Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Výzkum archeologického naleziště v Lochenicích
MaléStředníVelkéExtra velké

Výzkum archeologického naleziště v Lochenicích

Výzkum archeologického naleziště v Lochenicích
Pavel Hornik, Marek Pacák, Mirek Pleska, MVČ, 26. dubna 2013
Objekt 15, kostrový pohřeb v zásobní jámě (únětická kultura)
V závěru března letošního roku ukončilo archeologické oddělení devět měsíců trvající záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou kanalizace v obci Lochenice. Během výzkumu se podařilo prozkoumat celkem 83 zahloubených situací a část rozsáhlé splachové vrstvy, která překryla část naleziště. Nejstarší sídelní horizont, kterému také patřilo nevětší množství objektů a nálezů je možné datovat do období neolitu (5500 – 4200 př. n. l.). V archeologickém materiálu jsou zastoupeny kultury s lineární a vypíchanou keramikou.
Bronzová spirálka
Znovu byla lokalita osídlena v době bronzové v období trvání únětické kultury (2200 – 1700/1600 př. n. l.). Do tohoto časového období řadíme několik objektů, mezi nimiž vynikají dvě zásobní jámy. Do obou jam byly po skončení jejich primární funkce zásobnice potravin, uloženy lidské ostatky. První jáma obsahovala pohřeb nejméně 3 jedinců. Jedno z těl leželo v anatomickém pořádku na pravém boku s orientací sever – jih. Ostatky nejméně dalších dvou jedinců ležely v neanatomícké poloze při severovýchodní stěně jámy. Toto uspořádání svědčí o opakovaném zásahu do hrobu. V druhé jámě byly odkryty rovněž kosterní pozůstatky tří jedinců. Dvě těla ležela položena přes sebe v orientaci Z-V. Třetí bylo položeno do hrobu opodál v opačné orientaci. Mimo keramického materiálu a kostí bylo z jámy vyzvednuto několik bronzových spirálek, které patřily jednomu z pohřbených. Všechna tři těla náležela nedospělým jedincům. Kosterní materiál nyní prochází antropologickým zpracováním, jehož cílem je určení pohlaví a věku. Tyto standardní analýzy jsou doplněny o rozbor DNA s cílem potvrdit příbuzenské vztahy mezi pohřbenými jedinci. Tato metoda by také měla přispět k vyřešení otázky celkového počtu pohřbených v první jámě. Odebrané vzorky jsou podrobeny radiouhlíkovému datování.

Nejmladší objekt je datován do 15. století a souvisí již se středověkým vývojem obce Lochenice.

Během výzkumu bylo vyzvednuto několik tisíc keramických střepů především pravěkého stáří, broušené kamenné nástroje, štípaná a kostěná industrie. Kovové nálezy patřily ke zcela výjimečným. V současné době je kolekce nálezů ošetřována v konzervátorských dílnách.
Archeologické oddělení děkuje za pomoc a usnadnění výzkumu starostovi obce panu Karolu Kompasovi a stavbyvedoucímu panu Aleši Jelínkovi (Stavoka Kosice).
Objekt 15, rozsáhlá zásobní jáma s lidskými ostatky (únětická kultura, 2200 – 1700/1600 př. n. l.)
Objekt 15, kostrový pohřeb v zásobní jámě (únětická kultura)
Objekt 80, lidské ostatky tří jedinců (únětická kultura)
Pracovní snímek, dokumentace kosterních pozůstatků, objekt 80
Torzo pece (mladší doba kamenná 5500 – 4200 př. n. l.)
Objekt 77, zásobní jáma (mladší doba kamená)
Soujámí, datované keramickým materiálem do mladší doby kamenné
Sonda C s objekty 79 a 82
Objekt 82
Pohled na trasu výkopu s prozkoumanými archeologickými objekty
Bronzová spirálka
Bronzová spirálka
Pazourkový hrot, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
Misky s vnitřní výzdobou, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
Keramický střep, tzv. vyplňovaná páska, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové