031_archeologie_obsah_012_low 032_archeologie_obsah__012_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 12 (2016)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
215
Prodejní cena: 165 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

NOVÉ ŽÁROVÉ HROBY Z JAROMĚŘE – PŘÍSPĚVEK K POHŘEBNÍMU RITU DOBY BRONZOVÉ

/ NEW CREMATION GRAVES FROM JAROMĚŘ – A CONTRIBUTION TO THE FUNERAL RITE OF THE BRONZE AGE
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz
 
Mgr. Martin Mazáč
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
 
V únoru 2015 bylo mezi Jaroměří a obcí Čáslavky při výstavbě kanalizace nalezeno pět žárových hrobů z mladší a pozdní doby bronzové. Hroby jsou součástí rozsáhlé nekropole, v jejímž rámci bylo zkoumáno a v několika fázích publikováno více než 150 žárových hrobů. Tři z nově nalezených hrobů se nevymykají kulturní příslušností ani datací, liší se ovšem mimořádným stupněm dochovanosti, který z nálezu činí významný příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury lužických popelnicových polí. Žárový hrob 1 datovaný do mladší doby bronzové patří co do předpokládaného počtu pohřbených jedinců i počtu a pestrosti hrobové výbavy k nejbohatším, jaké byly dosud na území východních Čech nalezeny.
Lužická popelnicová pole – pohřebiště – mladší doba bronzová – pozdní doba bronzová – pohřební ritus – Jaroměřsko – východní Čechy
 
/ In February 2015, five cremation graves from the Late and Final Bronze Age were found between the town of Jaroměř and the village of Čáslavky during the construction of a sewage system. The graves are part of a large necropolis where over 150 cremation graves have been excavated and published in several phases. Three of the newly investigated graves do not differ regarding their cultural affiliation or age, but they were extraordinarily well preserved which makes their discovery an important contribution to our knowledge of the funeral rite of the Lusatian Urnfields. Cremation grave 1, dated to the Final Bronze Age, belongs among the most richly equipped graves so far found in the territory of eastern Bohemia, both with regard to the number of buried individuals and to the quantity and variability of grave goods.
/ Lusatian Urnfields – cemetery – Late Bronze Age – Final Bronze Age – funeral rite – Jaroměř region – eastern Bohemia
 

LATÉNSKÝ HROB A DALŠÍ NÁLEZY ZE SMIŘIC-ZDERAZI, OKR. HRADEC KRÁLOVÉ. PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ HROBOVÝCH GARNITUR S ROZDÍLNÝMI NÁNOŽNÍKY

/ A LA TÈNE GRAVE AND OTHER FINDS FROM SMIŘICE-ZDERAZ, HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT. A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF GRAVE SETS WITH DISSIMILAR ANKLETS
Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tomas.mangel@uhk.cz
 
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
Předmětem článku je vyhodnocení laténského hrobu ze Smiřic-Zderazi, okr. Hradec Králové, který reprezentuje jeden z nejnovějších východočeských hrobových nálezů z uvedeného období. Ačkoli byla původní situace částečně narušena mladším zásahem a charakter výzkumu nedovolil její kompletní odkryv, je na základě dochovaných nánožníků možno nálezový celek datovat do rozmezí LT B1b–c až LT B2a. Kromě toho, že hrob ze Smiřic rozmnožuje počet známých dokladů pohřbívání z východních Čech, v obecné rovině přispívá zároveň i k poznání problematiky pohřbívání v období plochých pohřebišť. Na rozdíl od většiny známých pohřbů s nánožníky je totiž tento případ specifický tím, že získané nánožní kruhy náležejí ke dvěma odlišným typům tohoto šperku. V textu jsou stručně představeny též další nálezy pocházející z uvedené polohy.
Doba laténská – pohřebiště – východní Čechy – Smiřice
 
/ The purpose of this paper is an evaluation of a La Tène grave from Smiřice-Zderaz, Hradec Králové District, which is one of the most recent grave finds from the above period in eastern Bohemia. Although the original situation had partly been disturbed by a later intervention and the nature of the excavation work did not allow for a complete unearthing, the find complex can be dated to a time-span from LT B1b–c to LT B2a, based on the preserved anklets. In addition to the fact that the Smiřice grave expands the amount of known evidence for burials in eastern Bohemia, at a general level it also contributes to the knowledge of burial practices in the period of flat cemeteries. In contrast to most known burials containing anklets, this case is specific due to the fact that the recovered anklets represent two different types. Other finds from the above site are also briefly presented in the text.
/ La Tène period – cemetery – eastern Bohemia – Smiřice
 

RELIKTY ZANIKLÝCH CEST MEZI KŘENOVEM A HRADCEM NAD SVITAVOU NA SVITAVSKU VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

/ REMAINS OF ABANDONED ROADS BETWEEN KŘENOV AND HRADEC NAD SVITAVOU IN THE SVITAVY REGION IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDS
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz
 
Z písemných zpráv víme, že v průběhu raného středověku spojovala východní Čechy a Moravu dálková komunikace, jejíž průběh je dodnes předmětem sporů. S upřesňováním její trasy pomáhají až nejmodernější technologie jako LIDAR a průzkum s využitím detektorů kovů. Právě s pomocí detektoru kovů se podařilo z okolí úvozových cest získat kolekci předmětů od doby bronzové, římské přes raný a vrcholný středověk po novověk.
Stezka – východní Čechy – Morava – doba bronzová – doba římská – středověk
 
/ It is known from written sources that eastern Bohemia and Moravia used to be connected with a long-distance road during the Early Middle Ages, however, its precise course is still subject to controversy. Its route can be specified with the help of modern technologies, such as LIDAR or metal detector surveys. It was with the help of a metal detector that it was possible to recover an assemblage of objects from the surroundings of holloways. The artefacts date to the Bronze Age, the Roman period, the Early and High Middle Ages up to the modern period.
/ Road – eastern Boemia – Moravia – Bronz Age – Roman period – Middle Ages
 

PRAVĚKÝ OBJEKT VE MŽANECH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ A PREHISTORIC FEATURE IN MŽANY (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz
 
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
petr.hejhal@uhk.cz
 
Článek popisuje výsledky drobného záchranného výzkumu na staveništi rodinného domu ve Mžanech, kde byl zachycen pravěký objekt. Nález patrně souvisí s již známým polykulturním sídlištěm u kapličky.
Pravěk – východní Čechy – sídliště
 
/ The paper describes the results of a small-scale rescue excavation at a construction site of a family house in Mžany where a prehistoric feature was recorded. The find is probably related to the already known multi-period settlement at the chapel.
/ Prehistory – eastern Bohemia – settlement
 

NÁLEZ SEKERY  SE SRDČITÝM SCHŮDKEM NA POMEZÍ K.Ú. BRLOH A JANKOVICE (OKR. PARDUBICE)

/ A FIND OF AXE WITH CONVEX ON THE BORDER BETWEEN THE CADASTRAL AREAS OF BRLOH AND JANKOVICE (PARDUBICE DISTRICT)
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz

Mgr. Matěj Pešta 
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Masarykovo náměstí 26, 535 01 Přelouč
 
V roce 2011 nalezl při průzkumu s detektorem kovů pan P. Šimák bronzovou sekeru  se srdčitým schůdkem. Nález je možné zařadit zejména do střední, vzácněji do počátku mladší doby bronzové. Pro k.ú. Brloh (okr. Pardubice) se jedná o vůbec první doklady lidských aktivit z období pravěku.
Bronzová sekera  se srdčitým schůdkem – střední doba bronzová – východní Čechy – Přeloučsko – Brloh
 
/ In 2011, Mr. P. Šimák found a bronze axe with convex during a metal detector survey. The find can be placed into a broader time span of the Middle and Late Bronze Age. It is actually the very first piece of evidence for human activities in the cadastral area of Brloh (Pardubice District) during the prehistoric period.
/ Bronze axe with convex – Middle and Late Bronze Age – eastern Bohemia – Přelouč region – Brloh
 

DOKUMENTACE VÝKOPU PRO PLYNOVOD NA VELKÉM NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

/ THE DOCUMENTATION OF A TRENCH FOR A GAS PIPELINE IN VELKÉ SQUARE IN HRADEC KRÁLOVÉ
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz
 
Článek pojednává o výsledcích drobného výzkumu při opravě plynovodu na Velkém náměstí. Třebaže terénní situace byly zničeny mladšími zásahy, podařilo se identifikovat kontexty související s využitím této plochy jako komunikace na předhradí slovanského hradiště, případně již náležejí období vzniku města v první polovině 13. století.
Hradec Králové – Velké náměstí – raný středověk – hradiště
 
/ The paper deals with the results of a small-scale excavation associated with the reconstruction of a gas pipeline in Velké Square. Although the terrain situations had been destroyed by later interventions, it was still possible to identify contexts associated with the use of this area as a road in the bailey of a Slavic hillfort or possibly dating from the time when a town was founded there in the first half of the 13th century.
/ Hradec Králové – Velké Square – Early Midlle Ages – hiffrort
 

DROBNÉ NÁLEZY STŘEDOVĚKÉ KERAMIKY Z HRADCE KRÁLOVÉ V ROCE 2011

/ MINOR FINDS OF MEDIEVAL POTTERY FROM HRADEC KRÁLOVÉ IN 2011
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz
 
Článek se věnuje drobným keramickým nálezům získaným při sledování liniových výkopů na území města. Třebaže se jedná o artefakty z druhotných poloh, mohou přinést doplňující údaje o vývoji středověkého osídlení v této oblasti.
Město – Hradec Králové – keramika – středověk
 
/ The paper deals with minor pottery finds recovered during supervisions of linear excavations in the city's territory. Although these artefacts originate from secondary locations, they can still provide additional data about the development of medieval settlement in the area.
/ Town – Hradec Králové – pottery – Middle Ages
 

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2015

/ SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2015
Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
bek@muzeum.myto.cz
 
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz
 
Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy v okresech Ústí nad Orlicí v roce 2015 včetně dokumentace. Z období je zastoupen vrcholný středověk a novověk, popř. nedatované situace.
Regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – vrcholný středověk – novověk
 
/ The paper presents small-scale rescue excavations in the Ústí nad Orlicí District in 2015, including documentation. The represented periods include the High Middle Ages and the modern period, or possibly also undated situations.
/ Regional museum – rescue excavation – High Middle Ages – modern period
 

ZPRÁVA O ZÁCHRANNÉM ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU REALIZOVANÉM PŘI VÝSTAVBĚ KANALIZACE V OBCI KUNĚTICE, OKR. PARDUBICE

/ A REPORT ON THE RESCUE EXCAVATION CARRIED OUT DURING THE CONSTRUCTION OF A SEWAGE SYSTEM IN THE VILLAGE OF KUNĚTICE, PARDUBICE DISTRICT
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
mitridates@post.cz
 
Mgr. Pavla Mašková 
Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 11
460 01 Liberec 1
pavla.maskova@muzeumlb.cz
 
Bc. Martin Lanta
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
lanta@vcm.cz
 
PhDr. Vít Vokolek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
 
Mgr. Adéla Matoušková
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
matouskova@vcm
 
Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
kasparek@vcm.cz
 
Mgr. Jana Řehounková
Pardubice
rehounkova.jana88@gmail.com
autor bez příslušnosti k instituci
 
Bc. Petra Kočnarová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
 
Kunětice náleží k nejdůležitějším archeologickým lokalitám na Pardubicku. Cílem této zprávy je informovat o rozsáhlém záchranném archeologickém výzkumu, který na lokalitě proběhl v roce 2016 při budování kanalizace.
Kunětice – Pardubicko – záchranný archeologický výzkum – sídliště – pohřebiště – popelnicová pole – protohistorie – středověk – novověk
 
/ Kunětice is one of the most important archaeological sites in the Pardubice region. The purpose of this report is to provide information on an extensive archaeological excavation which took place there during the construction of a sewage system in 2016.
/ Kunětice –  Pardubice region –  rescue excavation –  settlement – cemetery – urnfields, protohistory – Middle Ages – Modern period
 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI V LETECH 2011 AŽ 2016

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES OF THE REGIONAL MUSEUM IN CHRUDIM IN THE YEARS 2011 TO 2016
PhDr. Jan Musil 
Regionální muzeum v Chrudimi 
Široká 86, 537 01 Chrudim
musiljanarche@gmail.com
 
V letech 2011 až 2016 provedlo Regionální muzeum v Chrudimi (dále jen RM CR) celkem 490 akcí. Z toho 66 akcí bylo archeologicky pozitivních. Většinou šlo o záchranné archeologické výzkumy a dohledy vynucené investorským zájmem výstavby. Druhou nejpočetnější skupinou jsou povrchové průzkumy na území okresu Chrudim prováděné v souvislosti s plněním dlouhodobého vědeckovýzkumného úkolu RM CR („Pravěká a raně středověká hradiště“, „Fortifikační systémy a panská sídla na území okresu Chrudim“ a „Pozdně středověká keramika na Chrudimsku“) a v souvislosti s vymezováním území s archeologickými nálezy. Předkládaný soupis archeologických akcí je abecedně řazen podle hlavního katastrálního území.
Východní Čechy – Chrudimsko – záchranné výzkumy – povrchové průzkumy
 
/ In 2011 to 2016, the Regional Museum in Chrudim (hereafter RM CR) conducted a total of 490 interventions. Of this number, 66 interventions proved to be archaeologically positive. These were mainly rescue excavations and supervisions initiated due to capital construction projects. The second most numerous group are surface surveys in the territory of the Chrudim District which were carried out in connection with the fulfillment of long-term scientific and research tasks of the RM CR ("Prehistoric and Early Medieval Hillforts," "Fortification Systems and Noble Residences in the Territory of the Chrudim District," and "Late medieval pottery in the Chrudim region" and in connection with the delimitation of territories with archaeological finds.
/ eastern Bohemia – Chrudim region – rescue excavation – surface surveys
 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH ZJIŠTĚNÍ MUZEA PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ NA TRUTNOVSKU V LETECH 2011–2016

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL FINDINGS OF THE MUSEUM OF THE PODKRKONOŠÍ REGION IN TRUTNOV IN THE TRUTNOV REGION IN THE YEARS 2011-2016
Mgr. Ondřej Tůma 
Muzeum podkrkonoší v Trutnově 
Školní ul. 150
541 01 Trutnov
tuma@muzeumtrutnov.cz
 
V letech 2011–2016 realizovalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově celkem 858 archeologických akcích spojených především se stavební činností v regionu Trutnovska. Z tohoto množství celkem 58 akcí přineslo pozitivní archeologická zjištění. Dalšími způsoby získávání informací o nálezech a lokalitách byly především povrchové prospekce, detektorové průzkumy a náhodné nálezy. Ty tvořily necelou polovinu pozitivních archeologických zjištění. Následující záznamy jsou řazeny abecedně a chronologicky podle let realizace.
Východní Čechy – Chrudimsko – záchranné výzkumy – povrchové průzkumy
 
/ In 2011-2016, the Museum of the Podkrkonoší region in Trutnov carried out a total of 858 archaeological interventions associated mostly with building activities in the Trutnov region. Out of this number, a total of 58 interventions resulted in positive archaeological findings. Information about finds and sites was also obtained through surface prospecting, metal detector surveys and chance finds. They constituted slightly less than a half of positive archaeological findings. The following records are arranged alphabetically and chronologically according to the year of implementation.
/ eastern Bohemia – Trutnov region – rescue excavations – surface prospecting
 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2015

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2015
Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
bek@muzeum.myto.cz
 
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz
 
V roce 2015 provedlo archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě řadu archeologických akcí, ať již v rámci povrchové prospekce, či v rámci záchranných archeologických výzkumů. V nálezovém spektru je zastoupen pravěk, raný i vrcholný středověk a novověk.
Regionální muzeum – povrchová prospekce – záchranný archeologický výzkum – východní Čechy
 
/ In 2015 the archaeological department of the Regional Museum in Vysoké Mýto conducted a number of archaeological interventions, both within the framework of surface prospecting and within rescue excavations. The spectrum of finds includes prehistory, the Early and High Middle Ages and the Modern period.
/ Regional  museum – surface prospecting – rescue excavation – eastern Bohemia
 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY AO MVČ V ROCE 2016

/ NEW ADDITIONS THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL DEPARTMENT OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN 2016
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz
 
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz
 
 
Příspěvek shrnuje základní údaje o nálezech nebo souborech nálezů archeologického původu, které byly zapsány do sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 2016. Celkem 107 evidenčních čísel zahrnuje škálu nálezů od paleolitu po raný novověk převážně z území okresu Hradec Králové.
Přírůstky – muzeum – archeologická sbírky – výzkumy – akvizice
 
/ The paper summarises basic data on finds and assemblages of archaeological origin which were registered in the collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2016. A total of 117 registration numbers include a wide range of finds, dating from the Paleolithic up to the early Modern period and originating predominantly from the territory of the Hradec Králové District.
/ Additions – museum – archaeological collection – excavations – acquisitions
 
 
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 12 (2016) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 12 (2016) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 46 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 46
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová Fotografie na titulní straně / Cover photo: stříbrná esovitá spona, Velenice, inv. č. 80804 (foto Miroslav Beneš, MVČ) 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: avc@muzeumhk.cz" style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0);">avc@muzeumhk.cz 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2017 / Closing this volume: 31. March 2017
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2018 / Closing next volume:  30. September  2018
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Knihy