Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE > Vědecká konference - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550
MaléStředníVelkéExtra velké

Vědecká konference - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550

Vědecká konference - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550
3. 12. 2013 až 5. 12. 2013

Pořádá Ústav dějin umění AV ČR v Praze, katedra dějin umění FF UP v Olomouci a Muzeum východních Čech v Hradci Králové za podpory Královéhradeckého kraje.


Konference se uskuteční

3. - 5. prosince 2013 od 9.00 hodin
Sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové
Panna Marie mezi sv. Kateřinou a sv. Barborou, zv. Deska pouchobradská, kolem 1500, Národní galerie v Praze.
Vědecká konference - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550
Ústav dějin umění AV ČR v Praze, katedra dějin umění FF UP v Olomouci a Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádají za podpory Královéhradeckého kraje odbornou konferenci na téma „Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550“.
Třídenní setkání bude zaměřeno na výtvarnou kulturu východních Čech v letech 1200-1550. Předneseny budou příspěvky věnované architektuře východočeského regionu, nástěnnému malířství, knižní malbě, sochařství, uměleckému řemeslu, náboženství, liturgii, archeologii, památkové péči a dalším souvisejícím tématům.

Registrace:

úterý 3. prosince 2013, od 9.00 do 9.30 v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).
Konference je první etapou budoucího výzkumného záměru, jehož základním cílem je vytvoření vědeckého katalogu a realizace výstavního projektu, prezentující výtvarnou kulturu východočeského regionu v době středověku a raného novověku. Kulturní krajina východních Čech je poslední částí našeho státu, kde se výstavní projekt s vědecky koncipovaným katalogem, na rozdíl od jiných oblastí republiky, nepodařilo dosud realizovat. Předkládaný záměr chce ideově navázat na řadu již uskutečněných regionálně zaměřených podniků, které představily středověkou výtvarnou kulturu v jednotlivých oblastech země. Prvním z nich se stala velká výstava o středověkém umění na Moravě a ve Slezsku v Brně v roce 1935, poté Jihočeská pozdní gotika 1450-1530 na Hluboké v roce 1965, Gotika v západních Čechách (1230-1530) v Národní galerii v Praze v roce 1996 a projekt Od gotiky k renesanci, výtvarná kultura na Moravě a ve Slezsku 1400-1550 uspořádaný v letech 1999 až 2000 v Olomouci, Brně a Opavě. Aktuálně je připravována prezentace gotického umění severozápadních Čech na rok 2015.
Konference je pořádána v rámci plnění Smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Královéhradeckým krajem.
Úvodní konference i navazující výzkumný záměr otevře příležitost pro syntetické pojetí středověké výtvarné kultury východních Čech i pevnější východisko pro intenzivní prohlubování kulturně historických souvislostí s okolními uměleckými centry v Sasku, Lužici, Moravě a zvláště v Slezsku. Problematika regionálně zaměřených výstavních počinů ve středoevropském prostoru je v současné době velmi aktuálním tématem. Dokladem je množství realizovaných projektů jen za poslední desetiletí, které definovaly specifika středověké výtvarné kultury jednotlivých regionů v Německu, Rakousku, Slovensku či Polsku.

Program konference

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550
úterý 3. - čtvrtek 5. prosince 2013

ÚTERÝ 3. prosince 2013

REGISTRACE: 9.00 - 9.30 hod. (Regiocentrum Nový pivovar)
ZAHÁJENÍ: 9.30 hod.
DOPOLEDNÍ BLOK: 10.00 – 13.00 hod.

Petr Sommer – Jiří Slavík
Gotické stavby kláštera v Broumově.

Martina Beková – Jiří Slavík
Cisterciácký klášter Sacer campus – nová zjištění.

DISKUSE
PAUZA: 15. MIN

Jaroslav Sojka
Katedrální motivy v architektuře a užitém umění východních Čech okolo r. 1400.

Jana Čevonová
Poznatky z výzkumu gotické architektury východních Čech doby Jiřího z Poděbrad.

Bogusław Czechowicz
Architektura i Biblia. O chrudimskim kościele św. Katarzyny / Architektura a bible. O chrudimském kostele sv. Kateřiny.

DISKUSE
OBĚD: 13.00-14.30 hod.
ODPOLEDNÍ BLOK 14.30 – 19.00 hod.

Vladimír Hrubý
Výtvarná kultura a stavitelství pozdní gotiky a rané renesance na pernštejnských panstvích ve východních Čechách.

Lucie Valdhansová
Stavební aktivity Viléma II. z Pernštejna v kontextu středoevropské architektury kolem roku 1500.

Jan Štětina
Nová zjištění ze zámku v Moravské Třebové.

Radek Bláha - Miroslav Kovář - Jiří Slavík
Gotické prvky z lapidária Muzea východních Čech v Hradci Králové.

DISKUSE
PAUZA: 15. MIN

Tomáš Knoflíček
Nástěnné malířství ve východních Čechách v letech 1380 - 1420.

Hana Vorlová
Gotické sochy sv. Anny Samétřetí z východočeských sbírek.

Helena Dáňová
Středověká architektonická skulptura královéhradeckého kostela sv. Ducha. 

Vladislava Říhová
Fasáda domu U rytířů v Litomyšli.

DISKUSE
ZÁVĚR 19.00 hod.

STŘEDA 4. prosince 2013

DOPOLEDNÍ BLOK 9.00 – 13.00 hod.

Ivo Hlobil
Gotická plastika východních Čech před krásným slohem.

Milan Dospěl
Gotické sochařství ve východních Čechách 1400-1530.

Radek Martinek
Boj o ornáty. Liturgický oděv a ikonoklastické tendence v husitských a utrakvistických Čechách.

Hana Runčíková
Pieta z kostela Narození Panny Marie v Popovicích u Jičína.

DISKUSE
PAUZA: 15. MIN

Aleš Mudra
Ikonografický program pastoforia v Hradci Králové a strategie umírněnosti českého utrakvismu na konci 15. století.

Šárka Radostová
Středověké vybavení kostela sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi.

Kateřina Horníčková
Oltář z kostela sv. Kateřiny z Chrudimi v kontextu utrakvistické tvorby.

DISKUSE
OBĚD: 13.00-14.30 hod.
ODPOLEDNÍ BLOK 14.30 – 18.30 hod.

Jan Dientsbier
Triumf Smrti v karneru u broumovského farního kostela.

Elen Tehníková
Ikonografie a stav nástěnných maleb v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové.

Veronika Tobiášová
Monumentální malířství ve východních Čechách ve vztahu k litomyšlskému biskupství a biskupům.

Zuzana Všetečková
Nástěnné malby v Ronově – pokračování.

DISKUSE
PAUZA: 15. MIN

Pavel Waisser
Malby Rytířských sálů zámku v Pardubicích a jejich petrarkovsko-erasmiánská východiska.

Pavol Černý
Pontifikál Alberta ze Šternberka.

Magda Polanská
Misál ledečský - ikonografie a grafické předlohy.

DISKUSE
ZÁVĚR 18.00 – 18.30 hod.

ČTVRTEK 5. prosince 2013

DOPOLEDNÍ BLOK 9.00 – 13.30 hod.

Ondřej Novotný
Gotické a raně renesanční křtitelnice z Východních Čech.

Jan Musil
Gotické a renesanční kachle z hradu Košumberka (Regionální muzeum v Chrudimi).

Lucie Bartůňková
Restaurátorský průzkum gotické kamenné polychromované menzy hlavního oltáře Nejsvětější trojice v kostele Nejsvětější trojice v Klášterci nad Orlicí.

DISKUSE
PAUZA: 15. MIN

Pavel Mach
Restaurování středověkých nástěnných maleb na faře v Broumově.

Hana Vítová
Restaurátorská interpretace velmi poškozeného díla na příkladech malířské výzdoby Vojtěchova sálu na zámku v Pardubicích (technika malby, malířská paleta, míra dochování, charakter poškození).

Martin Vaněk
Vystavení jako forma interpretace.

DISKUSE
ZÁVĚR: 13.30 hod.

Kontakt:

Mgr. Jolana Vojtková
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení kultury a památkové péče

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové
tel.: 495 817 319 │606 096 354
e-mail: jvojtkova@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

oficiální web konference:
www.muzeumhk.cz/kalendar-konference-gotika.html
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové