Obrázek stránky

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

PhDr. Miroslav Novák
vedoucí archeologického oddělení,
kurátor, archeolog

E-mail: m.novak@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624, 603 188 845

Odborná specializace:
doba bronzová a halštatská, terénní archeologická památková péče, kurátor archeologické sbírky, granty a projekty

Odpovědný redaktor odborného periodika „Archeologie východních Čech“.
Narozen 1980 v Pardubicích. V letech 1999 – 2005 vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kombinaci oborů archeologie – klasická archeologie. Studium zakončil diplomovou prací „Pohřebiště lidu lužických popelnicových polí v Jaroměři – Čáslavkách“. Dizertační práci zpracoval na téma „Sociální struktura obyvatelstva východočeské skupiny lidu lužických popelnicových polí ve světle kontaktů se Středomořím“.

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové působil jako archeolog v letech 2004 – 2007 v souvislosti se záchranných archeologickým výzkumem na stavbě dálnice D11 a znovu pak od září 2009.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:


NOVÁK, Miroslav. Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské v Jaroměři. Archeologie východních Čech, Hradec Králové: Mueum východních Čech v Hradci Králové, 2011, 1, 54 str., v tisku.

NOVÁK, Miroslav. K otázce reparací pravěké keramiky. Studia archaeologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1–2, s. 377-388. ISSN 1211-6327, 2011.

NOVÁK, Miroslav. Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, 2011, Suppl. II, 8 str 109-116

NOVÁK, Miroslav. Kultur der Lausitzer Urnenfelder in den böhmischen Ländern. In: Faszinozum Lausitzer Kultur. Blick über die Grenzen: von Deutschland nach Polen und Tchechien. Schriftenreihe der Spreewälder Kulturstiftung Burg-Müschen, Heft 2, 12 str. 2011, 37-48, ISBN 978-3-00-034776-4

NOVÁK, Miroslav. Časně laténský dětský pohřeb v sídlištním objektu z Předměřic (okr. Hradec Králové). Živá archeologie - (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové: KEPA FHS Univerzity Hradec Králové, 2010, Suppl. 2, od s. 145-146, 2 s. ISSN 1213-1628. 2010.

NOVÁK, Miroslav. Jaký pán, takový hrob? - Doklady sociální stratifikace na pohřebištích východočeské skupiny lužických popelnicových polí. In Popolnicové polia a doba halštatská. Bratislava: Archeologický ústvav SAV, 2010. od s. 249-268, 20 s. ISBN 978-80-89315-26-0.

NOVÁK, Miroslav. Pravěké osídlení Chrudimi - Hradební ulice. In Chrudimský vlastivědný sborník. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2010. od s. 29-68, 39 s. ISBN 978-80-87078-08-2.

NOVÁK, Miroslav a František KAŠPÁREK a Pavel BURGERT. Sídliště únětické kultury z katastru Starých Jesenčan (okr. Pardubice). Východočeský sborník historický, Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 17, 1, 6 s. ISSN 1213-1733. 2010.

NOVÁK, Miroslav. Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR, 50, 1-2, od s. 284-285, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009.

THÉR, Richard a Miroslav NOVÁK. Mladší doba bronzová a starší doba železná ve východních Čechách. In Dějiny východních Čech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. od s. 79-91, 12 s. ISBN 978-80-7422-003-6.

NOVÁK, Miroslav. Polkovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR, 1-2, 50, od s. 295-297, 3 s. ISSN 1211-7250. 2009.

NOVÁK, Miroslav. Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR, 50, 1-2, od s. 298-299, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009.

NOVÁK, Miroslav. Drobné nálezy z doby bronzové z Prosiměřic. In Jižní Morava. Mikulov: Moravský zemský archiv, 2008. od s. 205-207, 3 s. ISBN 978-80-86931-32-6.

NOVÁK, Miroslav. Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách. In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Brno: Masarykova univerzita, 2008. od s. 107-122, 15 s. ISBN 978-80-210-4749-5.

NOVÁK, Miroslav a Jiří SIGL. Předstihový archeologický výzkum na trase dálnice D11 v letech 2005 a 2006. Praha: Česká archeologická společnost, 2007. 2 s. Archeologické výzkumy v Čechách, Supplément 68. ISSN 1211-992X.

NOVÁK, Miroslav a Jiří SIGL. Archeologický výzkum na trase dálnice D11 v roce 2005. Zpravodaj muzea v Hradci Králové, Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 32, 1, od s. 63 - 66, 4 s. ISSN 1211-992X. 2006.

NOVÁK, Miroslav. K poznání periferie osídlení kultury popelnicových polí v severovýchodních Čechách. In VITA ARCHAEOLOGICA. Hradec Králové - Pardubice: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Východočeské muzeum v Pardubicích, 2006. od s. 225 - 229, 5 s. ISBN 80-85031-68-X.

NOVÁK, Miroslav. Traplice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů, Brno, 47, 1s. 149-149. ISSN 1211-7250. 2006.

NOVÁK, Miroslav. Dosavadní poznatky o pohřebišti kultury lužických popelnicových polí v Jaroměři - Čáslavkách. In Popelnicová pole a doba halštatská. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2005. od s. 389 - 392, 4 s. ISBN 80-86260-37-2.

NOVÁK, Miroslav. Halštatský soubor z Jaroměře - Na Cihelnách. In Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005. od s. 208-211, 4 s. ISBN 80-85031-62-0.

NOVÁK, Miroslav. Nejstarší prameny k dějinám polického újezdu. In Zpravodaj Muzea východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005. od s. 159-175, 16 s. ISBN 80-85031-56-6.

NOVÁK, Miroslav. Pozdně halštatské sídliště v Neznášově, okres Náchod. In Zpravodaj Muzea východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005. od s. 142-182, 40 s. ISBN 80-85031-49-3.

NOVÁK, Miroslav a Jan HORÁK. Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice - Holohlavy. In Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005. od s. 141-157, 16 s. ISBN 80-85031-62-0.


EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu plánované rekonstrukce od 5. března 2018 zcela uzavřena.
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové