Útvar ředitele

Ředitel muzea

je statutárním orgánem muzea, kterého jmenuje a odvolává Rada Královéhradeckého kraje. Řídí činnost organizace, zabezpečuje v plném rozsahu veškeré záležitosti, týkající se činnosti organizace, zejména v oblasti provozní, ekonomické a personální. Rozhoduje o zaměření muzea, stanovuje koncepce rozvoje, schvaluje dlouhodobé i krátkodobé plány činnosti, jmenuje do funkcí a odvolává všechny ostatní vedoucí zaměstnance muzea, stanovuje základní organizační strukturu muzea a její změny.

Zástupce ředitele

Zastupuje ředitele muzea v době jeho nepřítomnosti. Odpovídá za činnosti v oblasti vnitřních předpisů a řídících aktů muzea a v oblasti formálních dokumentů muzea. Je pověřen koordinací stěhování muzea.
Zástupcem ředitele je Jaroslav Zámečník, DiS
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové