Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
kliknutím stáhnete pdf dokument
Rok 2016 se nesl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové ve znamení 150. výročí války 1866, která změnila dějiny Evropy a pro naše město a region znamenala – tak jako každá válka – utrpení, strádání a oběti na životech. Muzeum uspořádalo na základě Memoranda o spolupráci podepsaného spolu s Královéhradeckým krajem, městem Hradec Králové, Gardou města Hradec Králové, Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a Univerzitou Hradec Králové k roku 1866 mezinárodní odbornou konferenci, sérii přednášek a připravilo tři výstavy s řadou doprovodných akcí. S Českou televizí natočilo dokumentární film „Muži z aleje mrtvých“. Nebyla to oslava války, ale vzdání pocty padlým předkům a odkazu významu událostí roku 1866.
kliknutím zvětšíte
V muzeu s potěšením odkrýváme minulost, ale stejně rádi se obracíme do budoucnosti a budoucnost muzea promýšlíme. Kraj i město připravují řadu projektů, které muzeu přinesou nové prostory, ale také nové výzvy a doufám, že ve výsledku změní i pohled veřejnosti na muzea pro 21. století. V uplynulém roce spolupracovalo muzeum s Královéhradeckým krajem na přípravě projektů, které budou předloženy v rámci Integrované strategie Hradecko-pardubické aglomerace. Projektové záměry počítají s rekonstrukcí depozitární budovy a modernizací technického a technologického zázemí včetně vybudování návštěvnického centra. Další projekt počítá s navázáním na tradici Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové založeného v roce 1939 a vybudováním unikátní přírodovědecké expozice v sousedním kasárenském objektu včetně využití objektu pro centrální krajský depozitář. Současně v rámci IROP, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, chystá muzeum projekt na vybavení biologické laboratoře a zázemí pro podporu zájmu o přírodní vědy. V roce 2016 se rozběhly projekční práce a práce vedoucí k realizaci expozice.
Základním úkolem muzea je jeho sbírkotvorná činnost. K 31. 12. 2016 obsahovala sbírka celkem 2 041 137 kusů evidovaných pod 390 006 evidenčními čísly. Archeologická podsbírka byla doplňována vlastním terénním výzkumem a sběrem. Za nejvýznamnější nálezy lze považovat raně středověké kostrové pohřebiště a velmi dobře dochované žárové pohřebiště z přelomu střední a mladší doby bronzové ve Hvozdnici. Zájem vzbudil mincovní poklad z Novobydžovska, který obsahoval více než stovky stříbrných římských denárů z přelomu římské republiky a císařství. Nález představuje roční žold někdejšího římského legionáře. K nejvýznamnějším akvizicím historické podsbírky patří soubor šesti architektonických plánů rodinné vily v Kostelci nad Orlicí od Jana Kotěry, křeslo pro invalidy firmy J. A. Nicholson, které bude prezentováno na výstavě v roce 2017 a sádrový reliéf Ukolébavka od Stanislava Suchardy. Přírodovědci doplnili podsbírku o téměř 7 tisíc kusů. Větší nákupy byly připraveny a budou uskutečněny v roce 2017.
Pracovníci přírodovědeckého oddělení RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Miroslav Mikát obdrželi cenu Královéhradeckého kraje a Střediska ekologické výchovy SEVER za ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) „Za přínos k rozvoji environmentální výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji v roce 2016“ – v kategorii „Celoživotní či mimořádný přínos v EVVO“. 
 
Muzeum v tomto roce navštívilo více než 51 tisíc návštěvníků, rekordní návštěvnost zaznamenalo v souvislosti se seriálem akcí k roku 1866 Muzeum války 1866 na Chlumu. Výstavy, komentované prohlídky, akce a terénní exkurze pro různé cílové skupiny byly připravovány během celého roku. Muzeum se zapojilo také do Noci vědců.
 
Muzeum je vědecko-výzkumná instituce, pracovníci muzea pracují dlouhodobě na svých interních vědecko-výzkumných úkolech, jsou autory odborných výstupů a poskytují součinnost také státním a samosprávným orgánům. Muzeum je zapojeno také do externího výzkumného projektu NAKI, financovaného MKČR. Ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Josefově a Pardubicích pokračovaly v roce 2016 práce na tématu „Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.“
 
V rámci dalšího vzdělávání mají pracovníci možnost využít programu Erasmus+ a v rámci svých odborných, výzkumných a dalších pracovních aktivit navštívit zahraniční instituce a formou job-shadowingu sdílet dobrou praxi s ostatními muzei v Evropě. Projekt pokračoval i v roce 2016.
 
Poděkování za práci v uplynulém roce patří všem zaměstnancům muzea. Vedení Královéhradeckého kraje a vedoucím příslušného odboru a oddělení patří díky za podporu, otevřenou komunikaci a vstřícnost.
 
Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka muzea
Výroční zpráva 2016 Muzea východních Čech v Hradci Králové ke stažení v pdf:
vyrocni-zprava-2016-muzeum-vychodnich-cech.pdf
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové