Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > Vita Archaeologica
MaléStředníVelkéExtra velké

Vita Archaeologica

Vita Archaeologica
ISBN 80-85031-68-8 (MVČ HK)
ISBN 80-86046-88-5  
1. vydání, 1999
Vydalo: MVČ HK  a Východočeské muzeum v Pardubicích
Náklad: 300 ks
Počet stran: 405
Cena: 200 Kč s DPH
 
Sborník obsahuje především příspěvky přátel a spolupracovníků jubilanta vydané u příležitosti 70. jeho narozenin. I když je jeho činnost svázána především s východočeským prostředím, témata  jednotlivých příspěvků tuto hranici zdaleka překračují. Stejně rozmanitý je i autorský kolektiv, v němž se vedle jmen renomovaných badatelů objevují i příspěvky jeho mladších kolegů a v neposlední řadě i ideových následovníků z řad nastupující vědecké generace.
Mimo poněkud netradičně pojatého autobiografického příspěvku a soupisu prací sborník obsahuje odborné stati: Jiří Sláma: Vít (25-30); Radek Bláha: Nové poznatky o raně středověkém opevnění Hradce Králové (31-48); Jan Bouzek: Kde leží hranice mezi lužickými skupinami východních a severozápadních Čech a kde hranice s knovízskou kulturou? (49-54); Miloš Čižmář – David Parma: K předlaténskému osídlení Starého Hradiska (55-68); Alžběta Danielisová: Povrchová prospekce na oppidu České Lhotice (69-80); Jan Frolík: Doplňky k nálezům z cihelny v Rosicích u Chrasti, okr. Chrudim (81-94); Petr Hejhal: Několik poznámek k raně středověkým birituálním mohylníkům východočeské mohylové oblasti (95-106); Petr Charvát: Poznámky k některým nápisům ze slavníkovské Libice (107-112); Ondřej Chvojka: Lité bronzové náramky horizontu Riegsee. Příspěvek k počátkům popelnicových polí v jižních Čechách (113-122); Jiří Kalferst: Neolitická plastika kance ze Sovětic, okr. Hradec Králové (123-128); Drahomír Koutecký: Bylanské pohřebiště a sídliště v Dobroměřicích, o. Louny (129-144); Milan Kuchařík – Pavel Kubálek: Žárový hrob z pozdní doby římské v Praze – Tróji (145-152); Milan Lička: Stopy osídlení ze starší doby hradištní v Kosoři, okr. Praha -  západ (153-170); Jan Michálek: Knovízské nálezy z Radotína (okr. Praha-západ) ve sbírce Městského muzea v Blatné (171-174); Jiří Militký: Nálezy z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z polykulturního sídlištního areálu v Kostelci nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou (175-190); Elena Miroššayová: Príspevok k problematike výskytu keramiky s perforovanými okrajami v severnom Potisí (191-202); Ĺubomír Mihok: Rozbor dvoch kusov trosiek z Michaloviec (203-206); Jan Musil: Stárkov - Zámecký kopec. Příspěvek k poznání provizorních fortifikací v severovýchodních Čechách (207-224); Miroslav Novák: K poznání periferie osídlení kultury popelnicových polí v severovýchodních Čechách (225-230); Ivan Pavlů: Přínos výzkumu v Holohlavech pro poznání nejstarší lineární keramiky v Čechách (231-238); Alena Rybová: Zničený hrob bojovníka z 2. stol. n.l. v Mělicích u Přelouče (239-242); Pavel Sankot: New conservation of La Téne cremation grave from Úhřetice, Chrudim district (243-254); Radko Sedláček: Neolitické a halštatské sídliště v Chrudimi, v poloze „U Májova“ (255-268); Zbyněk Sedláček: Dvě neznámé lokality na Poděbradsku (269-282); Jiří Sigl: Příspěvek k problematice plošných archeologických odkryvů (283-308); Karel Sklenář: Počátky výzkumu lužického žárového pohřebiště u Kunětic (309-320); Petr Šída – Jan Prostředník: Mezolit pod Hlavatou skálou v Českém ráji (k.ú. Hrubá Skála), okr. Semily (321-342); Miloš Vávra: Velimské otazníky (343-358); Slavomil Vencl: Hrubotvaré složky inventářů kultur mladého paleolitu až mezolitu v Čechách (359-364); Natálie Venclová: Skleněný náhrdelník z Platěnic (365-370); David Vích: Halštatské sídliště v poloze „Lipová“, k.ú. Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí (371-374); Marie Zápotocká: Hroby s keramikou lineární a vypíchanou z Rakovnicka (375-380); Milan Zápotocký: Antropomorfní plastika řivnáčské kultury (381- 405);
 
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové