Obrázek stránky

Entomologie

První sbírky bezobratlých pocházejí z materiálů Přírodovědeckého muzea při Zemědělském ústavu (1920-45), hlavní část entomologických sbírek v rozsahu asi 60 tisíc exemplářů vznikla za doby působení Dr. V. Balthasara v letech 1945-57. Entomologická sbírka je nepřetržitě od 50. let. systematicky doplňována terénním výzkumem o faunistické doklady brouků (Coleoptera) a motýlů (Lepidoptera), postupně byly založeny a rozvíjejí se studijní sbírky rovnokřídlých (Orthoptera), pavouků (Araneida),  dvoukřídlých (Diptera), vážek (Odonata) a dalších skupin. Významnými akvizicemi 60.- 90. let 20. století bylo získání sbírek těchto sběratelů: Tesař (Coleoptera, Scarabaeidae), Volák (Coleoptera, Palearktická oblast), Dvořák (Coleoptera), Pulpán (Lepidoptera), Jordán (Lepidoptera), Sucharda (Lepidoptera), Hozák (Coleoptera, Hymenoptera), Poláček (Coleoptera). V posledních 15 letech byly sbírky doplňovány nákupy samostatných systematických skupin nebo faunistických dokladů z regionu od specialistů: např. coll. Máslo (Lepidoptera),  Daněk (Coleoptera), Fremuth (Coleoptera, Curculionidae), Olexa (Coleoptera, Elateridae).

Entomologické sbírky v širším pojetí (včetně arachnologie a ostatních bezobratlých kromě měkkýšů)  obsahují přibližně 700 tisíc exemplářů. Převažují suché preparáty (exikáty) uložené v standardních entomologických krabicích (muzejky). Menší část materiálu (asi 10%) tvoří lihové sbírky, sbírka řádu Aphaniptera (blechy) je ve formě mikropreparátů v kanadském balzámu. Téměř tři čtvrtiny exemplářů tvoří brouci (Coleoptera),  následující řády v pořadí podle počtu exemplářů: dvoukřídlí - Diptera (60000 exemplářů), motýli - Lepidoptera (50000 ex.),  blanokřídlí - Hymenoptera (35000 ex.), rovnokřídlí -  Orthoptera (6000 ex.), pavouci - Aranei (3000 ex), plošice - Heteroptera (3000 ex.), vážky - Odonata (1600 ex.) a další. Převážná část sb. předmětů je součástí základní systematické sbírky, samostatnými celky jsou sbírka skupiny Scarabaeoidea Z. Tesaře, sbírka J. Voláka (Coleoptera, Palearkt), coll. Daněk (Coleoptera ČR & SR), coll. Fremuth (Coleoptera, Curculionidae), coll. Jordán (Lepidoptera ČR), coll. Máslo (Lepidoptera, ČR & SR).  Oddělený fond tvoří výstavní sbírka exotických motýlů ( asi 100 ex.)ze starých fondů muzea (coll. Srdínko). 

Entomologický fond obsahuje 700 typových exemplářů, jejichž seznam je součástí sbírkové dokumentace, menší část jich byla zpracována publikačně ve formě katalogu (Bílek & Likovský 1972;  Král & Mocek 1998).
 
Bílek P. & Likovský Z., 1972: Seznam typů entomologických sbírek Krajského muzea v Hradci Králové. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 13: 153-156.
Král D. & Mocek B., 1998: A cataloque of the type-specimens of the Zdeněk Tesař collection deposited in the Museum of East Bohemia, Hradec Králové. Part 1: Trogidae, Scarabaeidae: Scarabaeinae, Coprinae, Aphodiinae (Coleoptera: Scarabaeoidea).  - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 3-21.
 
Většina sbírkového materiálu pochází z oblasti bývalého Československa, převažuje materiál z východních Čech. Systematické sbírky brouků (Coleoptera) jsou zaměřeny na faunu Palearktické zoogeografické oblasti, sbírky ostatních řádů hmyzu a některých skupin bezobratlých (pavoukovci, korýši) na evropskou faunu.

Hlavním zdrojem doplňování sbírek je systematická dokumentace entomofauny ve všech řádech třídy hmyzu. Terénní sběry jsou zaměřeny na oblast východních Čech, především na původní a přirozená společenstva, ale i lokality antropogenně ovlivňované. Při nákupech entomologického materiálu je zájem soustředěn především na ucelené sbírkové kolekce z výrazným zastoupením dokumentačního materiálu z regionu, dále na specializované sbírky jednotlivých čeledí, které doplňují druhové spektrum systematických sbírek. Forma nákupu od fyzických osob (sběratelů) je uplatňována i v případech nabídky význačnýchnálezů, dokladových materiálů z již neexistujících lokalit a dokladů k publikovaným faunistickým studiím. Doplňování sbírek probíhá i ve spolupráci s jinými regionálními institucemi (Správy chráněných krajinných oblastí, Agentura ochrany přírody, Univerzita Hradec Králové) a dobrovolnými spolupracovníky muzea, zejména členy východočeské pobočky České entomologické společnosti. V těchto případech se uplatňuje forma bezúplatného převzetí nálezů, převodů a darů. Kromě faunisticko-systematických sbírek mohou být dle finančních možností cílenými nákupy doplňovány i výstavní sbírky o druhy z jiných zoogeografických oblastí.*
 
Kurátorem sbírky je RNDr. Bohuslav Mocek, e-mail: b.mocek@muzeumhk.cz.

Ze studijní sbírky brouků - tesaříkovití (Cerambycidae)
Ze studijní sbírky blanokřídlých - drvodělky r. Xylocopa
Ze sbírky tropických motýlů - otakárkovití z jihovýchodní Asie
Typový materiálu rodu Copris ze sbírky Z. Tesaře
přástevník pryšcový (Arctia hebe) z Hradce Králové, nyní  v ČR vyhynulý druh
pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci) - vzácný podzimní motýl
Dokladový exemplář kutilky Sceliphron destillatorium
Copris yamamotoi Tesař, 1937 - holotypus
Další části přírodovědecké sbírky muzea: 
ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ, PETROGRAFIE, MYKOLOGIE, PALEONTOLOGIE, MALAKOLOGIE, MINERALOGIE, ENTOMOLOGIE, BOTANIKA
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové