Obrázek stránky

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
kurátor; hospodářské dějiny, válka 1866

E-mail: j.sramek@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624

Odborná specializace: prusko-rakouská válka 1866 a politické dějiny 19. století, dějiny dějepisectví

.
Narozen 1982 v Hradci Králové. V letech 2002-2008 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie, s diplomovou prací Pod berlou sv. Vojtěcha. Komparace dějin benediktinských klášterů v Břevnově, Rajhradě, Polici a Broumově v epoše středověku. V Muzeu východních Čech pracuje od roku 2012. Další odborný zájem představují např. dějiny přemyslovské epochy a církevní dějiny středověku obecně.

Odborná praxe:
od 2011: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze.
2009-2011: Centrum urbánních dějin při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
2006: Státní okresní archiv Olomouc a Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové

Účast na výzkumných projektech
od 2011: projekt Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel Prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.
2010: projekt Die deutsche Literatur des Mittelalters in Tschechien, Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel Prof. PhDr. Ludvík Václavek, Csc.
2010: projekt Periferie a semiperiferie ve středověku, Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí řešitelského týmu Mgr. Josef Šrámek.
2010: projekt Ekonomika českých a moravských benediktinských klášterů v době předhusitské, Univerzita Palackého v Olomouci, řešitel Mgr. Josef Šrámek
2009-2011: projekt Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava), Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel Doc. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 
Monografie:
SOMER, Tomáš – ŠRÁMEK, Josef: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541). Praha 2010.

Články a studie:
ŠRÁMEK, Josef: „Aby události neunikly paměti.“ Středověká listinná falza a kláštery. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 2009, s. 13-37.
ŠRÁMEK, Josef: Břevnov a Chrudim: ve stínu falz. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2008, s. 1-5.
ŠRÁMEK, Josef: „Ctihodný otec a pán Bavor, z Božího milosrdenství opat břevnovský, téhož místa téměr druhý zakladatel.“ K vytváření obrazu osobnosti v historiografii. Církevní dějiny 6, 2010, s. 16-33.
ŠRÁMEK, Josef: Historický vývoj břevnovského klášterství z pohledu jeho proboštství v Broumově v 15. století. In: Studia iuvenilia MMIV-MMV, Ostrava 2006, s. 9-33.
ŠRÁMEK, Josef: K otázce smrti Jana Lucemburského. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33, 2007, s. 67-82.
ŠRÁMEK, Josef: Královna Eliška Rejčka, paní věnných měst (1288-1335). Chrudimské vlastivědné listy 5, 2008, s. 17-19.
ŠRÁMEK, Josef: Lesk a bída benediktinského mnišství v raně středověkých Čechách: břevnovský klášter v klíčových letech 993-1200. Historica Olomucensia 35-2009. Sborník prací historických XXIII, s. 21-39.
ŠRÁMEK, Josef: Letopisy hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2011, s. 12-14.
ŠRÁMEK, Josef: Na okraj počátků Břetislavovy fundace v Rajhradě. Příspěvek ke vztahu rajhradského a břevnovského kláštera v 11.-13. století. Documenta Pragensia Supplementa II. Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Praha 2011, s. 45-73.
ŠRÁMEK, Josef: Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (1. část). Chrudimské vlastivědné listy 6, 2010, s. 13-15; Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část). Chrudimské vlastivědné listy 2, 2011, s. 6-9.
ŠRÁMEK, Josef: Ohlédnutí za historií benediktinského opatství v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2009, s. 11-15.
ŠRÁMEK, Josef: Opat Bavor z Nečtin, břevnovský klášter a podlažický Codex Gigas. Chrudimské vlastivědné listy 6, 2009, s. 12-16.
ŠRÁMEK, Josef: Osobnost procházející dějinami: Stále záhadný Kristián (mnich kláštera sv. Emmerama v Řezně nebo sv. Benedikta, Bonifacia a Alexia v Břevnově?). Studia theologica 1, 2008, s. 32-40.
ŠRÁMEK, Josef: Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu: Kosmův vztah k českým klášterům, aneb na okraj jeho Kroniky Čechů. In: Mladá historie, ed. Jan Stejskal, Olomouc 2008, s. 117-138.
ŠRÁMEK, Josef: Středověká listinná falza. Podvod nebo prostředek uchování dějinné paměti?Dějiny a současnost 4, 2009, s. 37-40.
ŠRÁMEK, Josef: Vzestup a pád rodové fundace olomouckých Přemyslovců. Několik slov ke konci benediktinského konventu v klášteře Hradiště u Olomouce. Střední Morava 2, 2011, s. 4-15.
ŠRÁMEK, Josef: Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických. Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání. Vlastivědný věstník moravský 4, 2011, s. 305-314.
ŠRÁMEK, Josef: Několik poznámek k počátkům benediktinského kláštera ve Vilémově (Příspěvek k fundační činnosti rané české šlechty ve 12. století). Havlíčkobrodsko 26, 2012, s. 7-73.
ŠRÁMEK, Josef: Po stopách pozapomenuté přemyslovské rodové větve Děpolticů: Jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2013, s. 6-10.
ŠRÁMEK, Josef: Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2012, s. 10-12.
ŠRÁMEK, Josef: Vita contemplativa, vita apostolica? Středověké mnišství v interakci mezi normou a reformou. Církevní dějiny 10, 2012, s. 21-45.

Publicistika:
ŠRÁMEK, Josef: Alžběta Richenza, hradecká královna a mecenáška. Informace královéhradecké diecéze 10, 2008, s. 25; Alžběta Richenza, hradecká královna a mecenáška - 2. díl. Informace královéhradecké diecéze 11, 2008, s. 25.
ŠRÁMEK, Josef: Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (I-V). Broumovský zpravodaj 2, 2009, s. 3; Broumovský zpravodaj 3, 2009, s. 3; Broumovský zpravodaj 4, 2009, s. 3; Broumovský zpravodaj 5, 2009, s. 3; Broumovský zpravodaj 6, 2009.
ŠRÁMEK, Josef: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia historica Bohemica 1, 2009, s. 203-206.
ŠRÁMEK, Josef: Kapituly v českých zemích ve středověku. Bilance a perspektivy výzkumu. Časopis Matice moravské 2, 2008, s. 607-608.
ŠRÁMEK, Josef: Ladislav Karel Hofman (1876-1903): pozapomenutý historik a černilovský rodák. Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 3, 2008, s. 25-27.
ŠRÁMEK, Josef: Památník bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Místo paměti na „válku Němců s Němci.“ Dějiny a současnost 11, 2012, s. 10.

Recenze:
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Hieronymus Roth: Osmdesát dnů v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866. Trutnov 2011. Dějiny a současnost 7, 2012, s. 47.
ŠRÁMEK, Josef (rec): Jaroslav Dvořák: Jan Nepomuk Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866. Hradec Králové 2011. Časopis Společnosti přátel starožitností 1, 2012, s. 60-62.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Jaroslav Dvořák: Libellus honoris c.k. důstojníků padlých ve válce roku 1866. Hradec Králové 2011. Dějiny a současnost 9, 2012, s. 46.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Martin Šandera: Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce. Praha 2011. Dějiny a současnost 7, 2011, s. 46-47.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Ondřej Felcman – František Musil (edd.): Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Praha 2009. Časopis Matice moravské 2, 2010, s. 415-417.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Ota Konrád: Německé bylo srdce monarchie... Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami. Praha 2011. Dějiny a současnost 3, 2012, s. 47.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Radek Bláha: Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech. Hradec Králové 2011. Studia Mediaevalia Bohemica 1, 2011, s. 195-196.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Michael Viktořík: Táborová pevnost Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století. Časopis Matice moravské 2, 2012, s. 410-413.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Pavel Krafl – Petra Mutlová – Dana Stehlíková: Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera. Praha 2010. Studia Mediaevalia Bohemica (v tisku).
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Zdeňka Hledíková: Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, rádce. Praha 2008. Dějiny a současnost 3, 2009, s. 47-48.
ŠRÁMEK, Josef (rec.): Zdeněk Jánský: Srážka u Svinišťan v roce 1866. Historie obce. Hradec Králové 2012. Historie a vojenství 4, 2012, s. 143-144.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu plánované rekonstrukce od 5. března 2018 zcela uzavřena.
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové