Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
MaléStředníVelkéExtra velké

SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
Publikace seznamuje s nejnovějšími poznatky o vzniku a vývoji východočeské metropole od pravěku po vrcholný středověk. Archeologické nálezy jsou dokumentovány množstvím fotografií, z nichž většina je zveřejněna poprvé.


Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
ISBN 978-80-87686-02-7

Cena: 90 Kč
Kniha seznamuje širokou veřejnost s nejnovějšími archeologickými poznatky o vzniku a vývoji naší krajské metropole od pravěku do vrcholného středověku. Publikace je členěna do 11 hlavních kapitol. Po úvodních partiích, které se věnují například zhodnocení dosavadního archeologického i historického bádání a jejich hlavním představitelům, následuje hlavní část, která se zabývá vznikem města a jeho podobou ve 13. až 15. století. Zvláštní pozornost autoři soustředili na středověké hospodářství města, to znamená jednotlivá řemeslná odvětví i obchod. Kromě vlastního města je kladen důraz i na předměstí i okolní vsi, které již od středověku tvoří městský region. Některým dílčím tématům z minulosti středověkého Hradce jsou věnovány kratší doprovodné texty, kde se čtenáři dozvědí například o počtu obyvatel města, hygieně, pohřbívání a dalších zajímavostech. Na závěr je připojen výběrový soupis dostupné odborné literatury, ve které lze najít další informace.  Součástí publikace o 100 stranách jsou názorné mapky, kresby a fotografie archeologických nálezů, z nichž většina je zveřejněna poprvé. Knížka může také sloužit i jako doplňující průvodce pro návštěvníky expozice MVČ Královské město nad soutokem.

Cílem projektu bylo zpřístupnit výsledky starších i nejnovějších archeologických výzkumů v historickém jádře Hradce Králové, které patří v českém i ve středoevropském měřítku k nejstarším městům. Zároveň je Hradec Králové místem, kde před již 250 lety vznikala archeologie jako věda. Za tu dobu se podařilo shromáždit velké množství archeologických nálezů a dalších doprovodných údajů, díky kterým se Hradec řadí k nejlépe poznaným lokalitám svého druhu. Ačkoliv vycházelo a vychází velké množství čistě odborných studií, širší veřejnost se se mohla v tištěné podobě seznámit s těmito výsledky v ucelenější a laicky přístupnější podobě naposledy před cca 40 lety. Cílem projektu tedy bylo seznámit formou tištěné brožury širokou veřejnost s prací hradeckých archeologů a poznat počátky města zejména ve 13. – 14. století. Autory publikace jsou PhDr. Jiří Sigl, který od svého příchodu do královéhradeckého muzea v roce 1969, provedl na území města bezpočet archeologických výzkumů a Mgr. Radek Bláha, který na tuto tradici navázal od roku 1999 a dnes patří k předním znalcům nejstarších dějin města.
RADEK BLÁHA & JIŘÍ SIGL
SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ
O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ


Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Fotografie: Miroslav Beneš a archív Muzea východních Čech v Hradci Králové
Kresebná rekonstrukce hradu: Zdenek Bláha
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 1000 ks

První vydání

© 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ISBN 978-80-87686-02-7
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové