Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > I. kolokvium o středověké keramice v Plzni
MaléStředníVelkéExtra velké

I. kolokvium o středověké keramice v Plzni

I. kolokvium o středověké keramice v Plzni
Mgr. Petra Sehnoutková, MVČ, 24. 3. 2014
Chrudimská pohárová nádoba, 1. pol. 15. stol.

I. kolokvium o vrcholně a pozdně středověké keramice v Plzni

Ve dnech 18. – 19. března 2014 proběhla na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni konference věnovaná středověké keramice. Pozvání přijali archeologové z Archaii Brno, Praha a Jih; Archeologického ústavu JčU v Českých Budějovicích; Archeologického ústavu AV ČR v Praze; Národního památkového ústavu v Lokti; Muzea východních Čech v Hradci Králové; Regionálního muzea v Chrudimi; Slezské univerzity v Opavě a Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně. Setkání proběhlo za hojné účasti studentů plzeňské katedry archeologie.
Loštický pohár, pol. 15. stol.
Na programu prvního dne kolokvia bylo několik tematických celků. Kromě úvodního exkurzu do dějin bádání a následného připomenutí základních okruhů studia keramiky se debatovalo o metodických přístupech zpracování středověké hrnčiny. Největšího ohlasu se v této teoretické části dostalo pojetí a aplikaci deskriptivního systému, přičemž byl vznesen apel na jeho unifikaci. Badatelé byli také seznámeni s vybranými soubory středověké keramiky a kameniny pocházející z českých a moravských hradů a měst. Se zájmem se setkaly příspěvky o výrobních a distribučních okruzích. Neméně přínosnými se stala sdělení týkající se např. hrnčířských pecí a podložek či databáze značek ze dna nádob, ale i diskuze o formačních procesech, archeologizaci keramiky a prostorové distribuci. Druhý den byl koncipován jako workshop s možností dozvědět se nové informace z oblasti archeobotaniky či o využití progresivních statistických programů a 3D dokumentace keramiky.
Hradecký pohár, 1. pol. 15. stol.
Konferenci doplňovaly prezentace formou posterů. Své zastoupení zde mělo i Muzeum východních Čech v Hradci Králové (společně s Regionálním muzeem v Chrudimi). Zúčastněným odborníkům byl představen vývoj pohárů ve východních Čechách zasazený do chronologického rámce 2. pol. 14. stol. – 1. pol. 16. stol. Pohárové nádoby představovaly ve středověku luxusní zboží a sloužily k prezentaci majitele. Spojovány jsou především s vyšším sociálním prostředím měst, hradů a tvrzí, o čemž svědčí jejich nálezy v odpadních jímkách. Poháry se dovážely, známe však i výrobky místní produkce, která se leckdy snažila importy napodobit. Velice oblíbené byly poháry z moravských Loštic s typickou puchýřkovitou úpravou povrchu. Dochovaly se však i nálezy z jiných výrobních center např. trojboké jihlavské poháry či pražský pohár. Od počátku 15. století můžeme sledovat i značný nárůst domácích výrobků – hradecký a chrudimský pohár tvoří specifickou skupinu regionální keramické produkce. Po polovině 15. století se do východních Čech dostávalo zboží, jehož původ lze hledat v oblasti siegburských (Porýní) a waldenburských (Sasko) hrnčířských dílen.
Variabilita pohárových nádob ve východních Čechách na sklonku středověku – poster
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové