VÝZKUM LUŽICKÉHO SÍDLIŠTĚ V SENDRAŽICÍCH

VÝZKUM LUŽICKÉHO SÍDLIŠTĚ V SENDRAŽICÍCH
Mgr. Pavel Horník – PhDr. Miroslav Novák, MVČ
kliknutím zvětšíte
Keramická nádoba z objektu 3.
V průběhu jara proběhl v souvislosti s výstavbou polní cesty a polderu ve střední části intravilánu obce Sendražice záchranný archeologický výzkum. V jeho průběhu pracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové odkryli část sídliště z mladší doby bronzové (13. – 10 stol. př.n.l.), obývané nositeli lužické kultury. Sídliště pravděpodobně zaniklo požárem. Jeho následky byly odklizeny do zásobních jam, ve kterých bylo nalezeno značné množství torz keramických nádob, silné vrstvy popela a přepálené hliněné omazávky stěn domů – tzv. mazanice. Na řadě kusů mazanice jsou dobře zřetelné otisky po stavebních či konstrukčních prvcích nadzemních staveb. Mezi prozkoumanými objekty dominovaly především zásobní jámy. Ty často tvořily menší skupiny rozložené po zkoumané ploše. V jednotlivých skupinách se nacházela vždy minimálně jedna rozsáhlejší hluboká zásobní jáma s bočním sklípkem doprovázená mělkou kruhovou jámou většího rozsahu, snad pozůstatkem nadzemní sýpky. Mezi dalšími zkoumanými objekty jsou doloženy kůlové jámy a hliník.
Profil zásobní jámy, na dně objektu torzo keramické nádoby.
Lužická kultura je ve východních Čechách z archeologický pramenů známá především z žárových pohřebišť, případně prostřednictvím depotů či nálezů ojedinělých předmětů, nejčastěji bronzových seker. O podobě sídlišť a sídlištních strukturách v krajině toho prozatím víme velmi málo. Proto odkryv 15 sídlištních situací v Sendražicích představuje důležitý pramen pro poznání osad lužické kultury.
Detail keramické nádoby z objektu 3.
Profil zásobní jámy a blok mazanice.
Profil zásobní jámy, na dně jámy vrstva uhlíků.
Půdorys zásobní jámy se „sklípkem“.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové