Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
Výroční zpráva 2015 Muzea východních Čech v Hradci Králové
V roce 2015 oslavilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové 135 let své existence. V srpnu roku 1880 byly městským zastupitelstvem přijaty stanovy, město věnovalo muzeu předměty ze své historie a vyzvalo veřejnost, aby se na budování muzejních sbírek podílela. Jako pomyslný dárek k narozeninám by se dalo vnímat rozhodnutí Královéhradeckého kraje rekonstruovat provozní a depozitární budovu muzea v Opletalově ulici (v Gayerových kasárnách) a umožnit tak rozvoj instituce schválením záměru vybudovat novou přírodovědeckou expozici. Dlouholeté přípravy strategického záměru na částečné zpřístupnění také druhé muzejní budovy v Hradci Králové tak byly nastartovány veřejnou soutěží na výběr projektantů. Současně bylo na pracovních skupinách ke Strategii integrované územní investici Hradecko-pardubické aglomeraci (ITI) jednáno o začlenění a doporučení ke schválení tohoto projektového záměru.
 
Plněna byla ale i jiná přání. Muzeu se podařilo přenést na pár měsíců do Hradce Králové moře a celý rok plulo „Na vlnách pod plachtami“. Většina výstav tohoto roku byla inspirována motivy moře, námořnictva, lodí a mořských tvorů. Tento koncept, který čerpal sbírkové a umělecké předměty od partnerských institucí jakými jsou Národní památkový ústav, Národní muzeum, Národní technické muzeum, ale např. také Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově, se těšil velkému zájmu návštěvníků a do muzea si tak najde cestu každý rok o trochu více návštěvníků všech věkových skupin. V roce 2015 to bylo 48 562. Těší nás zájem Klubu seniorů o naše akce, již tradiční zájem škol mateřských, základních a středních, ale také všech, kteří se nám rozhodli, ať už na základě výzev k jednotlivým výstavním projektům nebo na základě své vlastní vůle darovat předměty, které mají výpovědní hodnotu pro další generace a byly zařazeny do sbírky muzea. Na základě výzvy k výstavě připomínající výročí 1. světové války se do muzea dostaly deníkové záznamy popisující léta 1915–1918 na ruské a italské frontě, sbírka byla obohacena o školní aktovky z období od 20. let 20. století, učební pomůcky, dokumenty, fotografie. Numismatická sbírka muzea byla rozšířena o nálezové ztrátové mince z několika lokalit, např. z Kosiček, Michnovky nebo Svinar. Muzeu bylo darováno také např. dámské jízdní kolo z 30. let 20. století, sportovní potřeby, dětské křestní soupravy z druhé poloviny 19. století či předměty, které dokumentují běžný život a vybavení domácnosti ve 20. století. Nákupem se do sbírky muzea dostal soubor rukopisů dokumentujících činnost hradeckého regionálního historika Zdeňka Doubka, týkající se II. odboje v severovýchodních Čechách, dokumenty a předměty spjaté s rodinou Anny Chlebounové, československé prvorepublikové poslankyně a senátorky, nebo obraz města od Jindry Vlčka, malíře spjatého s Hradcem Králové. Také oral history je pro uchování paměti důležitá. Historičky muzea měly tu čest setkat se s paní Hanou Kleinerovou, jedním z „Wintonových dětí“, a na základě jejího vyprávění si prohloubit znalosti o životě židovské komunity v Hradci Králové.
 
O sbírkové předměty mají zájem další instituce. Muzeum východních Čech v Hradci Králové je od prosince 2015 prezentováno v Expozici českého kubismu v Domě u Černé Matky Boží, který nově provozuje Uměleckoprůmyslové muzeum, Gočárovým příborníkem. Tento kus vlastního nábytku odkázal architekt hradeckému muzeu po své smrti a nyní je vystaven v domě, který sám Gočár navrhl. Jiný Gočárův kus nábytku byl v roce 2015 administrativně připravován na cestu do Vídně na výstavu evropského kubismu v galerii Belvedere.
 
V květnu 2015 byly ukončeny terénní práce záchranného archeologického výzkumu D11, který muzeum realizovalo. Archeologové pokračují ve zpracování získaných dat a nálezů. Na rozloze 18 hektarů se podařilo zdokumentovat přes 3 000 archeologických objektů, přičemž k nejzajímavějším patří půdorysy domů ze starší doby bronzové, baterie zásobních jam, raritou je nádoba se zuhelnatělým obilím. Nalezeny byly doklady osídlení v mladší době bronzové, ale také raně středověké pohřebiště se stopami mohyl a plochými kostrovými hroby. V srpnu archeology v Plotištích nad Labem překvapil nález hutní pece z doby římské a na sklonku roku se do muzea dostal atraktivní, ale současně mimořádně významný mincovní depot 103 stříbrných mincí z období římské republiky a raného císařství. Mezi nejvýznamnější akvizice, které v roce 2015 obohatily archeologickou podsbírku, patří klíčový soubor nálezů zahrnující bohatě zdobené keramické nádoby, osobní šperky, např. bronzové spony či stříbrný náramek, které dokumentují kontakty zdejších obyvatel s okolními oblastmi i s územím Římské říše či spona z Velešic, datovaná do doby stěhování národů.
 
Přírodovědecká podsbírka byla rozšiřována zejména vlastním výzkumem. Mezi nejzajímavější akvizice patří fosilie permokarbonských ryb získané terénním výzkumem nebo sběry vyšších hub z Krkonoš, kde jsou zastoupeny vzácné druhy z „Červeného seznamu ohrožených druhů hub ČR.“ K mimořádným výzvám patřila i výstava hub v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, jejíž dvacátý ročník byl výjimečně celostátní. Přestože houby téměř nerostly, hradecké muzeum získalo pro svou výstavu stovky druhů hub. Poprvé v tomto roce se muzeum zařadilo k organizátorům celostátní „Noci vědců“. Tématem byl noční život zvířat ve městě a akce přilákala řadu nadšených amatérských přírodovědců.
 
V roce 2015 obdrželo muzeum Cenu Alfréda Habermanna za přínos v oboru uměleckého kovářství. Na mezinárodním setkání uměleckých kovářů předal toto ocenění ministr zemědělství PhDr. Markétě Pražákové, autorce výstavy „Zámečnická škola. Řemeslo je umění“ s doprovodným katalogem „Minulost kovaná ze železa“. Výstava byla realizována v roce 2014.
 
Muzeum vydalo v roce 2015 v rámci Fontes musei Reginaehradecensis publikaci „Středověký depot z Radíkovic. Platidla 13. století“; pokračovalo ve vydání recenzovaných periodik Acta Musei Reginaehradecensis a „Archeologie východních Čech“. K historii předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové vydalo publikaci „Hurá do školy! … v Hradci Králové“ a ke 250. výročí od zahájení stavby královéhradecké pevnosti publikaci „Královéhradecká pevnost“. Stěžejním počinem je revize původního katalogu sbírkových předmětů fondu militárií z šedesátých let, jenž byl znovu vydán v letech devadesátých: „Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj“. Ve výpravné knize, spolufinancované Ministerstvem kultury ČR, je reprezentativně a současně odborně prezentován fond militárií MVČ.
 
Další impulsy pro práci pracovníků MVČ přinesl získaný projekt podporující mobility osob z programu Erasmus+. Stínování a výjezdy do zahraničních muzeí přinášejí nové kontakty, rozhled a další podněty pro práci v muzeu. Získané zkušenosti a nové nápady jsou přenášeny do přípravy výstav, plánování přestavby depozitáře, nové přírodovědecké expozice, ale jsou klíčové také pro vědecký výzkum a přípravu nových projektů.
 
V roce 2015 bylo Muzeum východních Čech v Hradci Králové podrobeno kontrole Ministerstva financí ČR za účelem přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje a jím zřizovaných organizací. Výsledek kontroly prokázal bezchybné nakládání muzea s veřejnými prostředky.
 
Dovolte mi poděkovat za spolupráci všem kolegům z muzea, vedení Královéhradeckého kraje za podporu muzea v jeho dalších plánech a vedoucím příslušného odboru a oddělení za otevřenou komunikaci a vstřícnost.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka muzea
Výroční zpráva 2015 Muzea východních Čech v Hradci Králové ke stažení v pdf:
vyrocni-zprava-2015-muzeum-vychodnich-cech.pdf
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové