Obrázek stránky

Archeologie

ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V SENDRAŽICÍCH

ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V SENDRAŽICÍCH

V první polovině roku 2019 provedli pracovníci archeologického oddělní rozsáhlý a náročný záchranný výzkum u dvou rodinných domů v obci Sendražice. Ve výbavě nevykradeného ženského hrobu se nacházely dvě zlaté spony vykládané polodrahokamy a rovněž dvě bohatě zdobené lučíkovité spony.
NOVÝ NÁLEZ TAUZOVANÉ SEKERY

NOVÝ NÁLEZ TAUZOVANÉ SEKERY

Archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové informují o neobvyklém nálezu sekery z raného středověku. Zcela předběžně je nález datován do 9. století našeho letopočtu, tedy do období Velké Moravy. Podobný nález z území naší republiky zatím není znám.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA ZANIKLÉM RYBNÍCE

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA ZANIKLÉM RYBNÍCE

Nejunikátnějším zjištěním probíhajícího archeologického výzkumu zaniklého rybníku v Písku u Chlumce nad Cidlinou je samotná dřevěná konstrukce výpustě. Takový typ památky nemá co do rozsahu a stavu dochování ve východočeské archeologii obdoby.
NÁLEZ ZLOMKU RANĚ STŘEDOVĚKÉ DLAŽDICE Z HRADCE KRÁLOVÉ

NÁLEZ ZLOMKU RANĚ STŘEDOVĚKÉ DLAŽDICE Z HRADCE KRÁLOVÉ

V letech 2017–2018 probíhal archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na Velkém náměstí. Nalezený fragment můžeme dle jeho vzhledu zařadit mezi dlaždice tak zvaného vyšehradského typu.
NÁLEZ DOKLADŮ DÍLNY NA VÝROBU KORÁLKŮ

NÁLEZ DOKLADŮ DÍLNY NA VÝROBU KORÁLKŮ

Při archeologickém výzkumu rekonstruovaného schodiště Bono publico byl získán soubor přibližně 50 zlomků kostěných destiček s otvory. Nález je dosud nejpočetnější svého druhu v Hradci Králové.
ČTVRT TISÍCILETÍ ARCHEOLOGIE - FOTOGRAFIE

ČTVRT TISÍCILETÍ ARCHEOLOGIE - FOTOGRAFIE

Fotografie z akce Oslavte s námi čtvrt tisíciletí královéhradecké archeologie v budově odborného pracoviště muzea, která byla v sobotu 20. října 2018 pro návštěvníky otevřena až do 18.00 hodin.
ČTVRT TISÍCILETÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ ARCHEOLOGIE

ČTVRT TISÍCILETÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ ARCHEOLOGIE

20. října 2018 od 13.00 do 18.00 hodin
Oslavte s námi výročí 250 let od prvního archeologického nálezu v Hradci Králové. Můžete se těšit na nejnovější nálezy, tematické přednášky, simulovaný archeologický výzkum pro děti, výrobu kamenných nástrojů a výzdobu pravěké jeskyně.
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ PRÁCE U OBCE HVOZDNICE

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ PRÁCE U OBCE HVOZDNICE

V letošním roce probíhá poslední výzkumná sezóna, při níž bylo zatím nalezeno 24 žárových hrobů z doby bronzové (1400–1200 př. n. l.). Tvar a výzdoba nádob se hlásí k takzvané mohylové kultuře a následující kultuře lužických popelnicových polí.
KAM ZMIZEL KAVALÍR?

KAM ZMIZEL KAVALÍR?

V březnu a dubnu letošního roku odkryli archeologové z Muzea východních Čech v Hradci Králové část bývalého kavalíru, který byl součástí barokní bastionové pevnosti z konce 18. století. K objevu došlo při archeologickém průzkumu před stavbou nového parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren.
OBJEV ZÁKLADŮ HRADECKÉ VOJENSKÉ PEVNOSTI

OBJEV ZÁKLADŮ HRADECKÉ VOJENSKÉ PEVNOSTI

Obsáhlá reportáž ČT Severovýchod k mimořádnému objevu pozůstatků bastionové pevnosti v Hradci Králové. Archeologický nález přesahuje svým významem rámec města a je ojedinělý i v národním měřítku.
UNIKÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH

UNIKÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH

Největší dosud provedený odkryv pozůstatků královéhradecké pevnosti z konce 18. století na posledním významnějším nezastavěném území v historickém jádře Hradce Králové.
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V HRADCI KRÁLOVÉ

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V HRADCI KRÁLOVÉ

Archeologický výzkum při opravě kanalizace v areálu městské památkové rezervace v Hradci Králové přinesl zcela nové údaje o vývoji a členění pravěkého a raně středověkého hradiště a nové informace k podobě zástavby z 13. až 14. století na Velkém náměstí a přilehlých ulicích.
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z POHLEDU RESTAURÁTORKY

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z POHLEDU RESTAURÁTORKY

21. září 2017 od 10.00 hodin
Muzejní restaurátorka Bc. Andrea Černá představí způsoby zpracování a ošetření nových archeologických nálezů z lokalit v okolí Hradce Králové.
V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH BYL ODKRYT DOCHOVANÝ PEVNOSTNÍ BASTION

V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH BYL ODKRYT DOCHOVANÝ PEVNOSTNÍ BASTION

V rámci přípravy projektu rekonstrukce areálu Gayerových kasáren probíhá předstihová archeologická sondáž, při níž bylo odhaleno překvapivě dobře dochované zdivo hlavního příkopu královéhradecké pevnosti při boku bastionu VIII.
VÝZKUM LUŽICKÉHO SÍDLIŠTĚ V SENDRAŽICÍCH

VÝZKUM LUŽICKÉHO SÍDLIŠTĚ V SENDRAŽICÍCH

V průběhu jara proběhl v souvislosti s výstavbou polní cesty a polderu ve střední části intravilánu obce Sendražice záchranný archeologický výzkum. V jeho průběhu pracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové odkryli část sídliště z mladší doby bronzové.
U TROTINY NALEZENO SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ

U TROTINY NALEZENO SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ

Archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové provádějí v těchto dnech první etapu záchranného archeologického výzkumu na rekonstruované hlavní silnici I/33 u osady Trotina. Podařilo se prozkoumat skupinu zásobních a těžebních jam z doby nejstarších zemědělců na našem území.
VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU

VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU

Chlumec nad Cidlinou i jeho okolí náleží k místům, kterým je z archeologického hlediska již delší dobu věnována zvýšená pozornost. Nejvíce poznatků se podařilo v poslední době získat zejména k počátkům a vývoji samotného města Chlumce.
VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN

VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN

Pracovníci archeologického oddělení muzea v těchto dnech zahájili plánovaný záchranný výzkum v trase rekonstruované kanalizace na Velkém náměstí v Hradci Králové. V první fázi je sledován úsek vedoucí před domy západní fronty náměstí, tedy u bývalé radnice.
RESTAUROVÁNÍ FRAGMENTU PRUSKÉ UNIFORMY

RESTAUROVÁNÍ FRAGMENTU PRUSKÉ UNIFORMY

26. ledna 2017 od 10.00 hodin, SVKHK
Restaurátorka Marcela Raková ve své přednášce krok po kroku provede členy a příznivce Klubu seniorů procesem restaurování fragmentu uniformy pruského poručíka, účastníka bitvy u Hradce Králové roku 1866.
CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK LUŽICKÉ KULTURY

CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK LUŽICKÉ KULTURY

Hvozdnické nálezy prokazují, že lužická kultura, zde má mnohem hlubší kořeny a zdejší území tak patří k její kolébce. Přes padesát žárových hrobů patří k nejlépe dochovaným ve východních Čechách.
KONZERVACE FRAGMENTU PRUSKÉ UNIFORMY

KONZERVACE FRAGMENTU PRUSKÉ UNIFORMY

Součástí nové výstavy OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY je také zajímavý fragment uniformy poručíka pruského gardového pluku Alexander z jemného vlněného sukna. Vystavení předcházela náročná konzervační práce.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU

Záchranný archeologický výzkum v souvislosti se stavbou nového mostu přes Cidlinu. Nalezeny byly například četné zlomky kuchyňských nádob a kameninových džbánů z 16. – 18. století a kamenná sekera z doby kamenné. K pozoruhodným předmětům patří i čepel dýky.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V TRASE DÁLNICE D11

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V TRASE DÁLNICE D11

V květnu bylo dokončeno zpracování zatím poslední etapy rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu v trase dálnice D11. Identifikováno bylo nejméně 26 domů a mohylové pohřebiště. Nalezeny kostrové hroby, pozůstatky domácích zvířat a několik tisíc nálezů, zejména zlomků keramiky.
DEPOT STŘÍBRNÝCH DENÁRŮ

DEPOT STŘÍBRNÝCH DENÁRŮ

Na sklonku roku 2015 byl na Královéhradecku nalezen významný mincovní depot 103 mincí z období římské republiky a raného císařství. Nález představuje historický pramen zcela mimořádné hodnoty.
ČESKÉ OBJEVY V ABÚSÍRU

ČESKÉ OBJEVY V ABÚSÍRU

13. ledna 2016 od 18.00 hodin. Pohled do hrobky členů panovnické rodiny a vysokého úředníka starého Egypta z období 3 000 let př. n. l. a další překvapivé objevy českých egyptologů v Abúsíru přiblíží přednáška přímého účastníka expedic Mgr. Daniela Šichana. Vstup zdarma.
HVOZDNICE - NALEZIŠTĚ MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU

HVOZDNICE - NALEZIŠTĚ MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU

Překvapením záchranného archeologického výzkumu byla neobvyklá hustota a dochovanost nálezů. Kromě bohaté škály keramických nádob byly nalezeny i zbytky bronzových milodarů, často silně poškozených žárem pohřební hranice.
PŘEDNÁŠKA RESTAUROVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

PŘEDNÁŠKA RESTAUROVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

24. září 2015 od 10.00 hodin v SVKHK
S konzervací předmětů z významného archeologického nálezu hrobu šamana lužické kultury v lokalitě Michnovka Vás seznámí restaurátorka Muzea východních Čech Marcela Raková.
NÁLEZ HUTNÍ PECE Z DOBY ŘÍMSKÉ

NÁLEZ HUTNÍ PECE Z DOBY ŘÍMSKÉ

Počátkem srpna 2015 byl v Plotištích nad Labem zahájen další z řady archeologických průzkumů, který odkryl téměř 100 archeologických situací a pozoruhodný nález konstrukce z mazanice, která připomíná část šachtové hutnické pece.
 UKONČENA TERÉNNÍ ČÁST ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU D11

UKONČENA TERÉNNÍ ČÁST ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU D11

V průběhu záchranného výzkumu vyvolaného stavbou pokračování dálnice D11, zahájeného v červenci 2014, bylo na 18 hektarech zdokumentováno celkem 3138 archeologických objektů. Nejstarší zjištěné doklady osídlení patřily lidem únětické kultury starší doby bronzové.
PŘEDNÁŠKA NÁSTROJE NEADERTÁLSKÝCH LOVCŮ

PŘEDNÁŠKA NÁSTROJE NEADERTÁLSKÝCH LOVCŮ

středa 13. května 2015 od 17 hodin
Stejnojmennou výstavu aktuálně prezentující mimořádně významný objev kamenných nástrojů neandertálských lovců a sběračů doplní přednáška archeologa Mgr. Petra Čecháka.
NÁSTROJE NEANDERTÁLSKÝCH LOVCŮ

NÁSTROJE NEANDERTÁLSKÝCH LOVCŮ

Nová výstavka - mimořádně důležitý objev kamenných nástrojů pocházejících z období středního paleolitu (cca 250 – 40 tisíc let) z lokality Vestřev u Hostinného v Podkrkonoší.
STOPY MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM

STOPY MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM

středa 8. dubna 2015 v 17 hodin
Jedinečný objev rondelu z období kolem roku 4 700 př. n. l. kultury s vypíchanou keramikou v poutavé přednášce doc. PhDr. Jaromíra Kovárníka CSc. Vstup zdarma.
SLOVANSKÉ A GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ

SLOVANSKÉ A GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ

Od října 2014 až do poloviny ledna 2015 proběhl archeologický výzkum na staveništi hal ve východní části hradecké čtvrti Slezské předměstí. Velmi cenným nálezem jsou dvě keramické urny vysoké umělecké hodnoty, zdobené tzv. ozubeným kolečkem.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V TRASE D11

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V TRASE D11

Archeologický výzkum na katastrech Plačice a Stěžery je v současné době zhruba ve své polovině. Nejstarší nalezené objekty a situace je možné přiřadit únětické kultuře starší doby bronzové (okolo roku 1900 př. n. l.).
Začátek archeologického výzkumu v trase D11

Začátek archeologického výzkumu v trase D11

V pondělí 21. července 2014 zahájilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové další etapu záchranného archeologického výzkumu v trase dálnice D11. Na polích mezi Plačicemi a Stěžery čeká na prozkoumání téměř 20 hektarů.
STŘÍBRNÝ POKLAD

STŘÍBRNÝ POKLAD

V dubnu 2014 učinil šťastný nálezce objev, který zůstane natrvalo zapsán do dějin východočeské archeologie a numismatiky... Nyní se unikátním pokladem uloženým do země na sklonku vlády krále Vladislava II. můžete potěšit i vy.
PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 1924 – 2014

PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 1924 – 2014

V roce 2014 si připomínáme 90. výročí povýšení obce Pražské Předměstí na město. Minulost této dnešní hradecké městské čtvrti připomenou v nové výstavě archeologické nálezy, archivní dokumenty i historické fotografie.
I. kolokvium o středověké keramice v Plzni

I. kolokvium o středověké keramice v Plzni

Ve dnech 18. – 19. března 2014 proběhla na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni konference věnovaná středověké keramice. Své zastoupení zde mělo i Muzeum východních Čech v Hradci Králové...
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM POD BÍLOU VĚŽÍ

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM POD BÍLOU VĚŽÍ

Při archeologických pracích se podařilo kromě jiného odkrýt jeden z pilířů cihlové gotické kaple, která vznikla asi ve 14. století. Zajímavým nálezem je také zlomek pravděpodobně kachle se stylizovaným lidským obličejem.
Záhadé kameny u Lochenic

Záhadé kameny u Lochenic

Rozsáhlá kumulace kamenů nejasného původního určení v reportáži České televize. K co nejpodrobnější dokumentaci tohoto objektu byl použit 3D scanner...
Výzkum polykulturního pohřebiště v Lochenicích

Výzkum polykulturního pohřebiště v Lochenicích

V průběhu října zahájili pracovníci Muzea východních Čech záchranný výzkum známého polykulturního pohřebiště v Lochenicích. Mezi nejzajímavější objekty patří rozsáhlá kumulace kamenů, mezi nimiž spočívají přepálené zvířecí kosti a kousky mazanice.
Výzkum únětického sídliště ve Stěžírkách „U lesa“

Výzkum únětického sídliště ve Stěžírkách „U lesa“

Z výplní jam, nalezených při výzkumu rozsáhlého sídliště únětické kultury (starší doba bronzová), pochází značné množství keramického materiálu, včetně kompletní velké zásobní keramické nádoby a hliněného závaží tkalcovského stavu.
Pokračování výzkumu ve Zdechovicích

Pokračování výzkumu ve Zdechovicích

Změna projektu revitalizace zámeckého areálu ve Zdechovicích si vyžádala znovu otevření před nedávnem ukončeného archeologického výzkumu. Zrekapitulovat průběh záchranných prací je možné i v reportáži Východočeské televize V1...
Nové archeologické nálezy na náměstí 28. října

Nové archeologické nálezy na náměstí 28. října

V roce 2013 pokračují archeologové Muzea východních Čech ve výzkumu při rekonstrukci náměstí 28. října. Již v dubnu byl v průkopu pro plynovod odkryt kostrový hrob muže, který byl na poslední cestu vybaven keramickou nádobou a železným nožem...
Záchranný archeologický výzkum ve Zdechovicích

Záchranný archeologický výzkum ve Zdechovicích

V první čtvrtině června 2013 ukončili pracovníci archeologického pracoviště MVČ HK archeologický výzkum rozsáhlého areálu bývalého zámku ve Zdechovicích.
Den otevřených sond

Den otevřených sond

Den otevřených sond na záchranném archeologickém výzkumu ve Zdechovicích. Zhruba padesáti účastníkům byly 5. dubna 2013 představeny archeologické metody a především výsledky rozsáhlého výzkumu.
Výzkum archeologického naleziště v Lochenicích

Výzkum archeologického naleziště v Lochenicích

V závěru března letošního roku ukončilo archeologické oddělení devět měsíců trvající záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou kanalizace v obci Lochenice. Nejstarší sídelní horizont, kterému také patřilo nevětší množství objektů a nálezů je možné datovat do období neolitu (5500 – 4200 př.n.l.).
PŘEDMĚTY Z DALEKÝCH KONČIN

PŘEDMĚTY Z DALEKÝCH KONČIN

To, že východní Čechy nebyly ani v pravěku izolovaným ostrůvkem v moři, zdokumentuje klenotnice výstavy Pravěk je kůůl! Dokládají to nálezy jantaru, bronzových šperků italského původu, výrobků z Porýní, ...
OBJEVY KRUHOVÝCH PŘÍKOPŮ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ

OBJEVY KRUHOVÝCH PŘÍKOPŮ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ

Středa 6. března 2013 v 17.00 hodin.
Rozsáhlé pravěké kruhové příkopy se vchody orientovanými do čtyř světových stran ve východních Čechách a nejnovější nálezy archeologického leteckého průzkumu v přednášce Doc. PhDr. Jaromír Kovárníka, CSc.
Schůzka východočeské pobočky ČAS

Schůzka východočeské pobočky ČAS

Dne 2. února 2013 proběhla pod patronací MVČ na jeho archeologickém oddělení další ze schůzek východočeské pobočky České archeologické společnosti (ČAS). Jako tradičně byla její náplní především prezentace loňských výsledků.
KERAMICKÉ UNIKÁTY

KERAMICKÉ UNIKÁTY

Evropské keramické unikáty z dílen pravěkých hrnčířů: slavný kotlík zdobený plastikami beránků, figurka prasete či jediná známá mužská plastika z období neolitu.
Archeologický výzkum při stavbě dálnice D11

Archeologický výzkum při stavbě dálnice D11

V rozmezí června a listopadu 2012 provedlo archeologické oddělení předstihový archeologický výzkum při dostavbě dálnice D11 a přeložky komunikace spojující Plačice a Vlčkovice. Výzkum zachytil pozůstatky polykulturního pravěkého sídliště a středověké vesnice ze 13. století.
NOVÁ STUDOVNA ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

NOVÁ STUDOVNA ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

Archeologické oddělení zpřístupnilo novou studovnu určenou pro studenty, odbornou i laickou veřejnost.
KŘEHKÁ KRÁSA PRAVĚKÉHO SKLA

KŘEHKÁ KRÁSA PRAVĚKÉHO SKLA

V pokladnici výstavy Pravěk je kůůl! je tentokrát představen soubor skleněných archeologických nálezů. Vrcholem instalace je slavný náhrdelník z Lípy z pozdní doby halštatské.
NÁLEZ NEZVYKLE BOHATÉHO HROBU Z DOBY BRONZOVÉ

NÁLEZ NEZVYKLE BOHATÉHO HROBU Z DOBY BRONZOVÉ

Archeologický nález nezvykle bohatého hrobu z doby brozové v reportáži České televize. Tomografické snímkování odhalilo unikátní bronzovou záponu.
Nový časopis Archeologie východních Čech

Nový časopis Archeologie východních Čech

Muzeum východních Čech vydalo první dvě čísla recenzovaného časopisu Archeologie východních Čech, a to v novém formátu a grafické kvalitě.
VÝZKUM PRAVĚKÉHO SÍDLIŠTĚ V LOCHENICÍCH

VÝZKUM PRAVĚKÉHO SÍDLIŠTĚ V LOCHENICÍCH

Od druhé poloviny července provádí archeologické oddělní Muzea východních Čech záchranný archeologický výzkum při stavbě kanalizace v Lochenicích.
DIGITALIZACE ARCHEOLOGICKÝCH DOKUMENTŮ

DIGITALIZACE ARCHEOLOGICKÝCH DOKUMENTŮ

V rámci projektu "Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám", který je realizován za podpory euroregionu Glacensis, připravuje archeologické oddělení zveřejnění některých archivních dokumentů.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM U ADALBERTINA

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM U ADALBERTINA

Přibližně před měsícem byla zahájena rekonstrukce dolní terasní zdi na třídě Československé armády u Adalbetina v Hradci Králové, jejíž část se sesunula v loňském roce. Zemní a stavební práce provází od počátku i archeologický výzkum.
ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE SMIŘICÍCH

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE SMIŘICÍCH

V měsíci červnu provedli pracovníci archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové záchranný archeologický výzkumu při stavbě jízdárny ve Smiřicích. Z výplně objektů pochází především germánská keramika, která sídliště datuje do mladší doby římské (180 – 380 n. l.).
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM PRAVĚKÉHO NALEZIŠTĚ V KOPIDLNĚ

ZÁCHRANNÝ VÝZKUM PRAVĚKÉHO NALEZIŠTĚ V KOPIDLNĚ

Od konce března provádí archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové záchranný archeologický výzkum. K překvapivým nálezům patří kostrový pohřeb skrčence, který je na základě výbavy hrobu datován do eneolitu, ke kultuře nálevkovitých pohárů.
Stříbrný mincovní poklad

Stříbrný mincovní poklad

Do sbírek Muzea východních Čech byl předán stříbrný mincovní poklad čítající 431 kusů pražských grošů z doby vlády krále Václava IV.
Základy středověkého domu v Třebechovicích

Základy středověkého domu v Třebechovicích

Záchranný archeologický výzkum na staveništi Třebechovického muzea Betlémů na Masarykově náměstí v Třebechovicích pod Orebem.
Germáni v Plotištích nad Labem

Germáni v Plotištích nad Labem

V úterý 29. listopadu 2011 proběhla v prostorách archeologického oddělení MVČ akce nazvaná „Druhý východočeský seminář zaměřený na studium materiálu“.
Zpravodaj muzea v Hradci Králové digitálně

Zpravodaj muzea v Hradci Králové digitálně

S ohledem na nedostupnost starších čísel Zpravodaje muzea v Hradci Králové (dříve Zpravodaje krajského muzea východních Čech v Hradci Králové) byly na internetových stránkách muzea zveřejněny plné verze ročníků 1974 až 1989 ve formátu pdf.

Archeologický den na Chotěborkách

Pracovníci archeologického oddělení se v pondělí 22. srpna zapojili do zábavně-vzdělávacího programu pro skupinu dětí z tábora na Chotěborkách na Královédvorsku.
Archeologický výzkum v Třebechovicích

Archeologický výzkum v Třebechovicích

Ve dnech 8. až 18. srpna provedlo archeologické pracoviště Muzea východních Čech zjišťovací sondáž v místech budoucí novostavby Třebechovického muzea betlémů.
Konzervátorské služby

Konzervátorské služby

Konzervátorské pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové patří k nejlépe personálně a technicky vybaveným pracovištím tohoto typu...
Unikátní nález z Bydžovska

Unikátní nález z Bydžovska

Ve čtvrtek 11. srpna byl hradeckým archeologům předán cenný soubor výzbroje a výstroje z doby laténské.
Technická novinka ve službách archeologie

Technická novinka ve službách archeologie

Součástí každého plošně rozsáhlejšího archeologického výzkumu je dnes již běžně fotografická dokumentace z ptačí perspektivy. Obvykle se využívá letadla pro větší odstup a vysokozdvižné plošiny pro menší celky.

Archeologický výzkum na náměstí 28. října v Hradci Králové

Od přelomu června a července letošního roku provádí MVČ zjišťovací záchranný výzkum na náměstí 28. října na Pražském Předměstí v Hradci Králové. Výzkum je nedílnou součástí přípravy rekonstrukce tohoto veřejného prostranství, kterou připravuje Město Hradec Králové.
Darované archeologické nálezy

Darované archeologické nálezy

V posledních měsících obohatilo sbírky Muzea východních Čech nebývalé množství darovaných archeologických nálezů nalezených s pomocí detektoru kovů.

Setkání členů východočeské pobočky České společnosti archeologické

V sobotu 2. dubna 2011 v 9:30 se v prostorách archeologického oddělení v areálu Gayerových kasáren uskutečnilo 15. setkání členů východočeské pobočky České společnosti archeologické.
Dokončený archeologický výzkum

Dokončený archeologický výzkum

Archeologické oddělení muzea východních Čech dokončilo v březnu po zimní přestávce výzkum na stavbě polní cesty v Plotištích nad Labem.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové