Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Databáze chráněných a ohrožených druhů flóry a fauny na území města Hradce Králové
MaléStředníVelkéExtra velké

Databáze chráněných a ohrožených druhů flóry a fauny na území města Hradce Králové

Databáze chráněných a ohrožených druhů flóry a fauny na území města Hradce Králové
RNDr. Bohuslav Mocek, MVČ, 26. 2. 2013
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Důležitým předpokladem účinné ochrany přírody jsou také aktuální znalosti o výskytu chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.  Údaje o těchto druzích z území Hradce Králové se nacházejí často v obtížně dostupných pramenech, jako jsou např. nepublikované zprávy z výzkumů, biologické posudky, diplomové práce apod. nebo jsou publikovány v odborných časopisech, kde jejich vyhledání a vyhodnocení vyžaduje spolupráci s botaniky a zoology. Množství nezpracovaných údajů se nachází v botanických a zoologických sbírkách muzeí, především Muzea východních Čech v Hradci Králové, ale i ve sbírkách regionálních sběratelů. Využití takto různorodých informací pro posuzování  konkrétních i koncepčních záměrů na území města je značně omezeno. 
 
Proto byla na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v roce 2012 zahájena práce na vytvoření nálezové databáze, ve které budou soustředěny dosud známé údaje o výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů fauny a flóry na katastrálním území všech městských částí statutárního města Hradce Králové a pozemcích v majetku města (zejména městských lesích). Zadavatelem grantu je Magistrát města Hradce Králové, který  projekt finančně podpořil z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů na péči o životní prostředí města a ekologické projekty“.

Na projektu se účastnili pracovníci přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové:
  • RNDr. Bohuslav Mocek: Návrh projektu, kritérií a metodiky. Vytvoření struktury databáze a tabulek druhů. Editace bibliografie a celku. Vypracování textové části a legendy. Zpracování listů Měkkýši, Korýši, Vážky, Brouci (část).    
  • RNDr. Věra Samková, PhD.: Zpracování listů Cévnaté rostliny, Mechorosty a Lišejníky
  • Miroslav Mikát: Zpracování listů Brouci (část), Motýli, Blanokřídlí, Ostatní hmyz
  • Bc. Tereza Tejklová: Zpracování listu Houby
  • Mgr. Josef Hotový: Zpracování listu Obratlovci
V lednu 2013 byla předána Magistrátu města Hradce Králové digitální databáze na CD-ROM obsahující tabulky nálezů a druhů zpracované v programu EXCEL. Součástí materiálů je textová část s odkazovým aparátem obsahující popis databáze, metodiku zpracování dat, legendu k tabulkám a soupis pramenů a literatury. 

Struktura databáze postihuje všechny informace potřebné k vyhodnocení dat - umožňuje výběr podle druhů, taxonomických skupin, lokalit, kategorií ochrany, období výskytu, zdroje dat, apod.

První verze databáze obsahuje celkem 5 451 floristických a faunistických záznamů ve 12 listech. Data se týkají celkem 1 145 chráněných a ohrožených druhů rostlin, hub a živočichů. Největší počet záznamů i druhů byl zaznamenán u cévnatých rostlin a brouků, největší počet druhů zvláště chráněných podle Zákona 114/1992 patří mezi obratlovce. Detailní počty záznamů a druhové zastoupení jednotlivých skupin rostlin na živočichů jsou uvedeny tabulce:
List č.SkupinaPočet
záznamů
Počet
druhů
§ČSNAT
1cévnaté rostliny2 15037673360, 336 (VČ)0
2mechorosty14909
3lišejníky11195095
4houby11067367
1-4celkem flóra2 385547765310
 
5měkkýši131313282
6korýši595550
7vážky221274274
8brouci1 080252292383
9motýli5947014655
10blanokřídlí3056722540
11ostatní hmyz144040
12obratlovci6621421161172
5-12celkem fauna3 06659819353816
 
1-12flóra + fauna5 4511 1452691 06916
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
Údaje o ochranářsky významných druzích flóry a fauny soustředěné do databáze jsou přednostně využitelné pro koncepci a strategii ochrany přírody na území města, jednotlivá správní řízení a posouzení vhodnosti záměrů z hlediska možných střetů s legislativní druhovou ochranou.  Znalosti jsou důležité též pro zpracování nebo doplnění plánů péče o biotopy a lokality s výskytem chráněných druhů.

Databázové zpracování nálezů umožňuje výběr lokalit pro detailnější víceletý  botanický a zoologický průzkum. Z hlediska územního zastoupení dosud zaznamenaných nálezů je totiž zřejmá jejich převaha ze zvláště chráněných území - PP Na Plachtě, chráněná území v Novohradeckých lesích, evropsky významné lokality), zatímco z řada lokalit je zcela neprozkoumána.

Ve spojení s navazujícím průzkumem mohou dosud známé poznatky soužit k osvětové výchově a popularizaci přírodních poměrů města formou drobných tisků, tabulí k naučným stezkám, nebo při tvorbě výstav a expozic s přírodovědeckou tématikou.

Pozitivní je i zapojení spolupracovníků z řad veřejnosti do odborného projektu, což umožňuje získat další zájemce pro následné mapování  a monitoring lokalit na území města.

Digitální vydání „Verze 1 (2012)“ databáze je uzavřená, je určená pouze pro správní účely Magistrátu Města Hradce Králové, kopírování souborů je možné pouze se souhlasem editorů.

Předpokládá se, že práce na projektu pokračovat i v dalších letech, kdy se zaměříme na postupné začlenění dalších převzatých nepublikovaných údajů, ověřování determinace některých sbírkových a průvodních dokladů (fotografie apod.). Průběžně budou aktualizována nálezová data, doplňován odkazový aparát (seznam literatury a ostatní zdroje informací) a upřesňovány lokalitní údaje podle mapových podkladů.

Dlouhodobějším cílem grantu je ve spolupráci se zadavatelem převést vybraná data do digitálních mapových vrstev a podle různých výběrových kriterií vytvořit uživatelské filtry.
vstavač kukačka (Orchis morio)
Hradec Králové
Projekt finančně podpořen z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů na péči o životní prostředí města a ekologické projekty“.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové