minulost kovana ze zeleza_obsah_002 minulost kovana ze zeleza_ukazka_003 MINULOST KOVANÁ_006

MINULOST KOVANÁ ZE ŽELEZA

Kód zboží: ISBN 978-80-87686-00-3 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
246 x 167 mm
Počet stran
381
Prodejní cena: 275 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Katalog je rozdělen na dvě části. První se zabývá historickým vývojem školy, nemálo ovlivňovaným významnými osobnostmi, jak správci a řediteli, tak i dílovedoucími, kteří pomáhali utvářet a zároveň rozvíjet umělecký názor a cítění studentů. Je zde zachycen chronologický vývoj od pseudostylů přes secesi a artdeco až po moderní plastiku socialistického realismu padesátých let 20. století. Textovou část s medailonky významných profesorů nebo soupisem výstav, kterých se škola účastnila, doplňují historické fotografie výrobků ze soukromých sbírek i archivu Muzea východních Čech v Hradci Králové a fotografie prací a realizací, nalézajících se dnes na celém území České republiky. Druhá, katalogová část, dokumentuje bohatý výběr předmětů, které návštěvníci mohli na výstavě vidět.

RECENZE

PhDr. Jiří Němeček 

Katalog vydaný pod názvem Minulost vykovaná ze železa je vydáván k probíhající výstavě Zámečnická škola – řemeslo je umění. Je bezesporu přínosem k poznání historie školy s tak bohatou tradicí. Autoři Jan Mohr a Markéta Pražáková zpracovali katalog netradičně, čímž se stal velmi čtivým a zaujme jistě každého zájemce, který se chce dozvědět více, než si jen prohlédnout vystavované exponáty. 

Řazení kapitol má svou logickou strukturu, jež umožňuje rychlou orientaci a rychlé nalezení patřičné pasáže. Kladem publikace je rozsáhlý historický přehled vývoje školy od jejího založení (1874) až do současnosti, kdy působí pod názvem Střední průmyslová škola stavební v Hradci Králové. Za přínos považuji kapitolu Medailonky profesorů a významných žáků. Zde bych měl drobnou připomínku. Chybí mi zde jména jako stavitel Václav Rejchl st., malíř Václav Špála či autor Saturnina Zdeněk Jirotka. Není to výtka autorům. Jsem si vědom náročnosti zpracování katalogu v tak krátkém čase a že výčet jmen nemůže být, absolutní. 

Jako jeden z kladů této práce považuji, že jsou zde uvedeny některé významné realizované umělecké zámečnické a klempířské práce, umístěné především v Hradci Králové, na nichž se podílela škola nebo byly navrženy některým z vyučujících. Může to být inspirace pro napsání samostatné monografie zaměřené na toto téma. V závěru je uvedena účast školy na domácích a světových výstavách. Takovýto ucelený přehled jsem dosud nezaznamenal v žádných z předešlých vydaných materiálech, zabývajících se historií školy. 

Oceňuji, že rozsáhlý seznam pramenů je uveden samostatně, stejně jako seznam literatury. Je přirozené, že zde není uvedena veškerá literatura. Autoři zaslouží pochvalu za prostudování a také využití archivních pramenů, kterých je velké množství, což je pochopitelné vzhledem k dlouhé existenci školy. Díky tomu mohl vzniknout katalog v nadstandardní kvalitě a rozsahu. Může se jistě stát základním studijním materiálem pro případné další badatele. 

Po formální stránce má publikace všechny potřebné náležitosti. Poznámkový aparát je používán dle normy a přispívá k objasnění a doplnění některých faktů. Je omezen na nejnutnější poznámky, takže neruší plynulost textu. 

Na závěr si dovolím osobní poznámku. Jako absolvent školy, později také učitel, zajímám se o historii této hradecké školy již od roku 1980. Protože jsem prostudoval velké množství pramenů, myslím, že jsem schopen ocenit časovou náročnost studia těchto archivních pramenů, jakou autoři museli podstoupit. Patří jim dík za další příspěvek k poznání regionálních dějin z oblasti školství. 
 
 
MARKÉTA PRAŽÁKOVÁ – JAN MOHR
MINULOST KOVANÁ ZE ŽELEZA
ODBORNÁ ŠKOLA PRO UMĚLECKÉ ZÁMEČNICTVÍ 
V HRADCI KRÁLOVÉ (1874–1954) / IRON FORGED PAST
THE VOCATIONAL SCHOOL OF ART METALWORK 
IN HRADEC KRÁLOVÉ (1874–1954)

Vydavatel / Publisher: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Překlad / Translation: Mgr. Monika Hradilová – překlady a tlumočení
Fotografie na obálce / Cover photos: Miroslav Beneš
Fotografie / Photos: Miroslav Beneš, Jaroslava Adamcová, Milada Dománková, Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek, Anton Vadovič
Sken / Scan: Miroslav Beneš, Státní okresní archív Hradec Králové
Návrh obálky / Cover design: Markéta Pražáková
Grafická úprava / Graphic design: Jiří Šinták
Sazba a zlom / Edit: Repropaint, s.r.o.
Tisk / Print: PBtisk a.s.
Náklad / Edition: 600 ks

První vydání / First edition

© 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ISBN 978-80-87686-00-3
Knihy