Obrázek stránky

Mgr. Pavel Horník

Mgr. Pavel Horník - terénní archeolog
kurátor, archeolog
E-mail: p.hornik@muzeumhk.cz
Tel.: 495 544 996, 734 836 764

Odborná specializace: doba římská a doba stěhování národů, terénní archeologická památková péče, část sbírkového fondu AO (doba laténské, doba římská a doba stěhování národů).

 

Výkonný redaktor odborného periodiky Archeologie východních Čech.

V letech 2005 – 2008 absolvoval bakalářský obor Prezentace historických věd na Filozofické fakultě University Hradec Králové a v letech 2008 – 2011 magisterský obor archeologie (tamtéž).
 
Od roku 2011 pracuje jako archeolog v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zaměřuje se především na záchrannou výzkumnou činnost mimo historická jádra měst. V rámci odborné činnosti se věnuje militariím doby římské a osídlení východních Čech v době římské a době stěhování národů.

KONFERENCE A KOLOKVIA:

VI. protohistorická konference: Univerzita Hradec Králové
Referát: Rozrušený soubor z pohřebiště a sídliště z Nebovid (okr. Kolín).
Spoluautoři: Mgr. Zdenek Beneš, Mgr. František Kašpárek
VII. protohistorická konference: Archeologický ústav AV ČR v Brně
Referát: Sídliště z časné doby římské v Plotištích nad Labem, okr. Hradec Králové.
Spoluautor: PhDr. Jan Jílek
VIII. protohistorická konference: Universita Palackého v Olomouci
Referát: Kostrový hrob bojovníka z Lovčic, okr. Hradec Králové.
Spoluautoři: PhDr. Jan Jílek, Bc. Jana Kopřivová
IX. protohistorická konference
Referát: Výzbroj a výstroj z doby římské ve východním Polabí.
Spoluautor: PhDr. Jan Jílek PhD.
X. protohistorická konference
Referát: Výsledky revizního výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů v Locheních, poloha „Na Šancích“
Referát: Nové naleziště z doby římské na v Michnovce (okr. Hradec Králové)
Kolokvium VAPEC, Národní technické muzeum
Referát: Doklady vápenictví v době římské ve východních Čechách.
Spoluautor: Mgr. František Kašpárek

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Monografie:
Horník, P. - Bláha, R. - Sehnoutková, P. - Mazáč, M. 2018: Zdechovice-středověké pohřebiště. Hradec Králové.
 
Články a studie:
Horník, P. – Pešta, M. 2018: Nález sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice, Archeologie východních Čech 12 (2016), 84-87.
Mangel, T. – Horník, P. 2018: Laténský hrob a další nálezy se Smiřic-Zderazi, okr. Hradec Králové. Příspěvek k poznání hrobové garnitury s rozdílnými nánožníky, Archeologie východních Čech 12 (2016), 40-55. 
Horník, P. – Novák, M. 2017: Nové sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 11 (2016), 112-128.
Horník, P. – Jílek, J. 2017: Noricko-panonské spony s křidélky na lučíku ve východních Čechách a na českomoravském pomezí. Archeologie východních Čech 11 (2016), 129-139.
Hejhal, P. – Horník, P. 2017: Polní opevnění z války o bavorské dědictví mezi Třemi Bubny a Jaroměří. Archeologie východních Čech 10 (2015), 207-230.
Horník, P. 2017: Náklo (okr. Olomouc). Přehledy výzkumů 58/1, 253-254.
Jílek, J. - Horník, P. 2017: Výzbroj a výstroj z doby římské ve východním Polabí. Hroby bojovníků a jejich interpretace. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 62, 61-100.
Jílek, J. – Kopřivová, J. – Horník, P. – Hylmarová, M. 2017: Kostrový hrob z pozdní doby římské v Lovčicích, okr. Hradec Králové. In: E. Droberjar - B. Komoróczy (eds), Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53, Brno 2017, 497-513.
Jílek, J. – Horník, P. 2016: Římsko-provinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čech a poznámky k nálezu z Prahy-Šárky. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burgert, P. – Jílek, J. (eds.): …tenkrát na východě… Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistoriaca XXXIII/1-2, 205-214.
Horník, P. – Novák, M. 2016: Sídliště ze starší doby halštatské v Lužanech (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 9 (2015), 95-139.
Horník, P. – Novák, M. 2016: Nezvykle bohatý hromadný nález z pozdní doby bronzové v Michnovce na královéhradecku. Archeologie východních Čech 8 (2014), 5-53.
Horník, P. 2016: Spony s očky na Královéhradecku. Archeologie východních Čech 9 (2015), 140-154.
Hornik, P. - Pacák, M. - Pleska, M. - Hylmarová, M. 2015: Kostrový hrob kultury nálevkovitých pohárů z Kopidlna (okr. Jičín). Archeologie východních Čech 6 (2013), 5-20.
Jílek, J. - Vokolek, V. - Beková, M. - Bek, T. - Urbanová, K. - Hornik, P. 2015: Sídliště z časné doby římské ve Slepoticích. Archeologie východních Čech 6 (2013), 21-334.
Horník, P. 2015: Kování štítů z doby římské ve východních Čechách. In: Popelka, M. - Šmidtová, R. - Beneš, Z. (eds.): Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce. Sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara. Praehistoriaca XXXII/2, 75-85.
Horník, P. 2015: Objekt z pozdní doby halštatské v Plotištích nad Labem (okr Hradec Králové). Archeologie východních Čech 7 (2014), 175-177.
Horník, P. 2015: Objekt kultury s lineární keramikou zjištěný při stavbě ČOV v Plotištích nad Labem. Archeologie východních Čech 6 (2013), 392-395.
Horník, P. 2015: Hrob z doby stěhování národů v Lochenicíc (okr. Hradec Králové). Revizní výzkum v poloze „Na Šancích“. In: Tyszler, L. – Droberjar, E. (red.): Archeologia barbarzyńców 2014. Barbari superiores et inferiores. Łódź – Wieluń, 509-515.
Bláha, R. – Hornik, P. 2014: Výzkum středověkých sídlištních objektů ve Zdechovicích (okr. Pardubice), Archeologie východních Čech 4 (2012), 138-144.
Brádle, V. – Hornik, P. 2014: Nález brakteátu Přemysla II. Otakara při archeologickém výzkumu ve Zdechovicích (okr. Pardubice). Numismatické listy 69, 3-6.
Hornik, P – Jílek, J. 2014: Sídliště z časné doby římské v Plotištích nad Labem, okr. Hradec Králové. In: Komoróczy, B. (ed.), Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011), Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 44, Brno 44, 181-219.
Hornik, P. - Novák, M. 2014: Nové únětické sídliště v Mokrovousech (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 5 (2013), 240-250.
Hornik, P. 2014: Sídliště z mladší/pozdní doby římské ve Smiřicích (okr. Hradec Králové), Archeologie východních Čech 3 (2012), 68-97.
Hornik, P. 2014: Výrazně profilovaná spona typu Okorág ze sbírek muzea v Hradci Králové. Příběh pokrouceného drátu. Archeologie východních Čech – Suppllemntum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 108-113.
Beneš, Z. – Hornik, P. – Kašpárek, F. 2011: Rozrušený soubor z pohřebiště a sídliště z Nebovid, okr. Kolín. Předběžná zpráva. In: E. Droberjar (ed): Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia archaeologica Suebica I. Olomouc, 103–116.
Hornik, P. – Jílek, J. 2010: Polokulovitá štítová puklice typu Jahn 8 ze sbírek městského muzea a galerie v Hlinsku. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (eds.): Archeólogia barbarov 2009. Archeologica Slovaca Monographiae. Commnications. Tomus X. Nitra 2010, 597–602.
Hornik, P. 2009: Výpovědní možnosti germánských bažinných nálezu, Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologie 8/2009, 35-39.
 
Zprávy
Horník, P. 2017: Archeologický výzkum únětického sídliště ve Stežírkách (okr. Hradec Králové). In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy ČAS – supplément 105, 20. Praha.
Bláha, R. – Horník, P. – Novák, M. 2017: Laténské sídliště ve Hvozdnici. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy ČAS – supplément 105, 21. Praha.
Bláha, R. – Horník, P. 2017: Raně středověké pohřebiště ve Hvozdnici u Hradce Králové – výzkum v roce 2016. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy ČAS – supplément 105, 21. Praha.
Horník, P. – Novák, M. – Pacák, M. 2017: Archeologický výzkum při stavbě vodovodu v Benátkách (okr. Hradec Králové). In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy ČAS – supplément 105, 20. Praha.
Horník, P. – Novák, M. 2017: Záchranný archeologický výzkum sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové). In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Zprávy ČAS – supplément 105, 21. Praha.
Bláha, R. – Horník, P. – Novák, M. 2017: Přírůstky archeologické sbírky AO MVČ za rok 2015. Archeologie východních Čech 11 (2016), 220-251.
Bláha, R. – Horník, P. – Mazáč, M. – Sehnoutková, P. 2016: Výzkum kostrového pohřebiště na nádvoří zámku ve Zdechovicích. Vlastivědné listy pardubického kraje, 26-27.
Horník, P. – Čechák, P. 2016: další etapa záchranného archeologického výzkumu sídliště únětické kultury ve Stěžírkách v roce 2015. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2015, Zprávy ČAS – supplément 101, 15. Praha
Novák, M. – Horník, P. 2016: Výzkum sídliště a rondelu kultury s vypíchanou keramikou v Předměřicích nad Labem. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2015, Zprávy ČAS – supplément 101, 15. Praha
Horník, P. 2016: Výzkum dvojfázového sídliště z doby římské v Plotíštích nad Labem. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2015, Zprávy ČAS – supplément 101, 23. Praha
Bláha, R. – Čechák, P. – Horník, P. – Novák, M. – Šrůtek, F. 2015: Pokračování archeologického výzkumu únětického sídliště ve Stěžírkách. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97, 29. Praha.
Bláha, R. – Hornik, P. 2015: Výzkum pozůstatku slovanského mohylníku na Slezském Předměstí v Hradci Králové. K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97, 40. Praha.
Hornik, P. – Bláha, R. 2015.: Výzkum žárového pohřebiště ze starší doby římské na Slezském Předměstí v Hradci Králové. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97, 35. Praha
Hornik, P. – Bláha, R. – Novák, M. 2014: Archeologické výzkumu AO MVČ v letech 2007-2012, Archeologie východních Čech 4 (2012), 165-183.
Hornik, P. – Pacák, M. 2015: Výzkum objektu z přelomu doby halštatské a laténské v Sendražicích. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97, 34. Praha.
Horník, P. 2014: Předstihový/revizní výzkum v Lochenicích v poloze Na Šancích, In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2013, Zprávy ČAS – supplément 93, 9. Praha.
Horník, P. 2014: Pokračování archeologického výzkumu při stavbě kolonie rodinných domků ve Stěžírkách (okr. Hradec Králové) v roce 2013. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2013, Zprávy ČAS – supplément 93, 21. Praha.
Bláha, R. – Horník, P. – Nácarová, J. – Novák, M. – Pacák, P. – Pleska, M. – Sybr, P. 2013: Archeologické výzkumy Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 2012. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2012, Zprávy ČAS – supplément 89, 17-21. Praha.
Bláha, R. – Hornik, P. 2012: Drobné archeologické výzkumy v Hradci Králové a okolí v roce 2011. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2011, Zprávy ČAS – supplément 85, 33. Praha.
Hornik, P. 2012: Strachotice (okr. Znojmo), Přehled výzkumu 53-1, 187.
Novák, M. – Hornik, P. 2011: Záchranný archeologický výzkum při stavbě fotovoltaické elektrárny ve Smiřicích – Zderazi v roce 2010. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2010, Zprávy ČAS – supplément 81, 10-11. Praha.
Novák, M. – Hornik, P. 2011: Záchranný archeologický výzkum při stavbě fotovoltaické elektrárny v Lužanech 2010. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2010, Zprávy ČAS – supplément 81, 10. Praha.
Novák, M. – Hornik, P. 2011: Záchranný archeologický výzkum při stavbě výstavbě polní cesty v Plotištích nad Labem na přelomu roku 2010 a 2011. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2010, Zprávy ČAS – supplément 81, 10. Praha.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové