Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > Královéhradecko > Královéhradecko - pokyny pro autory
MaléStředníVelkéExtra velké

Královéhradecko - pokyny pro autory


1. Sborník zveřejňuje příspěvky s tématickým zaměřením na historii v regionu Královéhradecka.

 
2. Rozsah příspěvků
Rozsah jednotlivých článků a studií by neměl přesáhnout 40 stran normovaného rukopisu. Na jednom listu A4 (s levým okrajem 3,5 cm a pravým okrajem 1,5 cm) má být 30 řádků (tj. řádkování 1,5), na každém řádku asi 60 úhozů (včetně interpunkce a mezer). Titulky a podtitulky se píší malými písmeny kromě velkých začátečních písmen. Pokyny pro sazbu autor do textu nevyznačuje, zvláště žádnou část textu nepodtrhává! Všechny rukopisy se dodávají v digitální verzi (viz níže) a v písemné formě na volných (nesvázaných – nesešitých) listech tištěné pouze po jedné straně.
Součástí článku musí být max. půlstránkové resumé a anotace v rozsahu nejvýše pěti vět.
Autor ručí za jazykovou správnost svého příspěvku v souladu s Pravidly českého pravopisu.
 
3. Zpracování rukopisů
Články je třeba odevzdávat redakci zásadně na CD, disketách nebo emailem v textových editorech Word 6.0; 97; 2000; XP. Po dohodě s redakcí je možné odevzdat text i v jiném formátu. Dokument doporučujeme nastavit v editoru takto: zarovnání vlevo, řádkování 1,5, písmo Times New Roman o velikosti 12.
Dále prosíme o důsledné dodržování následujících pravidel, která významně usnadní práci sazeči. Zejména se vyvarujte vkládání zalomení stránek a tvrdých mezer, odsazení na začátku odstavce, používání sloupců, vkládání vícečetných mezer. Používání klávesy Enter omezte pouze na tvorbu odstavců.
 
4. Psaní poznámek
Při psaní odkazů je nutno použít funkci vložit - odkaz - poznámka pod čarou - vysvětlivky (odkazy budou automaticky průběžně číslovány a umístěny na konec textu). Poznámky se chápou jako samostatné věty, tedy píší se na začátku s velkým písmenem a končí tečkou. Číslují se průběžně bez ohledu na eventuální kapitoly článku.
 
5. Způsob citací v poznámkách
Pro citace používáme normu ČSN ISO 690.
Vzor:
ŽEMLIČKA, J. Století posledních Přemyslovců. 1. vyd. Praha : Panorama 1986. s. 324.
HLAVÁČEK. I., KAŠPAR, J. a NOVÝ, R. Vademecum pomocných věd historických. 3. vyd., Praha: HH 1997, s. 250.
FRIEDRICH, F. (ed.) Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha 1907, díl I., sv. 1, s. 12.
Při opakování odkazu stačí uvést:
ŽEMLIČKA, Století, s. 95.
Periodické publikace:
SIMON, Josef. Spolek pro udržování válečných památek z r. 1866. Osvěta lidu, 1936, roč. 39, č. 22 (3. 4. 1936), s. 4.
Citace ze sborníku:
NOVÁK, Pavel. Volební systém ČR. In Volební systémy v Evropské unii. Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2004, s. 125-129.
Při citacích archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene:
Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA Zámrsk), Velkostatek (dále Vs) Náchod, inv. č. 14762, kart. č. 756.
 
Odkaz na internet:
Používejte odkazy pouze na prameny, u kterých se předpokládá trvalé archivování jako internetové pramenné práce, internetové časopisy a edice, stránky knihoven, univerzit atd. Citujte jako ostatní publikace, místo vydavatele a jeho místa uveďte úplnou adresu URL a datum, kdy byl dotyčný text na stránky vložen. Pokud není tento údaj k dispozici, uveďte přesné datum, kdy jste text na daných stránkách nalezli. V případě odkazu na obrazovou přílohu uveďte navíc název souboru i s příponou.
Grundbüchblatter diverse (1780 – 1930). Dostupný z WWW:
Http://www.genea.cz/vojaci/gbb-diverse.htm; vloženo  26. 6. 2003.
 
Zkratky a označení:
Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníky se uvádějí arabskými, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.
Vzor:
CDB II., s. 328, č. 324.
Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, uvádějte při první citaci úplný název časopisu, archivu, fondu a v závorce pak oficiální zkratku pro případ opakované citace. V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek. Způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný. Křestní jméno autorů se poprvé uvádí nezkráceně, při opakované citaci postačí zkratka. Ročníky a svazky periodik se uvádějí arabskou číslicí. Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, je třeba při první citaci uvést úplný název časopisu, archivu, fondů a v závorce uvést oficiální zkratku pro případ opakování citace. V hlavním textu se užívá co nejméně zkratek. Nezkracují se například slova rok na „r.“, století na „st.“. Slovo „Archiv“ a jeho odvozeniny se vždy píší s krátkým „i“.
 
Přílohy:
Naskenované obrazové přílohy je nutno zasílat na nosiči CD nejlépe ve formátu TIFF a rozlišení 300 dpi. Elektronický záznam fotografií prosíme neupravovat.
V krajním případě je možno zasílat obrazové přílohy k naskenování. Redakce si vyhrazuje možnost rozhodnout o konečném počtu fotografií či jiných příloh ve sborníku.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové