Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ OSTATKŮ Z OSSARIA NA CHLUMU
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ OSTATKŮ Z OSSARIA NA CHLUMU

VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ OSTATKŮ Z OSSARIA NA CHLUMU
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., MVČ
ossarium-chlum-vysledky_007
kliknutím zvětšíte

Výsledek antropologického zkoumání ostatků
z války roku 1866 z Ossaria na Chlumu

S ohledem na 150. výročí prusko-rakouské války přikročil Královéhradecký kraj na jaře loňského roku ke generální rekonstrukci novogotického Ossaria v obci Chlum. Z důvodu stavebních prací bylo nutné vyzvednout a provizorně deponovat zde uložené ostatky padlých ve válečném roce 1866. Díky natáčení dokumentu České televize s názvem Muži z Aleje mrtvých se přitom naskytla ojedinělá příležitost nechat tyto ostatky odborně prozkoumat a ověřit tak nejen jejich pravost, ale především ověřit výpovědní možnosti těchto ostatků ve vztahu k dějinám prusko-rakouské války roku 1866.
Ostatky z Ossaria byly svěřeny pracovníkům Kriminalistického ústavu Policie České republiky v Praze. Tým ve složení plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., kpt. Mgr. Josef Duda, plk. Ing. Lubor Vojtíšek, plk. Ing. Bohumil Planka, CSc. a pplk. Mgr. Milan Fencl pak ostatky podrobily odbornému antropologickému, morfoskopickému a metrickému zkoumání s cílem zjistit biologický profil, individuální znaky a poranění. Jimi vypracovaný znalecký posudek poté konstatoval níže uvedené závěry.
Minimální počet jedinců, jejichž ostatky jsou uchovávány v Ossariu, byl určen podle počtu jedinečných fragmentů kosti stehenní, které jednoznačně pochází z odlišných jedinců. Jejich pohlaví bylo stanoveno na základě morfologie pánevních kostí a lebky, výška postavy jedince byla vypočtena podle délky stehenních kostí. Kosterní věk byl stanoven ze změn struktury proximální hlavice kosti stehenní, ze změn na sponových plochách pánevních kostí a na boltcovitých plochách pánevních kostí. Zubní věk byl určen podle opotřebení.
Znalci Kriminalistického ústavu konstatovali, že struktura a zbarvení kostí i charakter jejich poškození odpovídá přibližně stejné době, které uplynula od smrti. Kosterní pozůstatky pak pochází z většího počtu jedinců, jejichž minimální počet byl stanoven na 25. Znalci přitom konstatovali, že s ohledem na nekompletnost skeletu a fragmentaci materiálu se bohužel nelze k přesnému počtu blíže vyjádřit. Co se pohlaví týče, v závislostech na charakteru kostí bylo mezi ostatky identifikováno převážně mužské pohlaví, některé lebeční kosti ovšem vykazovaly směs mužských a ženských znaků. Žádná z pánví či lebek však nevypovídala o jednoznačně ženském pohlaví. Věk zemřelých jedinců se pohyboval většinou v rozmezí 20-30 let, výjimečně až 40 let. U minimálně jednoho jedince byl zjištěn jev, který by naznačoval, že jeho věk byl nižší než 20. Výška zkoumaných jedinců se pak pohybovala mezi 160-180 cm s odchylkou 3 cm.
Na lebečních kostech, vyzdvižených z Ossaria bylo v jednom případě rozpoznáno poškození ostrým předmětem, které lze interpretovat jako důsledek sečného zranění, v druhém případě pak impresivní zlomenina klenby. Obě poškození mohla vzniknout v době smrti i po smrti, konstatují autoři znaleckého posudku. Všechna další poškození patrná na kostech vznikla posmrtně v důsledku vlivu prostředí a nakládání s kostmi. Stupeň poškození kostí vlivem prostředí přitom jednoznačně ukazuje, že jde o historický kosterní nález.
K antropologickému prozkoumání byla krom ostatků, vyzdvižených z Ossaria, předložena také lebka ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. Lebka s průstřelem byla v 70. letech 20. století do muzejní evidence zanesena jako relikvie z doby prusko-rakouské války s původem z tzv. starých fondů muzea, jako lokalita původu byla uvedena Probluz.
Odborníci Kriminalistického ústavu Policie České republiky konstatovali, že na předmětné lebce lze vysledovat střelný kanál přesně v podélné ose lebky, orientovaný ze spodiny týlní nahoru pod úhlem cca 28 stupňů do kosti čelní. Místo vstřelu se nachází v týlní kosti dole, vstup je oválného charakteru s drobným výběžkem nahoře o rozměrech 22 x 18,5 mm s mírně kuželovitými, čistými okraji, téměř bez trhlin. Výstup střely se pak nachází v čelní kosti uprostřed, otvor je charakteristický jednostrannou výtrží s orientací směrem nahoru. Jako o důvodu se v posudku uvažuje o vlivu čelních dutin či čelní obruby pokrývky hlavy. Výstřelový otvor má charakter nepravidelného, elipsoidního mírně šikmo orientovaného otvoru s rozměry 29 x 17 mm.
Zmíněná rána mohla podle znalců Kriminalistického ústavu vzniknout trojím způsobem:

1. Mohlo jít o průstřel z palné zbraně (rakouská zbraň systému Lorenz, pruská zbraň systému Dreyse, resp. jiný systém).
2. Mohlo jít o průstřel střelou z dělostřeleckého kartáče.
3. Případě se mohlo jednat o mechanické poranění způsobené kopím.

K jednoznačnému rozhodnutí však autoři posudku nedospěli.
Na lebce (a také na dvou dalších, vyzdvižených z Ossaria) bylo také rozpoznáno viditelné znečištění zeleného zabarvení na její zadní části. Odebraný vzorek byl analyzován metodou elektronové rastrovací mikroskopie. Tato metodu přinesla zjištění přítomnost částic mědi a zinku, lze tedy předpokládat, že to vzniklo při kontaktu s předmětem mosazného charakteru.
Filmové záběry z otevření Ossária na Chlumu a také z laboratoře Kriminalistického ústavu Policie České republiky v Praze jsou ke zhlédnutí v dokumentu České televize MUŽI Z ALEJE MRTVÝCH: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani. Fotografie z natáčení: www.policie.cz
Pozitivním přínosem provedeného zkoumání ostatků z chlumského Ossaria, provedeného odborným týmem Kriminalistického ústavu Policie České republiky, je zjištění, že v Ossariu uchovávané ostatky s vysokou pravděpodobností skutečně patří padlým v prusko-rakouské válce, přidanou hodnotou jsou i antropologické údaje o průměrném stáří a fyzické kondici těch, kteří ve válce roku 1866 položili nejvyšší oběť. 
 
A ostatky padlých? Ty už opět v klidu odpočívají ve zrekonstruovaném Ossariu.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové