Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
MaléStředníVelkéExtra velké

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

I. Obecná ustanovení
 1. Návštěvními prostorami Muzea východních Čech v Hradci Králové (dál jen MVČ) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.
 2. Otvírací doba těchto prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou zveřejněnou při vstupu do muzea  a na webových stránkách. Otvírací doba může být za určitých podmínek změněna dle potřeb muzea. O této změně jsou návštěvníci vždy předem informováni při vstupu do muzea, na recepci muzea a webových stránkách.
 3. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením návštěvních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
 4. Pro vstup invalidních vozíků a kočárků je vyhrazen vstup ze dvora, kde je umístěna i plošina. Pro zajištění vstupu je nutné informovat pracovníka recepce muzea.
 5. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky muzea nebo místním rozhlasem 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit prostory muzea do konce návštěvní doby.
 6. Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně. Je prezentována na recepci muzea a na webové stránce MVČ (www.muzeumhk.cz) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.
 7. Návštěvníci jsou povinni uschovat si vstupenku po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 8. Děti ve věku do 15 let mají do muzea povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

 

II. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost. Dotýkat se smějí jen mobiliáře a exponátů, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto označeny.
 2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek. Klíče jsou dostupné na recepci muzea a za zapůjčení se vybírá vratný poplatek ve výši 50 Kč. Při ztrátě klíče se poplatek za zapůjčení nevrací. Do šatny nelze odkládat rozměrné předměty jako např. kola, lyže, surfová prkna apod. Za věci odložené mimo uzamykatelné schránky MVČ nenese žádnou zodpovědnost.
 3. Fotografování vystavených exponátů je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku a stativu. MVČ si vyhrazuje právo zákazu pořizování fotografií ve stanovených výstavách. Zákaz fotografování u těchto výstav je umístěn na viditelném místě před vstupem do výstavy.
 4. Do muzea je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty vyjma vodících a asistenčních psů doprovázejících zdravotně postižené osoby.
 5. V návštěvních prostorách mimo místa k tomu přímo vyhrazená je zakázáno jíst a pít.  

 

III. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

 1. Uvnitř prostor celého muzea je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 2. V případě úrazu návštěvníka se úraz nahlásí na recepci muzea nebo pracovníku konajícímu službu, který zajistí první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníku.
 3. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena na recepci muzea. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, jeho zástupce nebo přímo na vedení MVČ.
 4. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jiným nepřiměřeným chováním škodu MVČ, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (§ 13 zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady škody bude určen podle příslušných předpisů MVČ a zákonů ČR.
 5. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do prostor muzea zakázán.

 

IV. Organizované prohlídky a doprovodné programy

 1. Organizovaná prohlídka a doprovodné programy pro školní a dětské kolektivy se koná za vedení pracovníka MVČ ve skupinách o minimálním počtu 3 osob, včetně neplatících dětí do věku 6 let, a o maximálním počtu 30 osob. Organizované prohlídky a doprovodné programy je nutné  předem objednat.
 2. Za organizované skupiny dětí a mládeže zodpovídá jejich pedagogický dozor jak v průběhu doprovodného programu, tak i v případě, že se žáci po muzejních prostorách pohybují samostatně.

 

V. Návštěvní řád Kavárny muzeum

 1. Vstup do Kavárny muzeum je zdarma. Návštěvníci pouze informují po vyzvání obsluhu recepce o své návštěvě.
 2. Otvírací doba Kavárny muzeum je shodná s otvírací dobou muzea, pokud není stanoveno jinak.
 3. V Kavárně muzeum platí zákaz konzumace alkoholu osobám mladším 18 let.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. MVČ nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu MVČ.
 2. Výjimku z návštěvního řádu může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze ředitelka MVČ.
 3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitelky MVČ.
 

V Hradci Králové 27. ledna 2016.

 

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové