acta-35-2-02-obsah-low acta-35-2-03-screen acta-35-2-04-screen acta-35-2-05-screen

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2

Kód zboží: ISBN: 978-80-87686-10-2 ISSN: 0231-9616 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 298 mm
Počet stran
83
Prodejní cena: 135 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH

Jan Juráček
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 1. část (17. stol. – 1849)
History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 1 (17th century – 1849)

Stanislav Čech & Mojmír Opletal
Zajímavé odkryvy s transgresí křídy na fylitech, v okolí Nového Města nad Metují
Significant outcrops with transgressive Cretaceous deposits upon fylite in the vicinity of Nové Město nad Metují

Rajlich Petr
Abiogenní uhlovodíky v uhelné geologii a mineralogii Českého masívu
Deep hydrocarbons in the coal geology and mineralogy of the Czech Massif

Ševčíková Hana
Štítovka jinošská – Pluteus ephebeus – a její výskyt v České republice
Pluteus ephebeus and its occurence in the Czech Republic

Věra Samková (ed.)
Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19. – 22. června 2014)
Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Horní Bradlo (19. – 22. June 2014)

Veronika Šilarová & Michal Gerža
Současné rozšíření synantropních druhů podél silnic na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
The present distribution of synanthropic plants along the roads in the Orlické hory/Eagle Mts Protected Landscape Area (PLA)

Alois Hamet & Zdeněk Vancl
Necílové druhy brouků (Coleoptera) ve feromonových kůrovcových lapačích na území Broumovských stěn a Stolových hor
Non-target beetles in the pheronom traps of the Broumovské stěny and Stolové hory Mountains

Bohatý Martin
Za Zdeňkem Doubkem
Remembering Zdeněk Doubek

Mocek Bohuslav
In memoriam RNDr. Karel Lohniský PhD.
 
 
Součástí tohoto čísla je CD s příspěvky z konference CZECH STONE CLUSTER konané 15. – 17. 4. 2015 v Rychnově nad Kněžnou
 
Vydání tohoto čísla bylo finančně podpořeno grantem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 15KPG03-0007 na podporu publikační činnosti a literatury.
Knihy