The remains of a settlement dating from the late Roman period were discovered thanks to several rescue excavations and contributed to the portrayal of the situation in the borderland between Bohemia and Moravia during the Roman period. Coarse local pottery is dominant in the recovered material, but wheel-turned tableware of Barbarian provenance is also documented. Another surprise was the presence of Roman imports (a glass token, a fragment of a bronze vessel).

/ Settlement – Late Roman period – imports – glass token – Bohemian-Moravian borderland – brown bear

 


Mgr. Jana Němcová
Regionální muzeum v Litomyšli
archeologické oddělení
nemcova@rml.cz

Bc. Pavel Kejval
Regionální muzeum v Litomyšli
archeologické oddělení
kejval@rml.cz

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie
oddělení klasické archeologie, FF MU
Východočeské muzeum v Pardubicích
mitridates@post.cz

Mgr. Zdeňka Sůvová
Český egyptologický ústav
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
zsuvova@gmail.com

Ing. Jiří Kmošek
Katedra chemické technologie
Fakulta restaurování
Univerzita Pardubice
kmosekj@gmail.com

Mgr. Romana Kočárová
Katedra botaniky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
rkocarova@seznam.cz

Mgr. Petr Kočár
Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i.
kocar@arup.cas.cz

 

SPONY Z DOBY ŘÍMSKÉ Z TŘEBECHOVIC POD OREBEM (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)
/ ROMAN PERIOD FIBULAE FROM TŘEBECHOVICE POD OREBEM (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Pavel Horník – Jiří Kmošek

Článek se věnuje ojedinělým nálezům spon z 2. a 4. století z katastrálního území Třebechovice pod Orebem. Starší z nich náleží mezi deriváty spon typu A 132. Druhá patří mezi barbarské spony s kno¬flíkem na lučíku. Obě spony představují jeden z mála důkazů o zatím neznámých aktivitách v době římské v prostoru mezi východním okrajem Hradce Králové a Třebechovicemi.

Doba římská – východní Čechy – průzkum detektorem kovu – kolínkovitá spona – spona s knoflíkem na lučíku – SEM/EDS analýza

/ The article deals with isolated finds of fibulae dating from the 2nd to 4th centuries made in the cadastral area of Třebechovice pod Orebem. The earlier specimen is a derivative of A 132 type fibulae. The other fibula belongs to Barbarian fibulae with a knob on the bow. Both fibulae represent one of the few pieces of evidence for so far undocumented activities taking place in the area between the eastern edge of the city of Hradec Králové and Třebechovice pod Orebem during the Roman period.

/ Roman period – eastern Bohemia – metal detector survey – knee-shaped fibula – fibula with a knob on the bow – SEM/EDS analýza

 

Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
p.hornik@muzeumhk.cz

Ing. Jiří Kmošek
Katedra technologické chemie FR, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice
jiri.kmosek@upce.cz

 

SOUBOR STŘEDOVĚKÝCH SEKER ZE SBÍREK REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI
/ A SET OF MEDIEVAL AXES FROM THE COLLECTIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN CHRUDIM
Jan Musil

Sbírka středověkých zbraní Regionálního muzea v Chrudimi již byla v minulosti zpracována, nicméně ukazuje se, že díky posunu v oblasti bádání o středověkých militáriích není její potenciál stále vytěžen. Příspěvek se zabývá souborem 19 seker z archeologické sbírky Regionálního muzea v Chrudimi. Zahr¬nuty jsou jak předměty ze staré sbírky, tak i nové archeologické přírůstky. Předměty jsou typologicky i chronologicky zařazeny.
Chrudimsko – sekera – úderné zbraně – středověk

/ Although the medieval arms collection of the Regional Museum in Chrudim had already been professionally analyzed in the past, it turns out that its potential has not been completely exploited, especially due to the recent development of research into medieval militaria. The article deals with 19 axes kept in the archaeological collection of the Regional Museum in Chrudim. Both objects from the old collection and new archaeological acquisitions are included. The objects are classified both typologically and chronologically.

/ Chrudim region – axe – melee weapons – Middle Agens

 

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
musiljanarche@gmail.com

 

DROBNÉ MATERIÁLOVÉ PRÁCE / MINOR MATERIAL ARTICLES AND NEWS

 

OJEDINĚLÝ DOKLAD PŘÍTOMNOSTI BOŠÁCKÉ SKUPINY V MOKROVOUSECH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)
/ THE UNIQUE EVIDENCE OF THE BOŠÁCA GROUP PRESENCE IN MOKROVOUSY (HRADEC KRÁLOVÉ DIST.)
Petr Čechák

Zpráva pojednává o objektu zachyceném při archeologickém výzkumu na podzim 2019 v Mokrovousech (okr. Hradec Králové). Jeden ze zkoumaných objektů obsahoval keramický materiál, který pravděpo¬dobně spadá do tzv. bošácké skupiny badenské kultury ve středním eneolitu. V rámci východních Čech se jedná o jeden z mála dokladů přítomnosti této skupiny v regionu.

Střední eneolit – bošácká skupina – keramika – doklady osídlení – východní Čechy

/ This text describes an archaeological object excavated during a rescue archaeological excavation in autumn of 2019 in Mokrovousy (Hradec Králové dist.). One of the features contained pottery, which most probably belongs to the Bošáca Group of the Baden Culture in the Middle Eneolithic. In Eastern Bohemia, it is one of the few evidence of this group presence there.

/ Middle Eneolithic – Bošáca Group – pottery – settlement evidence – Eastern Bohemia

 

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
p.cechak@muzeumhk.cz

 

NÁLEZY 13. STOLETÍ Z PÁLENECKÉ ULICE A ČEJKOVY CESTY V KUKLENÁCH
/ 13TH CENTURY FINDS FROM PÁLENECKÁ STREET AND ČEJKOVA CESTA STREET AT KUKLENY

Radek Bláha

V souvislosti s výkopem pro kabelové vedení byl získán poměrně rozsáhlý, především keramický sou¬bor, datovatelný převážně do 13. století. Nálezy lze srovnat s materiálem, který byl již dříve získán ze stejného území při těžbě v písníku a stavbě školy.
Kukleny – keramika – 13. století – mladší doba hradištní

/ In connection with a trench dug for newly laid cables, a large assemblage was recovered, consisting mainly of potsherds. It predominantly dates back to the 13th century. The finds are comparable with material which had earlier been recovered from the very same site during sand mining and construction of a school building.

/ Kukleny – pottery – 13th century – Late Hillfort period

 

Mgr. Radek Bláha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
r.blaha@muzeumhk.cz

 

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2019
/ SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS CONDUCTED BY THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2019
David Vích

Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy realizované Regionálním muzeem ve Vy¬sokém Mýtě v okrese Ústí nad Orlicí v roce 2019. Z období je již tradičně zastoupen vrcholný středověk a novověk, prokazatelně pravěké situace v roce v roce 2019 při drobných výzkumech zjištěny nebyly.

Regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – vrcholný středověk – novověk

/ The article presents small-scale rescue excavations conducted by the Regional museum in
Vysoké Mýto in the Ústí nad Orlicí District in 2019. When it comes to historical periods, the Middle Ages and the modern period are traditionally represented. No convincingly prehistoric situations were noticed in 2019.

/ Regional museum – rescue excavation – High Middle Ages – modern period

 

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
dvich@centrum.cz

 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY AO MVČ V LETECH 2018 A 2019
/ NEW ACQUISITIONS IN THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN 2018 AND 2019
Radek Bláha – Pavel Horník – Miroslav Novák

V letech 2018 a 2019 bylo zapsáno 169 nových přírůstků archologické sbírky.
Sbírka – přírůstky – výzkumy – Královéhradecko

/ In 2018 and 2019, a total of 169 new acquisitions were registered in the archaeological collection.

/ Collection – acquisitions – excavations – Hradec Králové region

 

Mgr. Radek Bláha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Archeologické oddělení
m.novak@muzeumhk.cz

 

K PROBLEMATICE LOKALIT S NÁZVEM HRÁDEK, HRADIŠTĚ A PODOBNĚ V OBLASTI SEVERNÍ ČÁSTI VÝCHODNÍCH ČECH
/ ON THE ISSUE OF SITES CALLED HRÁDEK, HRADIŠTĚ AND THE LIKE IN THE NORTHERN PART OF EASTERN BOHEMIA
Zdeněk Fišera

Článek se zabývá vybranými lokalitami z oblasti severní části severovýchodních Čech s pomístními názvy Hrádek či Hradiště a podobně, které by bylo možné spojovat s existencí opevněného sídla. Terén¬ní průzkum dokládá pozůstatky opevnění na některých takto označených místech, jinde je interpretace těchto reliktů sporná. Některé z takto pojmenovaných poloh žádné stopy fortifikací nenesou.

Hrád – Hradiště – hrádek – drobná opevněná sídla

/ The article deals with selected sites in the northern part of eastern Bohemia bearing local names such as Hrádek, Hradiště and the like, which could theoretically be linked to the existence of a fortified residence. Field research has proven remains of fortifications in some of these sites, but in several other cases, the interpretation of such remains is controversial. Some of the sites do not even contain any such remnants.

/ Castle – small castle – small fortified settlements

 

Zdeněk Fišera
Jilemnice
Autor bez příslušnosti k organizaci
jezevec.pojizeri@seznam.cz

 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 19 (2020)
/ ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 19 (2020)
Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 53
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové
as volume 53
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal
ISSN 1805-4676
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board:
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Filozofická fakulta MU v Brně, Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. David Vích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

Náklad / Number of pieces: 300 výtisků
Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták

Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, autoři
Fotografie na titulní straně / Cover photo: bronzový náramek, Hklušice, doba laténská, inv. č. 80952 (foto M. Beneš, MVČ)

Adresa redakce / Address of editorial office:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel. 495 514 624, 495 514 631
e-mail: avc@muzeumhk.cz

www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html
Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year
Uzávěrka tohoto čísla byla března 2020 / Closing next volume: 30. March 2020
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2020 / Closing this volume: 30. September 202030.
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři.

/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation.

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu.
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal.
© 2020 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy