Obrázek stránky
Domovská stránka > O Muzeu > ORGANIZAČNÍ STRUKTURA > Přírodovědecké oddělení
MaléStředníVelkéExtra velké

Přírodovědecké oddělení

Na základě vlastní výzkumné činnosti, průzkumů, sběrů, darů i nákupů shromažďuje sbírky a příslušnou dokumentaci o stavu a vývoji přírody. Shromážděné sbírky odborně spravuje podle platných předpisů pro správu, evidenci a ochranu sbírek a zajišťuje jejich doplňování a trvalé uchovávání. Vývoj přírody, její stav a proměny dokumentuje i nesbírkovými formami, tj. zejména terénním pozorováním, mapováním, obrazovou i jinou dokumentací, shromažďováním nálezových zpráv a vytvářením nálezových archivů, rešeršemi a pod. Odbornou dokumentaci sbírek a shromážděné údaje zpracovává v rámci vnitřního informačního systému. Svou odbornou činnost provádí v základních přírodovědeckých oborech a vyhlášených specializacích – geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie), botanika (včetně mykologie) a zoologie (zejména entomologie, malakologie, obratlovci), ekologie a životní prostředí, a to v rámci regionálního i nadregionálního zaměření. Shromážděné sbírky využívá k vědeckým, badatelským, výstavním a prezentačním účelům. Výsledky svého odborného a vědeckého zpracování sbírek i dalších získaných poznatků publikuje nejrůznějšími formami, včetně zajišťování vzdělávací a osvětové činnosti. V rámci oddělení funguje specializovaná přírodovědecká knihovna, která shromažďuje knihovní a časopisecké fondy se zaměřením na problematiku oddělení. Kromě veřejných knihovnických a informačních služeb se spolupodílí se na plnění nabídkové povinnosti muzea a zajišťuje mezinárodní výměnu publikací. Součástí oddělení je i preparátorská dílna, která zajišťuje preparaci, konzervaci, desinfekci a desinsekci sbírek oddělení, včetně odborné kontroly depozitářů a stavu sbírek v nich uložených.
Vedoucím  přírodovědeckého oddělení
je RNDr. Věra Samková, Ph.D. – kurátorka sbírkového fondu, botanika, mykologie
RNDr. Bohuslav Mocek - kurátor sbírkového fondu, entomologie, malakologie
RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. – kurátor sbírkového fondu, paleontologie
Mgr. Bc. Jan Juráček – kurátor sbírkového fondu, geolog
Mgr. Martin Paclík, Ph.D. - kurátor sbírkového fondu, zoologie obratlovců
Bc. Tereza Tejklová - kurátorka sbírkového fondu, mykologie, dokumentátor
Miroslav Mikát - dokumentátor, správce přírodovědecké knihovny
Vlasta Čermáková – laborantka, preparátorka

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové