Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)
MaléStředníVelkéExtra velké

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 5 (2013)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.Vydává:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Recenzovaný časopis.
ISSN 1805-4676
Cena: 210 Kč

OBSAH / CONTENT:

 
Studie Archeologie východních Čech
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)

1. Sídelní areál kultury s vypíchanou keramikou ve Starých Jesenčanech, okr. Pardubice

/ A settlement area of the Stroked Pottery culture at Staré Jesenčany, Pardubice District
Pavel Burgert

Anotace: Předkládaná práce přináší výsledky rozboru keramických i nekeramických nálezů z období neolitu, pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů a povrchových sběrů v katastru obce Staré Jesenčany (okres Pardubice). Na základě relativněchronologického rozboru keramiky nastiňuje rozsah a posuny osídlení v rámci detekovaného neolitického sídelního areálu od II. stupně kultury s lineární keramikou (LNK) po mladší stupeň kultury s keramikou vypíchanou (STK). Těžiště analýzy spočívá v souborech STK (5100/5000 – 4500/4400 cal BC), získaných záchrannými výzkumy, na nichž byly mimo chronologické znaky sledovány kvalitativní parametry jako abraze či lámavost. Studovaný sídelní areál je zasazen do širšího kontextu neolitického osídlení Pardubicka.

Klíčová slova: Neolit – keramika – Pardubicko – sídliště − štípaná industrie – kvalitativní analýza

/ Annotation: The submitted paper presents the results of analysis of both ceramic and non-ceramic finds from the Neolithic period which were recovered during rescue excavations and surface surveys conducted in the cadastral area of the village of Staré Jesenčany (Pardubice District). On the basis of relative chronological analysis of pottery, it delineates the extent and settlement shifts within the identified Neolithic settlement area dating from stage II of the Linear Pottery culture (LBK) until the late phase of the Stroked Pottery culture (STK). The focal point of the analysis were assemblages of the STK (5100/5000 – 4500/4400 cal BC) which were recovered during rescue excavations and in which qualitative characters were
observed, such as abrasion or fragility, along with chronological characters. The analyzed settlement area is placed within a broader context of the Neolithic settlement of the Pardubice region.

/ Keywords: Neolithic – pottery – Pardubice region – settlement – chipped stone industry – qualitative Analysis

2. Zdobená kopí z doby římské z Malinného, okr. Chrudim

/ Decorated spearheads from the Roman period from Malinné, Chrudim District
Jan Jílek – Jan Musil

Anotace: Článek analyzuje starý nález dvou kopí z Malinného na Skutečsku. Kopí jsou zdobena vybíjením. Na základě paralel z území dnešního Polska je můžeme přiřadit k nálezům typickým pro przeworskou kulturu.

Klíčová slova: Starší doba římská − kopí − przeworská kultura − východní Čechy − Chrudimsko − Skutečsko

/ Annotation: The article analyzes an old find of two spearheads from Malinné in the Skuteč region. The spearheads are decorated by punching. On the basis of analogous finds from the territory of Poland, we can classify these objects as finds which were characteristic of the Przeworsk culture.

/ Keywords: Early Roman Period – spearheads – Przeworks culture – Eastern Bohemia – Chrudim region – Skuteč region

3. Archeologické situace z přelomu 13. a 14. století v Popkovicích (okr. Pardubice)

/ Archaeological situations from the turn of the 13th and 14th centuries at Popkovice (Pardubice District)
Kristýna Cebová – Tomáš Zavoral

Anotace: Článek kompletně popisuje záchranný archeologický výzkum na katastrálním území Popkovice z roku 2011. Při výzkumu, který byl vyvolán přístavbou technického zázemí letiště spolu s rozšířením pohybových ploch, byly prozkoumány vrcholně středověké sídlištní situace. Nálezy můžeme datovat do konce 13. a 14. století.

Klíčová slova: Popkovice – sídliště – středověk – keramika − otka

/ Annotation: The article contains a complete description of a rescue excavation which was conducted in the cadastral area of Popkovice in 2001. During the excavation, which was caused by the expansion of technological facilities at the local airport, including an extension of movement areas, high medieval situations were investigated. The finds can be dated to the period between the end of the 13th and the 14th centuries.

/ Keywords: Popkovice – settlement – Middle Ages – pottery – plough shaft

4. Soubor keramiky z velitelského stanoviště pod hradem Lichnicí (k. ú. Podhradí v Železných horách, okr. Chrudim)

/ A ceramic assemblage from the command post under Lichnice Castle (cadastral area of Podhradí v Železných horách, Chrudim District)
Jan Musil

Anotace: Příspěvek kompletně publikuje nálezy vrcholně středověké keramiky z velitelského stanoviště v obléhacím táboře pod hradem Lichnicí (k. ú. Podhradí v Železných horách, okr. Chrudim) ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi.

Klíčová slova: Lichnice – hrad – obléhání – fortifikace – keramika – středověk

/ Annotation: The paper contains a complete publication of finds of high medieval pottery from the command post at the siege camp under Lichnice Castle (cadastral area of Podhradí v Železných horách, Chrudim District) in the collections of the Regional museum in Chrudim.

/ Keywords: Lichnice – castle – siege – fortification – pottery – Middle Ages

5. Výzkum středověké jímky na Palackého náměstí v Jevíčku

/ The investigation of a medieval cesspit in Palacký Square in Jevíčko
David Vích

Anotace: V letech 2010−2011 proběhl v Jevíčku (okr. Svitavy, Pardubický kraj) záchranný archeologický výzkum vyvolaný revitalizací Palackého náměstí. Výzkum přinesl nálezy a situace z 18. století, závěru 15.−16. století a vrcholného středověku. Nejvýznamnějším zjištěním byl objev objektu, interpretovaný jako jímka z konce 14. století, zjištěný ve střední části náměstí. Z povrchu jímky pochází soubor nádob.

Klíčová slova: Jevíčko – vrcholný středověk – jímka − keramika

/ Annotation: In 2010-2011 a rescue excavation took place in Jevíčko (Svitavy District, Pardubice Region) which was initiated due to the renovation of Palacký Square. The excavation exposed situations and finds from the 18th century, the end of the 15th – 16th centuries and the High Middle Ages. The most important finding was the discovery of a feature interpreted as a cesspit from the 14th century which was identified in the central part of the square. A collection of vessels was found at the top of the cesspit.

/ Keywords: Jevíčko – High Middle Ages – cesspit – pottery

6. Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim)

/ Fortress Stoupec and it’s economic accessories. Results of the survey on the Březinka u Hošťalovic cadaster (Chrudim District)
Jan Musil − Petr Netolický

Anotace: Příspěvek je výsledkem povrchového výzkumu antropogenních reliktů na lokalitě zaniklé středověké tvrze Stoupec. Mimo tvrziště byl zachycen i přilehlý poplužní dvůr, rybník, úvozové cesty a relikty těžby. V rámci této studie byly vyhodnoceny starší nálezy.

Klíčová slova: Tvrz – středověké osídlení – Železné hory – povrchový průzkum – LIDAR – hmotná kultura

/ Annotation: The paper is result of the ground survey which was conducted on the site of the abandoned medieval fortress Stoupec. Apart of the fortress itself were discovered remains of the meyerhof, pond, road and relicts of the mining activities. Evaluation of the older findings is included in this paper.

/ Keywords: Fortress – medieval settlement – železné hory – ground survey – LIDAR – artefacts


Zprávy Archeologie východních Čech
/ News of Archaeology of Eastern Bohemia
 

7. Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2012

/ Small-scale rescue excavations of the Regional museum in Vysoké Mýto in 2002
David Vích

8. Geofyzikální průzkumy na archeologických lokalitách ve východních Čechách, 2000-2011

/ Geophysical surveys at archaeological sites in Eastern Bohemia, 2000–2011
Roman Křivánek

9. Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků

/ Recent state and perspectives of the research of anthropogenic remains of the settlement, production and mining areas in the Železné hory region
Jan Musil – Petr Netolický

10. Nové únětické sídliště v Mokrovousech (okr. Hradec Králové)

/ A new Únětice culture settlement at Mokrovousy (Hradec Králové District)
Pavel Hornik – Miroslav Novák


Rejstřík podle katastrů
/ Index of cadastres

Rejstřík podle kultur
/ Index of cultures

Seznam autorů
/ List of authors

Seznam recenzentů
/ List of reviewers
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 5 (2013)

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 39
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 39
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal
ISSN 1805-4676
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Pavel Burgert
Redakční rada / Editorial Board:
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Burgert, Muzeum východních Čech, Archeologický ústav AV ČR v Praze
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků
Hradec Králové 2014

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, Mgr. Petra Czinnerová, Bc. Marek Pacák
Fotografie na titulní straně / Cover photo: měděné sekeromlaty, eneolit, jordanovská kultura, Roudnice / Eneolithic copper axes (foto Miroslav Beneš, MVČ)
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK

Adresa redakce / Address of editorial office:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel. 495 514 624, 495 514 631
e-mail: archeo@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year
Uzávěrka tohoto čísla byla 30. září 2013 / Closing this volume: 30 September 2013
Uzávěrka příštího čísla bude 31. března 2014 / Closing next volume: 31. March 2014
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři.
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation.

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu.
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal.

© 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Seznam autorů / List of authors

 
Mgr. Pavel Burgert
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
pburgert@volny.cz

Mgr. Kristýna Cebová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
cebova@vcm.cz

Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
mitridates@post.cz

RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
krivanek@arup.cas.cz

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
Široká 86, 537 01 Chrudim
musiljanarche@gmail.com

Mgr. Petr Netolický
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní ulice 2732/8, 301 00 Plzeň
pet01@ff.zcu.cz
 
PhDr. Miroslav Novák
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz

Mgr. Tomáš Zavoral
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
zavoral@vcm.czEN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové